Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Mroga Dolna z siedzibą w Rogowie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1867-1954
- brak danych - 1867 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 186ja
inwentarz książkowy Yes 411j.a
Powstała na mocy ukazu carskiego z 16.III.1859 r. Siedzibą gminy była wieś Rogów. Po odzyskaniu niepodległości, dekret Naczelnika Państwa o radach gminnych z 28.XI.1918 r. wprowadził w miejsce pełnomocników gminnych rady gminne jako organa zarządzające i kontrolujące gospodarkę gminną. Ustawa o częściowej zmianie ustroju terytorialnego z 23.III.1933 r. rozszerzyła uprawnienia samorządowe gminy. Organem ustawodawczym samorządu była Rada Gminy, natomiast organem wykonawczym był Zarząd Gminy na czele którego stał wójt. W okresie okupacji hitlerowskiej na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28.XI.1939 r. gmina pozbawiona została samorządu i podporządkowana okupacyjnym władzom niemieckim. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z 11.XI.1944 r. utworzona została Gminna Rada Narodowa w Mrodze Dolnej z siedzibą w Rogowie. Organem reprezentującym Radę i sprawującym kontrolę nad Zarządem Gminy i komisjami radzieckimi było Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Organem wykonawczym był Zarząd Gminy. Na mocy ustawy z 20.III.1950 r.o jednolitych organach władzy państwowej funkcję Zarządu Gminy, jako organu wykonawczego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Z końcem 1954 r. na mocy ustawy z 25.IX.1954 r. zlikwidowano Gminne Rady Narodowe i utworzono Gromadzkie Rady Narodowe. I. Dział ogólno-organizacyjny - sprawy organizacyjne, osobowe, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrola wewnętrzna-nadzór, majątek gminy i gromad, majątek PFZ, przedsiębiorstwa gminne; II. Dział finansowo-budżetowy - budżety, dochody i wydatki, kredyt komunalny, pożyczki i dotacje, wymiar i pobór podatków i opłat; III. Dział gospodarki gminnej - drogi i place publiczne- szarwarki, oświata i kultura, zdrowie publiczne i akcje sanitarne, opieka społeczna, bezrobocie, emigracja głównie na ziemie odzyskane, rolnictwo - reforma rolna - komasacje, parcelacje, melioracje, leśnictwo, hodowla, przemysł i handel; IV. Dział administracyjny - wybory do Sejmu, Referendum, sprawy USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, pobór do wojska, opieka nad rodzinami poborowych, p.w. i w.f., budownictwo, aprowizacja, obowiązkowe dostawy, współdziałanie z sądami, orzecznictwo karno-administracyjne, straty i odszkodowania wojenne, działalność stowarzyszeń, organizacji i instytucji gminnych. - brak danych -

Amount of archival material

597

597

0

12.05

12.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -