Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Dmosin

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1897-1944 [1949]
- brak danych - 1897 - 1949
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Powstała na mocy ukazu carskiego z 16.III.1859 r. Siedzibą gminy był Dmosin. Po odzyskaniu niepodległości, dekret Naczelnika Państwa z 28.XI.1918 r. wprowadził w miejsce pełnomocników gminnych Rady Gminne jako organa zarządzające i kontrolujące gospodarkę gminną. Ustawa o częściowej zmianie ustroju terytorialnego z 23 III 1933 r. rozszerzyła uprawnienia samorządowe gminy. Organem ustawodawczym samorządu była Rada Gminna, natomiast organem wykonawczym był Zarząd Gminy na czele którego stał wójt. W okresie okupacji hitlerowskiej na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 XI 1939 r. gmina pozbawiona została samorządu i podporządkowana okupacyjnym władzom niemieckim. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z dnia 11.IX.1944 r. utworzona została Gminna Rada Narodowa w Dmosine. Organem reprezentującym Radę i sprawującym kontrolę nad Zarządem Gminy było Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Organem wykonawczym był Zarząd Gminy. Na mocy ustawy z 20.III.1950 r. o jednolitych organach władzy państwowej funkcję Zarządu Gminy, jako organu wykonawczego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Z końcem 1954 r. na mocy ustawy z dnia 25.IX.1954 r. zlikwidowano Gminne Rady Narodowe i utworzono Gromadzkie Rady Narodowe. I. Dział ogólno-organizacyjny - sprawy organizacyjne, protokoły zebrań i sesji Rady, Zarządu Gminy i komisji radzieckich, sprawy osobowe, kontrola wewnętrzna i nadzór, majątek gminy; II Dział finansowo-budżetowy - preliminarze i sprawozdania budżetowe, wymiar i pobór podatków oraz opłat; III. Dział gospodarki gminnej - drogi i place publiczne, oświata i kultura, opieka społeczna, zdrowotność, rolnictwo i hodowla; IV. Dział administracyjny - ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy USC, rejestracja poborowych, koni i środków transportu, bezpieczeństwo publiczne, obchody świąt narodowych, organizacje społeczne. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/18/0/-/1 Posiedzenia rady gminnej i zarządu gminnego, korespondencja wynikająca z ustosunkowania się władzy nadzorczej do protokołów uchwał rady gminnej, zjazdy wójtów i sołtysów 1945 0
49/18/0/-/2 Sprawy ogólne związane z wykonaniem budżetu, sprawozdawczość, akty władzy nadzorczej, dotyczące zatwierdzenia i wykonania budżetu 1945 0
49/18/0/-/3 Wymiar, pobór podatków państwowych, samorządowych z wyjątkiem własnych oraz świadczeń na rzecz związków komunalnych 1945 0
49/18/0/-/4 Produkcja roślinna, tępienie chorób, chwastów i szkodników roślin, zalesianie nieużytków, melioracje publiczne i rolne, sprawy leśne, łowieckie, rybne, oświata rolnicza, statystyka produkcji rolnej, komasacja 1945 0
49/18/0/-/5 Hodowla, nadzór państwowy nad targami bydlęcymi, rzeźniami, zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych 1945 0
49/18/0/-/6 Akta stanu cywilnego, wyznaniowe, dozorów kościelnych, gmin wyznaniowych 1945 0
49/18/0/-/7 Dane o urodzaju, kalkulacja przemiału, walka z drożyzną 1945 0
49/18/0/-/8 Okólniki z zakresu całego biura 1946 0
49/18/0/-/9 Sprawy organizacyjne gminy 1946 0
49/18/0/-/10 Wybór radnych gminnych, wybór i zatwierdzenie członków Zarządu Gminnego, sołtysów i podsołtysów 1946 0
49/18/0/-/11 Protokoły gminnej komisji rewizyjnej, odpisy protokołów inspektora samorządu gminnego i delegatów władz nadzaorczych 1946 0
49/18/0/-/12 Dokumenty dotyczące majątku gminnego 1946 0
49/18/0/-/13 Budżet drogowy, plan roczny i kosztorysy robót drogowych, sprawozdawczość, umowy na wykonanie robót drogowych 1946 0
49/18/0/-/14 Sieć szkolna, dozory szkolne, dzierżawa lokali szkolnych, zaopatrzenie szkół w opał, światło itp. 1946 0
49/18/0/-/15 Dotyczących zdrowotności publicznej, przepisy sanitarno-porządkowe 1946 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

83

83

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -