Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Lipiny

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powstała na mocy ukazu carskiego z 16.III.1859 r. Siedzibą gminy były Lipiny. Po odzyskaniu niepodległości, dekret Naczelnika Państwa o radach gminnych z 28.XI.1918 r. wprowadził w miejsce pełnomocników gminnych Rady Gminne jako organa zarządzające i kontrolujące gospodarkę gminną. Ustawa o częściowej zmianie ustroju terytorialnego z 23.III.1933 r. rozszerzyła uprawnienia samorządowe gminy. Organem ustawodawczym samorządu była Rada Gminna, natomiast organem wykonawczym był Zarząd Gminy na czele którego stał wójt. W okresie okupacji hitlerowskiej na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatorstwa z 28 XI 1939 r. gmina pozbawiona została samorządu i podporządkowana okupacyjnym władzom niemieckim. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z dnia 11.IX.1944 r. utworzona została Gminna Rada Narodowa w Lipinach. Organem reprezentującym Radę i sprawującym kontrolę nad Zarządem Gminy i komisjami radzieckimi było Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Organem wykonawczym był Zarząd Gminy. Na mocy ustawy z 20 III 1950 r. o jednolitych organach władzy państwowej funkcję Zarządu Gminnego, jako organu wykonawczego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Z końcem 1954 r. na mocy ustawy z dnia 25.IX.1954 r. zlikwidowano Gminne Rady Narodowe i utworzono Gromadzkie Rady Narodowe. I. Dział ogólno-organizacyjny - sprawy organizacyjne, protokoły zebrań i sesji Rady, Zarządu Gminnego i komisji radzieckich, sprawy osobowe, kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, majątek gminy; II. Dział finansowo-budżetowy - preliminarze i sprawozdania budżetowe, wymiar i pobór podatków oraz opłat; III. Dział gospodarki gminnej - drogi i place publiczne, oświata i kultura, opieka społeczna, zdrowotność, rolnictwo i hodowla; IV. Dział administracyjny - ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy USC, rejestracja poborowych, koni i środków transportu, bezpieczeństwo publiczne, obchody świąt narodowych, organizacje społeczne. - brak danych -

Amount of archival material

155

155

0

1.35

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -