Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przedecz (pow. włocławski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Przedecz (pow. włocławski)-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Przedecz (pow. włocławski) 1864-1915 [1950-1971]
- brak danych - 1864 - 1915
1950 - 1971
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym).
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1872-1902, 2 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1864-1904, 35 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1876-1915 [1950-1971], 46 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 8 j.a. o sygn.:1-2 (nr 0: 44290-44291), 3-8 (nr 0: 58746-58751)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/857/0/6.1/83 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1915] 1915 0
54/857/0/6.1/82 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1914] 1914 0
54/857/0/6.1/81 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1913] 1913 0
54/857/0/6.1/80 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1912] 1912 0
54/857/0/6.1/79 Documente zu den Civilstandesamtsakten […] von Jahre 1911-1915 1911-1915 0
54/857/0/6.1/78 Документы къ актамъ бракосочетанія за 1910 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetaníâ za 1910 godʺ] 1910 0
54/857/0/6.1/77 Документы къ актамъ бракосочетанія за 1909 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetaníâ za 1909 godʺ] 1909 0
54/857/0/6.1/76 Документы къ актамъ бракосочетанія за 1908 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetaníâ za 1908 godʺ] 1908 0
54/857/0/6.1/75 Akta zbiorowe do księgi urodzeń {z 1908 roku] 1961 0
54/857/0/6.1/74 Документы къ актамъ бракосочетанія за 1907 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetaníâ za 1907 godʺ] 1907 0
54/857/0/6.1/73 Документы къ актамъ бракосочетанія за 1906 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetaníâ za 1906 godʺ] 1906 0
54/857/0/6.1/72 Akta zbiorowe do księgi urodzeń {z 1906 i 1907 roku] 1953-1971 0
54/857/0/6.1/71 [Dowody do aktów małżeństw z 1905 roku] 1905 0
54/857/0/6.1/70 Akta zbiorowe do księgi urodzeń {z 1896 roku] 1950 0
54/857/0/6.1/69 Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z 1911 roku 1967 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

83

67

0

0.96

0.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -