Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej Nowa Wieś

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1843-1913
- brak danych - 1843 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 69 j.a.
protokół zdawczo-odbiorczy Yes 46 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 12 j.a.
Księgi prowadzone przez władze kościelne zawierające akta chrztów, ślubów i zgonów określane popularnie mianem metryk (od łac. słowa "metrica"oznaczającego spis, rejestr) pojawiły się w Polsce w poł. XV w., a rozpowszechniły się szerzej w XVIII w. W 1577 r. synod piotrkowski zatwierdził postanowienia Soboru Trydenckiego z 1563 r. m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg chrztów i ślubów. Jednak powszechny nakaz sporzadzania metryk chrztów, bierzmowania i ślubów wraz z formułkami wydał dopiero arcybiskup Bernard Maciejowski w swym liście pasterskim z 1607 r. Wspomniane ustawy kościelne dotyczące metryk poprzedziły ustawodawstwo cywilne tj. zarówno obowiązujące od 1807 r. w Księstwie Warszawskim prawo cywilne Kodeks Napoleona, jak i nowe prawo o małżeństwie wprowadzone w 1836 r. przez cara Mikołaja I postanowieniem z dn. 16.03.1836 r. W przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, nowe prawo z 1836 r. zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu.
W wyznaniu ewngelickim ślubu udzielał w obecności dwóch świadków pastor danej gminy, a w wyznaniu mojżeszowym - rabin, który po dopełnieniu obrzędu religijnego udawał się ze świadkami i narzeczonymi do urzędnika utrzymującego akta stanu cywilnego w celu sporządzenia aktu małżeństwa.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1843-1894 (sygn. od 1 do 23 i od 36 do 69); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1834, 1844-1853, 1855 (sygn. od 24 do 35) zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach:1-23; 54-63 ( mikrofilmy nr: 313473-313495; 1246-1254).

Amount of archival material

127

69

0

1.86

1.19

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -