Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - 2515

Oddział Ewidencji, Informacji i Udostępniania, Oddział Opracowania, Oddział Nadzoru, Oddział w Łomży

Archiwum Państwowe w Białymstoku zostało powołane dekretem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r. (Dz.U. Min. Ośw. Nr 1, poz. I z 1951 r.). Działalność rozpoczęło w kwietniu 1953 r. Prowizoryczne pomieszczenia umożliwiające jego funkcjonowanie mieściły się w tzw. „Loży Masońskiej” przy ul. Kilińskiego 16, czyli w pomieszczeniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Zasób Archiwum Państwowego w Białymstoku kształtował się powoli. Początkowo liczył tylko 55 mb akt ułożonych na półkach. Przyjęto ocalałe resztki akt wytworzonych w powiatach: Ełk, Olecko i Gołdap. Następnie zaczęto gromadzić akta metrykalne gmin wyznania mojżeszowego i augsburskiego, księgi notarialne, materiały wytworzone przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Białowieży z okresu międzywojennego, akta likwidowanego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego oraz Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. W wyniku tych działań zbiory powiększyły się do 330 mb akt.
15 kwietnia 1960 Archiwum Państwowe przeniosło się do zabytkowego budynku przy Rynku Kościuszki 4, który zajmuje do chwili obecnej. Powstały wtedy możliwości systematycznego powiększania zasobu, a także skuteczniejszego jego zabezpieczania opracowywania i udostępniania. Zorganizowano pracownię naukową noszącą imię Jana Glinki, wybitnego i znanego badacza Podlasia. Powstały także pracownie: reprograficzna, introligatorska, a także biblioteka.
W latach 1963-1964 Archiwum otrzymało drogą rewindykacji z ZSRR akta różnych instytucji z XIX wieku. W latach 1968-1971 przejęto z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie akta urzędów z terenu byłych guberni łomżyńskiej i suwalskiej z lat 1867-1917, a także akta Kamery Wojny i Domen w Białymstoku – organu administracji pruskiej z lat 1795-1807. Zasób archiwum wzrastał także drogą systematycznego przejmowania poszczególnych instytucji.
W 1990 r. Archiwum Państwowe w Białymstoku przejęło akta byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku. Znajdują się tam akta komitetów wojewódzkich i powiatowych Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej z lat 1944-1948, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1948-1990, organizacji młodzieżowych.

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
4/529/0 Akta stanu cywilnego Dekanatu Rzymskokatolickiego w Siemiatyczach 1834-1844 1342
4/530/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Dworze w powiecie Lida 1838-1849 202
4/531/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Czyżach 1808-1839 [1839-1842] 499
4/532/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Drohiczynie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego 1835-1837 31
4/534/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Mielniku pod wezwaniem Narodzenia Panny Marii 1798-1835 179
4/535/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Narojkach 1827-1839 113
4/536/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Żerczycach 1798-1826 [1828] 104
4/537/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czyżach 1843-1908 2335
4/538/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dubiczach 1843-1910 2328
4/539/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Drohiczynie [1826-1839] 1840-1880 598
4/540/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Kleszczelach 1843-1861 2021
4/541/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kośnej 1835-1906 1919
4/542/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Narwi 1848-1910 938
4/543/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Siemiatyczach 1846-1910 204
4/544/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Ciechanowcu 1839-1870, 1887-1934 1184
1 2 3 4 5 ... 7 8