Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Kalisz

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Kalisz 1808 - 1874
- brak danych - 1808 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów prowadzono w gminach ewangelickich od XVI w. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. połączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie, a duplikat w miejscowym sądzie. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
urodzenia za lata 1808-1874, małżeństwa za lata 1808-1874, zgony za lata 1808-1874 W zespole zmikrofilmowano 81 j.a. o sygn.: 1-81 (nr O: 8467-8547) oraz zdigitalizowano sygnatury 82-90

Amount of archival material

92

92

0

2.32

2.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -