Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Previous archive Next archive
1763.98 - brak danych -
1337.97 9
3251 101

Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Oddział Mikrofilmowania (w skład Oddziału wchodzi Centralny Magazyn Mikrofilmów Archiwów Państwowych), Oddział Zbiorów Fotograficznych, Oddział Filmów i Nagrań Dźwiękowych, Oddział Udostępniania Zasobu, Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Archiwalnego, Oddział Informacji i Zasobów Cyfrowych (w skład Oddziału wchodzą: Sekcja Zintegrowanego Systemu Informacyjnego i Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Dokumentów Elektronicznych), Oddział Infrastruktury IT (w skład Oddziału wchodzi Centralne Repozytorium Cyfrowe Archiwów Państwowych), Oddział Digitalizacji, Oddział Programowania, Oddział Administracji, Oddział Finansowo-Księgowy, Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych.

Narodowe Archiwum Cyfrowe powstało w 8 marca 2008 r. z przekształcenia istniejącego od 1955 r. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, utworzonego jako centralne archiwum państwowe zarządzeniem Nr 199 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie utworzenia Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie (M.P. Nr 74, poz. 917). Jest jednym z trzech archiwów centralnych obejmujących zasięgiem obszar całej Polski. Gromadzi materiały archiwalne: powstałe i utrwalone sposobem foto- i fonograficznym\; wchodzące w skład narodowego zasobu archiwalnego zapisane w sposób cyfrowy, w tym dokumenty elektroniczne\; audiowizualne, z wyłączeniem tych materiałów gromadzonych przez Filmotekę Narodową\; stanowiące duże zbiory danych o ustalonej i zdefiniowanej strukturze, w tym rejestry publiczne\; stanowiące zbiory danych zamieszczone w Internecie\; także zapisy cyfrowe materiałów archiwalnych sporządzone w drodze digitalizacji. W październiku 2009 r. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski powierzył NAC pełnienie funkcji Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji materiałów archiwalnych. Szczegółowy zakres działania oraz organizację określa statut NAC. Stanowisko dyrektora w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej zajmowali: mgr Romuald Nowicki (1955-1962), Elżbieta Landau-Paszkowska (1962-1975), mgr Helena Karczowa (1975), dr Jan Boniecki (1975-1997), mgr Krzysztof Pątek (1997-2003), mgr Ewa Podgórska (2003-2007). Ostatnim dyrektorem ADM, a zarazem pierwszym dyrektorem NAC, został twórca tej instytucji dr Nikodem Bończa Tomaszewski (2007-2012). Od 15 października 2012 r. stanowisko to piastuje dr Wojciech Woźniak.

List of archive's collections

Number Name Dates Number of scans
3/36/0 Rozgłośnia Polska "Radia Wolna Europa" 1952-1994 297966
1