Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rozdrażew (pow. krotoszyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Rozdrażew (pow. krotoszyński)-**-Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Rozdrażewo (pow. krotoszyński) 1809 - 1874
- brak danych - 1809 - 1814
1816 - 1826
1828 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1809-1814, 1816-1826, 1828-1874, małżeństwa za lata 1809-1814, 1816-1826, 1828-1874, zgony za lata 1809-1812, 1814, 1816-1826, 1828-1874 W zespole zmikrofilmowano 99 j.a. o sygn.: 1-35 (nr O: 20039-20073), 36-70 (nr O: 20076-20110), 71-88 (nr O: 44555-44572), 89-96 (nr O: 44574-44581), 97-98 (nr O: 20074-20075), 99 (nr O 44573)

Amount of archival material

99

99

0

0.43

0.43

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -