Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Dąbie (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Dąbie (pow. kolski)-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Dąbie (pow. kolski) 1809-1916 [2007]
- brak danych - 1809 - 1915
2007 - 2007
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
rosyjski
angielski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym).
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1856-1907, 3 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1809-1853, 3 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1809-1916, 103 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 58 j.a. o sygn.: 2-49 (nr 0: 3522-3569), 60-68 (nr 58726-58734), 86 (nr 0 3597).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/852/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów Par[afii] Ew[angelicko]-Augsb[urskiej] Dąbie [za] rok1908 1908 0
54/852/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej Dąbie [za] rok 1909 1909 0
54/852/0/6.1/95 Документы къ актамъ гражданскаго состоянiя евангелическо-аугсбургскаго приходавь городе Домбе за 1909 годъ 1909 0
54/852/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej Dąbie [za] rok 1910 1910 0
54/852/0/6.1/97 Документы къ актамъ гражданскаго состоянiя евангелическо-аугсбургскаго прихода вь городе Домбе за 1910 годъ 1910 0
54/852/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej Dąbie [za] rok 1911 1911 0
54/852/0/6.1/99 [Dokumenty do aktów stanu cywilnego ewangelicko-augsburskiej parafii w mieście Dąbie za 1911 rok] 1911 0
54/852/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za rok 1912] 1912 0
54/852/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za rok 1913] 1913 0
54/852/0/6.1/102 Документы къ актамъ гражданскаго состоянiя [...] за 1913 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ graždanskago sostoâniâ [...] za 1913 godʺ] 1913 0
54/852/0/6.1/103 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянія [...] за 1914 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâníâ [...] za 1914 godʺ] 1914 0
54/852/0/6.1/104 Dokumenty do aktów stanu cywilnego [małżeństw] [...] na 1914 rok 1914 0
54/852/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za] 1915 rok 1915 0
54/852/0/6.1/106 Dokumente der Standesamtsakten der evangelischen Gemeinde in der Stadt Dombie für das Jahr 1915 1915 0
54/852/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za] 1916 rok 1916 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

109

99

0

2.01

1.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -