Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - 2515

Oddział Ewidencji, Informacji i Udostępniania, Oddział Opracowania, Oddział Nadzoru, Oddział w Łomży

Archiwum Państwowe w Białymstoku zostało powołane dekretem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r. (Dz.U. Min. Ośw. Nr 1, poz. I z 1951 r.). Działalność rozpoczęło w kwietniu 1953 r. Prowizoryczne pomieszczenia umożliwiające jego funkcjonowanie mieściły się w tzw. „Loży Masońskiej” przy ul. Kilińskiego 16, czyli w pomieszczeniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Zasób Archiwum Państwowego w Białymstoku kształtował się powoli. Początkowo liczył tylko 55 mb akt ułożonych na półkach. Przyjęto ocalałe resztki akt wytworzonych w powiatach: Ełk, Olecko i Gołdap. Następnie zaczęto gromadzić akta metrykalne gmin wyznania mojżeszowego i augsburskiego, księgi notarialne, materiały wytworzone przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Białowieży z okresu międzywojennego, akta likwidowanego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego oraz Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. W wyniku tych działań zbiory powiększyły się do 330 mb akt.
15 kwietnia 1960 Archiwum Państwowe przeniosło się do zabytkowego budynku przy Rynku Kościuszki 4, który zajmuje do chwili obecnej. Powstały wtedy możliwości systematycznego powiększania zasobu, a także skuteczniejszego jego zabezpieczania opracowywania i udostępniania. Zorganizowano pracownię naukową noszącą imię Jana Glinki, wybitnego i znanego badacza Podlasia. Powstały także pracownie: reprograficzna, introligatorska, a także biblioteka.
W latach 1963-1964 Archiwum otrzymało drogą rewindykacji z ZSRR akta różnych instytucji z XIX wieku. W latach 1968-1971 przejęto z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie akta urzędów z terenu byłych guberni łomżyńskiej i suwalskiej z lat 1867-1917, a także akta Kamery Wojny i Domen w Białymstoku – organu administracji pruskiej z lat 1795-1807. Zasób archiwum wzrastał także drogą systematycznego przejmowania poszczególnych instytucji.
W 1990 r. Archiwum Państwowe w Białymstoku przejęło akta byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku. Znajdują się tam akta komitetów wojewódzkich i powiatowych Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej z lat 1944-1948, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1948-1990, organizacji młodzieżowych.

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
4/372/1 Archidiakonat Białostocki archidiecezja mohylewska 1843-1844 0
4/372/2 Parafia Unicka pod wezwaniem św. Mikołaja w Kleszczelach powiat bielski 1835-1838 0
4/372/3 Sobór prawosławny pod wezwaniem św. Mikołaja w Białymstoku 1912-1915 0
4/372/4 Cerkiew Prawosławna w Dojlidach pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy powiat białostocki 1907-1910 0
4/372/5 Cerkiew Prawosławna w Drohiczynie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego powiat bielski 1855 0
4/372/6 Dekanat Prawosławny w Kleszczelach powiat bielski (kserokopia) 1900 0
4/372/7 Cerkiew Prawosławna w Kleszczelach pod wezwaniem św.Mikołaja powiat bielski 1846-1872 0
4/372/8 Cerkiew Prawosławna w Kleszczelach pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej powiat bielski 1883-1913 0
4/372/9 Cerkiew Prawosławna w Kośnej powiat bielski 1867-1913 0
4/372/10 Cerkiew Prawosławna w Sokółce pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego 1886-1915 0
4/372/11 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białymstoku 1865-1940 0
4/372/12 Parafia Ewangelicko Reformowana Obrzędu Anglikańskiego (Episkopalnego) w Białymstoku 1936-1937 0
4/526/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pietkowie 1847, 1890-1899 91
4/527/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Drohiczynie 1801-1883 1781
4/528/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kuźnicy 1764-1906 1473
1 2 3 4 ... 7 8