Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Gałkówek

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1876-1944[1954]
- brak danych - 1876 - 1931
1934 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powstała na mocy ukazu carskiego z 16.III.1859 r. Siedzibą gminy był Gałkówek. Po odzyskaniu niepodległości, dekret Naczelnika Państwa o radach gminnych z 28.XI.1918 r. wprowadził w miejsce pełnomocników gminnych Rady Gminne jako organa zarządzające i kontrolujące gospodarkę gminną. Ustawa o częściowej zmianie ustroju terytorialnego z 23.III.1933 r. rozszerzyła uprawnienia samorządowe gminy. Organem ustawodawczym samorządu była Rada Gminna, natomiast organem wykonawczym był Zarząd Gminy na czele którego stał wójt. W okresie okupacji hitlerowskiej na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28.XI.1939 r. gmina pozbawiona została samorządu i podporządkowana okupacyjnym władzom niemieckim. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z dnia 11.IX.1944 r. utworzona została Gminna Rada Narodowa w Gałkówku. Organem reprezentującym Radę i sprawującym kontrolę nad Zarządem Gminy i komisjami radzieckimi było Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Organem wykonawczym był Zarząd Gminy. Na mocy ustawy z 20.III.1950 r. o jednolitych organach władzy państwowejfunkcję Zarządu Gminnego jako organu wykonawczego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Z końcem 1954 r. na mocy ustawy z 25.IX.1954 r. zlikwidowano Gminne Rady Narodowe i utworzono Gromadzkie Rady Narodowe. I. Dział ogólno-organizacyjny - ogólna biurowwość, sprawy organizacji władz gminnych, protokoły obrad i sesji Rady, Komisji, Zarządu Gminnego i Prezydium, kontrola zewnętrzna i wewnętrzna, majątek gminy, sprawy osobowe; II. Dział finansowo - budżetowy - preliminarze i sprawozdania budżetowe, wymiar i pobór podatków, składek itp.; III. Dział gospodarki gminnej - wykazy gospodarstw poniemieckich, utrzymanie dróg i mostów, oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna, emigracja na ziemie zachodnie, stan sanitarny, rolnictwo, hodowla i weterynaria; IV. Dział administracyjny - sprawy USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, pobór do wojska, organizacje i stowarzyszenia, Gminny Komitet do Walki z Analfabetyzmem, aprowizacja, kontyngenty i obowiązkowe dostawy, zbrodnie hitlerowskie i straty wojenne. - brak danych -

Amount of archival material

282

282

0

4.20

4.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -