Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej Żychlin (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Żychlin (pow. koniński)-**-Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Żychlin (pow. koniński) 1634-1938
- brak danych - 1634 - 1938
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym).
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1634-1937, 9 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1639-1935, 36 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1639-1936, 5 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1811-1938, 73 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 12 j.a. o sygn.: 6, 12, 64-65, 98-103 (nr 0: 46215-46224), 104-105 (nr 0: 58770-58771).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/863/0/6.3/105 Księga urodzeń i zgonów 1885 46
54/863/0/6.2/103 Księga urodzeń i małżeństw 1876 0
54/863/0/6.1/123 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянія [...] за 1913 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâníâ [...] za 1913 godʺ] 1913 0
54/863/0/6.1/122 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1938] 1938 0
54/863/0/6.1/121 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1932] 1932 0
54/863/0/6.1/120 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1907] 1907 0
54/863/0/6.1/118 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za 1885 rok] 1885 0
54/863/0/6.1/116 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1884] 1884 0
54/863/0/6.1/115 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1817] 1817 0
54/863/0/6.1/114 Дубликать актовъ гражданского состояния о родибшихся, бракосочетавшихся и умершихь Жихлинского Ев. Реф. Прихода за 1908 год 1908 0
54/863/0/6.1/112 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/863/0/6.1/110 Duplikat Aktow o rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1902 0
54/863/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/863/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/863/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

123

122

0

1.35

1.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -