Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wyszogrodzie

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1940
- brak danych - 1826 - 1914
1916 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 169 j.a.
spis roboczy Yes 5 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 7 j.a.
Na ziemiach Księstwa Warszawskiego ustawodawstwo cywilne dotyczące akt stanu cywilnego zostało wprowadzone na mocy art. 69 Ustawy Konstytucyjnej. Obowiązujące od 01.05.1808 r. prawo cywilne – Kodeks Napoleona tj. postanowienia Księgi I wprowadziły powszechny obowiązek prowadzenia rejestrów akt stanu cywilnego, określały szczegółowo, jakie dane winny zawierać oraz w jaki sposób powinny być prowadzone. Pierwsze urzędy stanu cywilnego powstały w 1808 r. Na urzędniku stanu cywilnego spoczywał obowiązek zakładania, prowadzenia i przekazywania do archiwów ksiąg stanu cywilnego. W księgi wpisywane były akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów i zgonów wszystkich zgłaszanych osób, bez względu na religię i wyznanie. Prowadzono dwie serie ksiąg, jeden egzemplarz pozostawał w gminie (pierwopis), a drugi był składany w kancelarii Sądu Pokoju (wtóropis).
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego uchwalonego 13 czerwca 1825 r., z datą wejścia w życie od 1 stycznia 1826 r., akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi dla wyznań chrześcijańskich. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin została przyporządkowana do administracyjnego podziału wybranych parafii. Urzędy stanu cywilnego stały się urzędami wyznaniowymi, a przełożeni parafii byli urzędnikami stanu cywilnego.
Akta spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzeń zawierały dodatkowo takie informacje jak: dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, nadane imiona, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze wyciągi z aktu zapowiedzi. Natomiast akty zgonu, jeżeli dało się ustalić, dane rodziców i małżonków osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Nadal utrzymywano dwie księgi, przy czym wtóropis (duplikat) był księgą obejmującą akta z jednego roku, podzieloną wewnętrzne na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Natomiast pierwopis (unikat) obejmował tyle akt, na ile starczyło w księdze miejsca i stanowił trzy księgi prowadzone odrębnie dla akt: urodzeń, małżeństw i zgonów. Pierwopisy pozostawały w parafii a wtóropisy przekazywano do Sądu Pokoju.
W latach 1808-1867 akta stanu cywilnego były sporządzane w języku polskim.W ramach represji po upadku powstania styczniowego językiem urzędowym ustanowiono język rosyjski i od 1868 aż do 1918 r. akta stanu cywilnego, tak jak wszystkie dokumenty sporządzano w języku rosyjskim.
Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego obowiązywało do końca 1945 r., kiedy to na mocy dekretu z 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48, poz. 272) powołano świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej, które z dniem 1 stycznia 1946 r. przejęły obowiązek rejestrowania akt stanu cywilnego.
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wyszogrodzie powstała w 1804 r., kiedy to rząd pruski dekretem powołał nową parafię protestancką. Pierwszym pastorem został Chrystian Mylke. Początkowo pastor wyszogrodzki sprawował swoją posługę także w okolicach Płońska, Przasnysza i Pułtuska, ale tylko do czasu powstania tam osobnych parafii. W 1826 r. parafia przejęła obowiązki urzędu stanu cywilnego. Obejmowała miejscowości: Wyszogród, Rybaki, Smoszewo, Gołowin, Bilchowo, Monkolin, Łubki, Wroninko, Rąkcice, Podleck, Sielec, Rębów, Miszewo Murowane, Mała Wieś, Bodzanów, Śladów.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Jastrzębska-Pawlak, Płock 2013]
1. Akta urodzeń (pierwopisy) z lat 1832-1894, 1905-1914 (sygn. od 1 do 9); 2. Akta małżeństw (pierwopisy) z lat 1852-1899 (sygn. od 10 do 12); Akta zgonów (pierwopisy) z lat 1862-1893 (sygn. od 13 do 14); 4. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów (wtóropisy) z lat 1826-1910 oraz aneksy do aktów małżeństw z lat 1826-1889, 1891, 1893-1909 w układzie chronologiczno–rzeczowym tj. w obrębie jednego roku kalendarzowego w pierwszej kolejności występują akta urodzeń, małżeństw i zgonów, a za nimi aneksy do aktów małżeństw (sygn. 15 do 169).

Zespół ogółem (włącznie z częścią nieopracowaną) zawiera: akta urodzeń do 1940 r., małżeństw do 1935 r., zgonów do 1940 r.
zmikrofilmowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat: 1826-1865 (mikrofilmy nr: 314360-314400), 1880-1885 (mikrofilmy nr: 1574-1579) oraz zdigitalizowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1910; inwentarz książkowy w bazie danych IZA

Amount of archival material

181

169

0

3.25

3.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -