Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Grodziec (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Grodziec (pow. koniński)-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Grodziec (pow. koniński) 1810-1940
- brak danych - 1810 - 1812
1826 - 1827
1831 - 1833
1835 - 1835
1837 - 1840
1843 - 1843
1845 - 1845
1847 - 1847
1850 - 1857
1862 - 1862
1864 - 1867
1869 - 1879
1880 - 1885
1887 - 1900
1902 - 1908
1910 - 1914
1922 - 1922
1924 - 1924
1939 - 1940
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA (vacat sygn.: 31)
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym).
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1810-1812, 2 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1810-1922, 16 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1810-1812, 3 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1940, 72 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA (vacat sygn. 31).
W zespole zmikrofilmowano 23 j.a. o sygn.: 1-17 (nr 0: 7093-7109), 30, 32-36 (nr 0: 58735-58740).
W zespole zdigitalizowano 12 j.a. o sygn.: 59-65, 67, 70, 72, 74, 76.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4.2 Alegata
Reference code Title Dates Number of scans
54/853/0/4.2/20 Dowody do akt małżeństwa 1827 0
54/853/0/4.2/67 [Dowody do aktów małżeństw za rok 1835] 1835 0
54/853/0/4.2/70 Dowody do aktów małżeństw zawartych w roku 1840 [...] 1840 0
54/853/0/4.2/72 Dowody do aktów małżeństw zawartych [...] w roku 1845 1845 0
54/853/0/4.2/74 Dowody do akt małżeńskich [...] z roku 1847 1847 0
54/853/0/4.2/76 Dowody do aktów małżeństw zawartych w [...] roku 1852 1852 0
54/853/0/4.2/79 Документы къ актамъ бракосочетавшихся въ 1879 году [...] [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetavšihsâ vʺ 1879 godu [...]] 1879 0
54/853/0/4.2/80 [Dowody do aktów małżeństw za rok 1884] 1884 0
54/853/0/4.2/81 [Dowody do aktów małżeństw za rok 1890] 1890 0
54/853/0/4.2/82 [Dowody do aktów małżeństw za rok 1891] 1891 0
54/853/0/4.2/84 Документы къ актамъ бракосочетавшихся [...] за 1903 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetavšihsâ [...] za 1903 godʺ] 1903 0
54/853/0/4.2/85 Документы къ актамъ бракосочетавшихся [...] въ 1905 году [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetavšihsâ [...] vʺ 1905 godu] 1905 0
54/853/0/4.2/86 Документы къ актамъ бракосочетавшихся [...] за 1907 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetavšihsâ [...] za 1907 godʺ] 1907 0
54/853/0/4.2/88 [Dowody do aktów małżeństw za rok 1922] 1922 0

Amount of archival material

93

91

0

1.48

1.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -