Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Stawiszyn

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Stawiszyn - parafia ewangelicko-augsburska 1874-1916 [1967]
- brak danych - 1874 - 1916
1961 - 1967
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
Akta stanu cywilnego zostały zaprowadzone w Księstwie Warszawskim 1 maja 1808 r. jako konsekwencja wprowadzenia Kodeksu Napoleona. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. W parafiach wiejskich i małych miasteczkach urzędnikiem stanu cywilnego był ksiądz rzymskokatolicki, który wpisywał do jednej księgi, chronologicznie urodzenia, małżeństwa i zgony katolików, ewangelików i żydów. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc, w wyznaniach chrześcijańskich, akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Duchowni, którzy pełnili funkcję urzędnika stanu cywilnego, najpierw mieli spełniać obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno zwierzchnik kościelny, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim. W 1915 r. powrócono do języka polskiego.
Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała aż 1 lutego 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
1) Akta stanu cywilnego UMZ (43 j.a.; 1874-1916)
2) Akta zbiorowe małżeństw (29 j.a.; 1875, 1886-1890, 1892-1913).
3) Akta zbiorowe urodzeń; 1882, 1883, 1886, 1888, 1891 i 1893 oraz zgonów z 1903 r. (1 j.a.; 1961-1967).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1878-1895 (OK 4307-4324). Zdigitalizowano lata 1874-1914

Amount of archival material

73

0

0

1.04

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -