Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - 2515

Oddział Ewidencji, Informacji i Udostępniania, Oddział Opracowania, Oddział Nadzoru, Oddział w Łomży

Archiwum Państwowe w Białymstoku zostało powołane dekretem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r. (Dz.U. Min. Ośw. Nr 1, poz. I z 1951 r.). Działalność rozpoczęło w kwietniu 1953 r. Prowizoryczne pomieszczenia umożliwiające jego funkcjonowanie mieściły się w tzw. „Loży Masońskiej” przy ul. Kilińskiego 16, czyli w pomieszczeniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Zasób Archiwum Państwowego w Białymstoku kształtował się powoli. Początkowo liczył tylko 55 mb akt ułożonych na półkach. Przyjęto ocalałe resztki akt wytworzonych w powiatach: Ełk, Olecko i Gołdap. Następnie zaczęto gromadzić akta metrykalne gmin wyznania mojżeszowego i augsburskiego, księgi notarialne, materiały wytworzone przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Białowieży z okresu międzywojennego, akta likwidowanego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego oraz Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. W wyniku tych działań zbiory powiększyły się do 330 mb akt.
15 kwietnia 1960 Archiwum Państwowe przeniosło się do zabytkowego budynku przy Rynku Kościuszki 4, który zajmuje do chwili obecnej. Powstały wtedy możliwości systematycznego powiększania zasobu, a także skuteczniejszego jego zabezpieczania opracowywania i udostępniania. Zorganizowano pracownię naukową noszącą imię Jana Glinki, wybitnego i znanego badacza Podlasia. Powstały także pracownie: reprograficzna, introligatorska, a także biblioteka.
W latach 1963-1964 Archiwum otrzymało drogą rewindykacji z ZSRR akta różnych instytucji z XIX wieku. W latach 1968-1971 przejęto z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie akta urzędów z terenu byłych guberni łomżyńskiej i suwalskiej z lat 1867-1917, a także akta Kamery Wojny i Domen w Białymstoku – organu administracji pruskiej z lat 1795-1807. Zasób archiwum wzrastał także drogą systematycznego przejmowania poszczególnych instytucji.
W 1990 r. Archiwum Państwowe w Białymstoku przejęło akta byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku. Znajdują się tam akta komitetów wojewódzkich i powiatowych Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej z lat 1944-1948, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1948-1990, organizacji młodzieżowych.

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
4/1431/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Dziadkowicach 1888-1903 371
4/1432/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Mielniku 1888-1908 991
4/1434/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Kuraszewie 1898-1909 945
4/1435/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Strabli 1890-1905 170
4/1436/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Maleszach 1884-1906 540
4/1437/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Brańsku 1888-1906 641
4/1446/0 Akta stanu cywilnego muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach 1866-1900 110
4/1458/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dojlidach 1901, 1904, 1906-1912 428
4/1462/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sokółce 1890-1912 970
4/1472/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uhowie 1884-1912 515
4/1473/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej 1890-1911 3429
4/1475/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Siemiatyczach 1890-1911 815
4/1506/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Domanowie 1866-1907 645
4/1524/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Poświętnem 1888-1908 2179
4/1525/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Lewkowie 1901-1908 158
1 ... 5 6 7 8