Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1914
- brak danych - 1826 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 182 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 9 j.a.
Na ziemiach Księstwa Warszawskiego ustawodawstwo cywilne dotyczące akt stanu cywilnego zostało wprowadzone na mocy art. 69 Ustawy Konstytucyjnej. Obowiązujące od 01.05.1808 r. prawo cywilne – Kodeks Napoleona tj. postanowienia Księgi I wprowadziły powszechny obowiązek prowadzenia rejestrów akt stanu cywilnego, określały szczegółowo, jakie dane winny zawierać oraz w jaki sposób powinny być prowadzone. Pierwsze urzędy stanu cywilnego powstały w 1808 r. Na urzędniku stanu cywilnego spoczywał obowiązek zakładania, prowadzenia i przekazywania do archiwów ksiąg stanu cywilnego. W księgi wpisywane były akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów i zgonów wszystkich zgłaszanych osób, bez względu na religię i wyznanie. Prowadzono dwie serie ksiąg, jeden egzemplarz pozostawał w gminie (pierwopis), a drugi był składany w kancelarii Sądu Pokoju (wtóropis).
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego uchwalonego 13 czerwca 1825 r., z datą wejścia w życie od 1 stycznia 1826 r., akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi dla wyznań chrześcijańskich. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin została przyporządkowana do administracyjnego podziału wybranych parafii. Urzędy stanu cywilnego stały się urzędami wyznaniowymi, a przełożeni parafii byli urzędnikami stanu cywilnego.
Akta spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzeń zawierały dodatkowo takie informacje jak: dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, nadane imiona, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze wyciągi z aktu zapowiedzi. Natomiast akty zgonu, jeżeli dało się ustalić, dane rodziców i małżonków osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Nadal utrzymywano dwie księgi, przy czym wtóropis (duplikat) był księgą obejmującą akta z jednego roku, podzieloną wewnętrzne na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Natomiast pierwopis (unikat) obejmował tyle akt, na ile starczyło w księdze miejsca i stanowił trzy księgi prowadzone odrębnie dla akt: urodzeń, małżeństw i zgonów. Pierwopisy pozostawały w parafii a wtóropisy przekazywano do Sądu Pokoju.
W latach 1808-1867 akta stanu cywilnego były sporządzane w języku polskim.W ramach represji po upadku powstania styczniowego językiem urzędowym ustanowiono język rosyjski i od 1868 aż do 1918 r. akta stanu cywilnego, tak jak wszystkie dokumenty sporządzano w języku rosyjskim.
Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego obowiązywało do końca 1945 r., kiedy to na mocy dekretu z 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48, poz. 272) powołano świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej, które z dniem 1 stycznia 1946 r. przejęły obowiązek rejestrowania akt stanu cywilnego.
Parafia Ewangelicko–Augsburska w Płocku została erygowana w 1804 r., kiedy to król pruski Fryderyk Wilhelm II podpisał w Charlotenburgu koło Berlina dokument, na mocy którego przekazał ewangelikom w Płocku Kościół Dominikański wraz z klasztorem. Pierwszym płockim pastorem został Johann Daniel Hellmann. W 1826 parafia przejęła obowiązki urzędu stanu cywilnego. Poza miastem Płock obejmowała początkowo wsie Maszewo, Biała, Powsino i Chełpowo. Ponadto od 1828 r. Płock był siedzibą diecezji ewangelicko – augsburskiej. Jurysdykcja kościelna pastorów płockich sięgała promienia 30-40 kilometrów od miasta. Wynikało to z faktu, iż parafie protestanckie nie posiadały tradycyjnych obszarów, a nowo przybyli osadnicy wyznaczali granice parafii, które coraz bardziej się poszerzały.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Jastrzębska-Pawlak, Płock 2013]
1. Akta urodzeń (pierwopisy) z lat 1843-1878, 1884-1908 (sygn. od 1 do 10); 2. Akta małżeństw (pierwopisy) z lat 1835-1841, 1850-1866, 1888-1900 (sygn. od 11 do 14); 3. Akta zgonów (pierwopisy) z lat 1888-1909 (sygn. od 15 do 16); 4. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (wtóropisy) z lat 1826-1910 oraz aneksy do aktów małżeństw z lat 1826-1880, 1882-1889, 1892-1896, 1898-1910 w układzie chronologiczno-rzeczowym tj. w obrębie jednego roku kalendarzowego w pierwszej kolejności występują akta urodzeń, małżeństw i zgonów, a za nimi aneksy do aktów małżeństw (sygn. 17 do 182). zmikrofilmowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1865 (mikrofilmy nr: 314320-314359), 1880-1885 (mikrofilmy nr: 1566-1571), 1887-1888 (mikrofilmy nr: 1572-1573); zdigitalizowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1910; baza danych IZA

Amount of archival material

191

182

0

4.41

4.29

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -