Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Krapkowic

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1582-1944
- brak danych - 1582 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes 2523 j.a.
protokół zdawczo-odbiorczy Yes 1 j.a.
spis roboczy Yes 11 j.a.
Krapkowice stanowiło początkowo osadę rybacką. Natomiast na wzgórzach wapiennych książęta śląscy założyli gród i miasto bronione murami. Od początku istnienia miasta rządy sprawował wójt z ławnikami. Równolegle do władzy wójtowskiej organizował się magistrat złożony z burmistrza i doradców. Zasadnicze zmiany w zarządzaniu miastem wprowadził edykt króla Fryderyka Wilhelma III z 19 listopada 1808 roku. Do tego momentu radni byli obierani przez właściciela miasta . Od czasy reformy, członków magistratu mogli wybierać bezpośrednio mieszczanie.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Czesława Glensk, Opole 1962]
Sprawy ogólnopaństwowe, pożyczki państwowe 1821-1940 (22 j.a.), zarządzenia władz powiatowych, podatki 1828-1940 (27 j.a.), administracja miasta - statuty, przywileje, budżety, wybory do rady miejskiej, protokoły z posiedzeń rady miejskiej 1654-1944 (58 j.a.), gospodarka komunalna miasta, zarządzanie majątkami, przemysł, handel, dzierżawy, sprzedaż parcel, budowa i utrzymanie budynków, księgi kasowe 1775-1940 (417 j.a.), urzędy i urzędnicy, urlopy, sprawy personalne, wybory burmistrzów 1785-1939 (28 j.a.), elektryfikacja miasta 1845-1940 (46 j.a.), budowa i utrzymanie ulic 1840-1940 (20 j.a.), gospodarka wodna miasta 1837-1940 (21 j.a.), sprawy Miejskiej Kasy Oszczędności 1844-1939 (47 j.a.), Sprawy podatkowe 1820-1943 (296 j.a.), sprawy katastralne, podatki gruntowe i budowlane 1689-1940 (16 j.a.), rzemiesło miejskie i cechy 1833-1940 (46 j.a.) , zawodowa szkoła przemysłowa 1845-1940 (25 j.a.), fundacje dobroczynne, szpitale 1824-1940 (34 j.a.), sprawy wyznaniowe 1750-1940 (22 j.a.), szkolnictwo 1748-1945 (75 j.a.), wojskowość, pobór rekrutów, rekwizycje, kwatery, akta dotyczące pierwszej wojny światowej, plebiscyt w 1921 roku 1801-1940 (153 j.a.), sprawy narodowościowe, naturalizacja obcokrajowców 1823-1938 (3 j.a.), opieka społeczna, szpitalnictwo 1809-1940 (161 j.a.), opieka nad sierotami 1833-1940 (5 j.a.), sądy polubowne 1833-1937 (8 j.a.), gospodarka wiejska 1833-1942 (22 j.a.), straż pożarna 1833-1940 (21 j.a.), budowa grobli i nasypów 1824-1940 (11 j.a.), wybory do parlamentu i przedstawicielstw lokalnych 1867-1939 (18 j.a.), koleje, poczta, telegraf 1782-1939 (9 j.a.), sądownictwo, ławnicy, przysięgli, procesy 1804-1940 (13 j.a.), statystyka, sprawozdania prasowe, spisy ludności, spisy według zawodów 1816-1940 (18 j.a.), varia - urząd mieszkaniowy, pomoc finansowa dla różnych organizacji, pożyczki na cele budowlane 1801-1940 (28 j.a.), Policja; prokuratura, zarządzenia władz miejskich, sprawy karne 1901-1936 (3 j.a.), sprawy policji miejskiej, zarządzenia organizacyjne, bractwo kurkowe, cenzura prasy, książek, druków, sprawy polskie, robotnicy polscy 1900-1935, loteria, gry hazardowe, zezwolenia na zebrania, więzienia, zakłady poprawcze, materiały dotyczące I wojny światowej 1817-1935 (76 j.a.), sprawy sądowe, ściganie i wykrywanie przestępstw 1865-1937 (9 j.a.), sprawy meldunkowe, paszportowe, sprawy obcokrajowców, sprawy osób politycznie podejrzanych, robotnicy polscy 1940-1941, meldunki obcokrajowców, robotnicy żydowscy 1942-1944, transport do obozów koncentracyjnych 1942 r., robotnicy ukraińscy, słowaccy, bułgarscy i innych narodowości 1940-1944, sprawy Gestapo, prasa komunistyczna, sprawy Komunistycznej Partii Niemiec, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowe, uzyskanie obywatelstwa miejskiego 1820-1945 (131 j.a.), sprawy policji porządkowej, targi, ceny rynkowe, nadzór nad materiałami łatwopalnymi, bronią, transport amunicji szwedzkiej 1650, 1767-1937 (22 j.a.), policja obyczajowa, opieka nad małoletnimi, zwalczanie absencji szkolnej, pijństwa, wielożeństwa, prostytucji, sciganie żebraków, przestepców, przestrzeganie świąt, odpusty, pielgrzymki 1823-1937 (28 j.a.), sprawy rzemiosła, przemysłu miejskiego, ubezpieczanie robotników, sprawy kin, teatrów, wyszynk piwa, handel, budowa fabryki papieru i celulozy, garbarnia, fabryka dywanów perskich, młyny wodne, kamieniołomy, cegielnie, zatrudnianie młodocianych, praca kobiet i dzieci, handel lekarstwami, drogerie, miary i wagi 1777-1937 (119 j.a.), nadzór nad ruchem na placach i ulicach 1874-1936 (4 j.a.), lecznictwo, zarządzenia ogólne, lekarze, szpitale, kontrola artykułów spożywczych, choroby zakaźne, szczepienia ochronne, sprawy położnych, zakłady dla umysłowo chorych, ociemniałych, głuchoniemych, urządzenia sanitarne 1818-1936 (53 j.a.), weterynaria, choroby zwierząt, kontrola targów bydlęcych 1832-1936 (9 j.a.), budownictwo 1776-1938 (36 j.a.), elektryfikacja i gospodarka wodna 1817-1936 (7 j.a.), rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo 1834-1936 (22 j.a.), hodowla 1898-1936 (1 j.a.), nadzór policji nad służbą domową 1832-1920 (8 j.a.), ubezpieczenia inwalidzkie i starcze 1890-1936 (2 j.a.), kasa chorych 1838-1929 (4 j.a.), kolekty 1845-1888 (2 j.a.), varia-organizacje polskie, zebrania, walka z polską agitacją, młodzież niemiecka, organizacja "Hitler Jugend" 1889-1942 (4 j.a.), urząd stanu cywilnego; akty normatywne organizacji i funkcjonowania usc 1821-1945 (13 j.a.), akta dotyczące spraw rodzinnych, rejestry urodzin, metryki 1812-1943 (21 j.a.), akta dotyczące zapowiedzi przedślubnych 1896-1944 (8 j.a.), sprawy dotyczące zawierania małżeństw 1874-1938 (65 j.a.), akta rodzinne 1895-1944 (7 j.a.), akta zgonów 1883-1945 (21 j.a.) , rejestry usc 1855-1907 (30 j.a.), akta byłego obszaru dworskiego: sprawy urzędu stanu cywilnego, materiały dotyczące mobilizacji w okresie I wojny światowej, spisy ludności, bydła, sprawy podatkowe, kontyngenty, uprawa zbóż, jarzyn, opieka nad biednymi 1874-1929 (79 j.a.), sprawy różne 1742-1938 (4 j.a.), przes.1796/2012: plan budowy gorzelni 1930 (1 j.a.), plany szkoły ludowej w Krapkowicach 1933-1936 (2 j.a.), plany budowy domu ewangelickiej gminy wyznaniowej w Krapkowicach 1929 (1 j.a.), nab.6968/2013: prośby o zwolnienie ze służby wojskowej 1916-1917 (1 j.a.); przes. 2341/2015: korespondencja, zestawienia statystyczne, referat E. K. Heerdegena, 1650-1934 (5 j.a.); nab. 8679/2016: organizacja transportu 1866 (1 j.a.), fragment urbarza piwnego XIX w. (1 j.a.). 3. Glensk Cz. Materiały archiwalne do historii Krapkowic. Kwart. Opol., R.8: 1962 Nr 3/4 /31-32/ s. 121-134. Zmiany w rozmiarze zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 26.02.2004 r. oraz na posiedzeniu K.M. w dniu 06.11.2009 (prot.nr 8/09)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 1 0
1 Abteilung I Sprawy ogólne Rzeszy Niemieckiej, pozyczki państwowe 22 1582-1944 0
2 Abteilung II Zarządzenia władz powiatowych, podatki 27 1825-1940 0
3 Abteilung III Zarządzanie miastem, prowadzenie interesów miejskich, posiedzenia Rady Miejskiej 61 1582-1944 0
4 Abteilung IV- gospodarka komunalna miasta, zarządzanie majątkami, przemysł, handel, dzierżawy parceli, budowa i utrzymanie budynków. Ksiegi kasowe 440 1582-1971 0
5 Abteilung V- urzędy i urzędnicy, udzielanie urlopów, sprawy personalne, wybory burmistrzów 37 1785-1940 0
6 Abteilung VI -elektryfikacja miasta 48 1845-1940 0
7 Abteilung VII- budowa i utrzymanie ulic 18 1755-1940 0
8 Abteilung VIII- gospodarka wodna miasta 22 1818-1940 0
9 Abteilung IX- miejska kaa oszczędności 48 1887-1939 0
10 Abteilung X- podatki 295 1582-1944 0
11 Abteilung XI- sprawy katastralne, podatki gruntowe i budowlane 16 1689-1940 0
12 Abteilung XII- rzemiosło miejskie i cechy 47 1800-1940 0
13 Abteilung XIII- Zawodowa Szkoła Przemysłowa 26 1845-1940 0
14 Abteilung XIV- fundacje dobroczynne, szpitale 33 1824-1940 0
15 Abteilung XV- sprawy kościelne 22 1750-1940 0
16 Abteilung XVI- szkolnictwo 75 1748-1945 0
17 Abteilung XVII- wojskowość 158 1650-2000 0
18 Abteilung XVIII-sprawy przynależności narodowej 1 1937-1938 0
19 Abteilung XIX-opieka społeczna 161 1809-1944 0
20 Abteilung XX-opieka nad sierotami 5 1858-1940 0
21 Abteilung XXI-sądy polubowne 8 1833-1937 0
22 Abteilung XXII- gospodarka wiejska 22 1842-1942 0
23 Abteilung XXIII-straż pożarna 21 1833-1940 0
24 Abteilung XXIV-budowla grobli i nasypów 11 1824-1940 0
25 Abteilung XXV- Wybory do organów władzy państwowej i powiatowej 18 1848-1939 0
26 Abteilung XXVI-koleje, poczta i telegraf 9 1782-1939 0
27 Abteilung XXVII-sądownictwo 14 1782-1940 0
28 Abteilung XXVIII-statystyka 18 1816-1940 0
29 Abteilung XXIX-varia 29 1801-1945 0
30 Polizeiverwaltung Abteilung I- prokuratura, sprawy karne 4 1809-1936 0
31 Abteilung II- policja krapkowicka, kontrola ruchu polskiego 76 1817-1937 0
32 Abteilung III-sprawy sądowe 9 1865-1937 0
33 Abteilung IV-sprawy meldunkowe 131 1820-1945 0
34 Abteilung V-spraw porzadku publicznego i policji ochronnej 22 1767-1937 0
35 Abteilung VI- policja obyczajowa 28 1823-1936 0
36 Abteilung VII-rzemiosło miejskie, handel, instytucje kulturalne 119 1777-1937 0
37 Abteilung VIII-ruch na placach i ulicach 4 1874-1936 0
38 Abteilung IX-lecznictwo 52 1812-1937 0
39 Abteilung X-sprawy weterynaryjne 10 1832-1936 0
40 Abteilung XI- budownictwo 36 1776-1938 0
41 Abteilung XII-elektryfikacja i gospodarka wodna 7 1817-1936 0
42 Abteilung XIII-rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo 22 1834-1936 0
43 Abteilung XIX- hodowla 1 1898-1936 0
44 Abteilung XV- nadzór policji nad słuzba domową 8 1832-1920 0
45 Abteilung XVI-ubezpieczenia inwalidzkie i starcze 2 1890-1936 0
46 Abteilung XVII-kasa chorych 4 1838-1929 0
47 Abteilung XVIII-kolekty 2 1845-1888 0
48 Abteilung XX-varia 5 1866-1942 0
49 Standesamt Abteilung I-akta o charakterze normatywnym 13 1821-1945 0
50 Abteilung II-listy urodzeń 21 1812-1943 0
51 Abteilung III-listy zapowiedzi przedślubnych 8 1896-1944 0
52 Abteilung IV-listy zawartych małżeństw 65 1874-1938 0
53 Abteilung V-księgi rodzienne (Famielienbücher) 7 1895-1944 0
54 Abteilung VI-listy zgonów 21 1883-1945 0
55 Abteilung VII- listy obywateli z podaniem ich stanu cywilnego 30 1801-1907 0
56 Schloss Krappitz 78 1874-1929 0
57 Akta osobowe 38 1896-1943 0

Amount of archival material

2521

2513

0

55.95

55.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -