Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Ciosny

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1852-1944 [1954]
- brak danych - 1852 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina Ciosny utworzona została w 1867 r. na mocy ukazu carskiego z 16.III.1859r. Siedzibą gminy były Ciosny. Po odzyskaniu niepodległości, dekret Naczelnika Państwa o radach gminnych z 28 XI 1918 r. wprowadził w miejsce pełnomocnikówgminnych Rady Gminne jako organa zarządzające i kontrolujące gospodarkę gminną. Ustawa o częściowej zmianie ustroju terytorialnego z 23 III 1933 r. rozszerzyła uprawnienia samorządowe gminy. Organem ustawodawczym samorządu była Rada Gminna, natomiast organem wykonawczym był Zarząd Gminy na czele którego stał wójt. W okresie okupacji hitlerowskiej na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 XI 1939 r. gmina pozbawiona została samorządu i podporządkowana okupacyjnym władzom niemieckim. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z dnia 11 IX 1944 r. utworzona została Gminna Rada Narodowa w Ciosnach. Organem reprezentującym Radę i sprawującym kontrolę nad Zarządem Gminy i komisjami radzieckimi było Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Organem wykonawczym był Zarząd Gminy. Na mocy ustawy z 20 III 1950 r. O jednolitych organach władzy państwowej funkcję Zarządu Gminnego jako organu wykonawczego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Z końcem 1954 r. na mocy ustawy z dnia 25 IX 1954 r. zlikwidowano Gminne Rady Narodowe i utworzono Gromadzkie Rady Narodowe. I. Dział ogólno-organizacyjny- sprawy organizacyjne, osobowe, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrola wewnętrzna-nadzór, majątek gminy i gromad, majątek PFZ, przedsiębiorstwa gminne; II. Dział finansowo-budżetowy - budżety, dochody i wydatki, kredyt komunalny, pożyczki i dotacje, wymiar i pobór podatków i opłat; III. Dział gospodarki gminnej - drogi i place publiczne, oświata i kultura, zdrowie publiczne i akcje sanitarne, opieka społeczna, emigracja na ziemie zachodnie, rolnictwo i reforma rolna, leśnictwo, hodowla, weterynaria, przemysł i handel; IV. Dział administracyjny - wybory do Sejmu, referendum, sprawy USC, ewidencja ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, pobór do wojska, budownictwo, aprowizacja i kontyngenty, orzecznictwo karno - administracyjne, działalność stowarzyszeń i organizacji gminnych. - brak danych -

Amount of archival material

782

782

0

9.01

9.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -