Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gubernialny Suwalski do Spraw Włościańskich

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - [1830] 1864-1914 [1920]
Suvalkskoe Gubernskoe po Krest'janskim Dělam Prisutstvîe 1830 - 1830
1864 - 1914
1920 - 1920
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 560
Suwalski Urząd Gubernialny ds. Włościańskich powstał w 1870r. z przemianowania Komisji Włościańskiej Augustowskiej powołanej na mocy ukazu carskiego z 2 marca 1864r.o sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach. Gubernia augustowska została w 1864r. podzielona na dwie: suwalską i łomżyńską. Odział Suwalskiej Komisji do Spraw Włościańskich obejmował teren powiatów: mariampolskiego, kalwaryjskiego, sejneńskiego, oraz północną część powiatu augustowskiego. Istniał do 1867r. od tego roku oddziałem każdej Komisji była jedna gubernia. Nowoutworzona wówczas gubernia suwalska liczyła siedem powiatów: augustowski, kalwaryjski, mariampolski, sejneński, suwalski, wiłkowyszkowski, władysławowski. Urząd Gubernialny ds.Włościańskich, na czele którego stał gubernator, przejął wszystkie kompetencje Komisji należało do niego m.in.: sprawdzanie przedstawionych przez właścicieli dóbr tabel likwidacyjnych oraz wydawanie decyzji o dokonywaniu w nich wpisów o zmianach w stanie posiadania, poświadczanie dobrowolnych układów między właścicielami majątków a włościanami o likwidacji serwitutów, zamianie gruntów i użytków, rozpatrywaniem sporów między dworem a wsią o grunty, rozdział pustych osad, wyjaśnianie włościanom zasad ukazu o uwłaszczeniu, sprawowanie opieki nad lasami obciążonymi serwitutami, zarządzanie pomiarami gruntów oraz rozpatrywanie odwołań na postanowienia komisarzy powiatowych. Suwalski Urząd Gubernialny ds. włościańskich został w 1915r. ewakuowany do Riazania gdzie działał do 1918r. Zespół posiada układ terytorialno–alfabetyczny. Część zespołu zawierająca dokumentacje aktową usystematyzowana został według powiatów i gmin, a w ramach gmin w kolejności nazw wsi. Dokumentacja kartograficzna podzielona jest według powiatów i następnie w kolejności alfabetycznej wsiami i innymi miejscowościami.
Dokumentacja aktowa stanowi materiał jednostkowy dotyczący urządzania poszczególnych wsi w rezultacie reformy uwłaszczeniowej 1864 r. Brak jest akt ogólnych. Blisko połowa akt zawiera rejestry pomiarowe sporządzone głównie po 1881 r.
Na dokumentację kartograficzną składają się plany wsi, majątków ziemskich oraz trzech miast: Filipów, Suwałki, i Wiżajny. Plany dotyczą gruntów chłopskich uwłaszczonych w wyniku reformy 1864 r., a otrzymanych za serwituty, dokupionych, użytków folwarcznych, lasów w majątkach prywatnych.
Powiat Augustów. Dokumentacja aktowa 1866-1913, sygn. 1-2. Kartografia /1830/ 1865-1914, sygn. 271-181.
Powiat Kalwaria. Dokumentacja aktowa 1864-1913, sygn. 3-98. Kartografia 1870-1914 /1818/, 282-289.
Powiat Mariampol. Dokumentacja aktowa 1864-1914, sygn. 99-189. Kartografia /1855/ 1867-1914, sygn. 290-310.
Powiat Sejny. Dokumentacja aktowa 1907-1914, sygn. 190-192. Kartografia /1857/ 1867-1914, sygn. 311-383.
Powiat Suwałki. Dokumentacja aktowa 1900-1911, sygn. 193. Kartografia /1835/ 1867-1914 /1919/, sygn. 384-549.
Powiat Władysławów. Dokumentacja aktowa 1864-1913, sygn. 255-270 Kartografia 1867-1914, sygn. 550-558.
Powiat Wyłkowyszki. Dokumentacja aktowa1864 –1914, sygn. 194-254. Kartografia 1920, sygn. 559-560.
mikrofilmy: C. 3788-4057
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
4/27/0/1/1 Delo…Po selenîju Sventojansk gminy Volloviĉevce Avgustovskago uezda, b. ĉastnoe im. Vasileviĉe 1866-1913 253
4/27/0/1/2 [Sprawa dokładnego określenia powierzchni nadziałów i separacji gruntów wsi Bugieda gm. Wołowiczowce pow. Augustów] 1895-1910 37
4/27/0/1/271 Plan wsi Garbaś należącej do dóbr Garbaś 1865-1865 0
4/27/0/1/272 Pierworys pomiaru dóbr dziedzicznych Kamionka 1856-1856 0
4/27/0/1/273 Pierworys pomiaru dóbr majoratnych Netta z folwarkami Netta, Bargłówka, Bargłów oraz lasami Sosnowo, Karpa 1906-1906 0
4/27/0/1/274 Plan gruntów folwarku Olszanka w języku rosyjskim - 0
4/27/0/1/275 Plan zemel postupivšich v sobstennost' krestjan selenija Pljanta 1898-1898 0
4/27/0/1/276 Mapa miasta rządowego Przerośl w obwodzie i województwie augustowskim położonego - 0
4/27/0/1/277 Plan gruntów ekonomii Wigry i Sejwy 1854-1854 0
4/27/0/1/278 Pllan gruntów zaprojektowanych do zwolnienbia z pod odpowiedzialności za pożyczkę Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w dobrach Solistów w guberni suwalskiej powiecia augustowskim położonych - 0
4/27/0/1/279 Plan častnego imĕnija Vasileviče 1904-1904 0
4/27/0/1/280 Plan zemel postupivšich vsobstevennost' krestjn selenija Vituvki 1898-1899 0
4/27/0/1/281 Plan časti zemelnego sĕnkosnogo ucastka Volkušek /Mlynok/ prinadležaščego vladelcu Benjaminu Pinchusu Varaftigu - 0
4/27/0/2/3 Delo…po likvidacîonnom proekte [dóbr] Dobkiški Anny Satov [majorat, gm. Balkuny, pow. Kalwaria] 1865-1875 179
4/27/0/2/4 Delo…po selenîju Pašnja gminy Balkuny Kalvarîjskago uezda, b. kazennoe 1867-1908 201
1 2 3 4 ... 17 18 19 20 21 ... 35 36 37 38

Amount of archival material

560

560

0

3.50

3.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -