Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dominium Walawa

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1759-1855
- brak danych - 1759 - 1855
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
przewodnik po zespole No - brak danych -
Od chwili zajęcia przez Austrię części ziem polskich w wyniku I rozbioru Polski władze zaborcze zaczęły przeprowadzać w nich reformy mające na celu ujednolicenie podziału terytorialnego i organów administracji państwowej na tym terytorium. Jednostkami terytorialnymi najniższego stopnia stały się dominia, a organami administracji urzędy dominialne.
Urzędy dominialne zachowały szereg uprawnień związanych tradycyjnie z władzą patrymonialną właściciela wsi w stosunku do poddanych. Oprócz tego otrzymały szereg kompetencji wynikających z przekształcenia ich w urzędy administracyjne.
Jako organa administracyjno-polityczne prowadziły one ewidencję ludności, sprawowały nadzór nad Żydami i duchowieństwem prowadziły księgi gruntowe, pobór i podział podatku dominialnego oraz pobór podatku rustykalnego. Dominia sporządzały fasje podatkowe, organizowały spichlerze, czuwały nad pastwiskami gromadzkimi, opiekowały się szkołami i budynkami kościelnymi, sprawowały nadzór nad stanem sanitarnym ludności, nad stanem dróg, bezpieczeństwa ludności.
Dominia pomagały przy rekrutacji młodzieży do wojska, tzn. sporządzały spisy poborowych, wyznaczały i dostawiały rekrutów, prowadziły ewidencję żołnierzy przebywających na urlopach, załatwiały sprawy kwaterunku i podwód dla wojska.
Urzędy dominialne załatwiały także sprawy poddanych, tzn. wydawały zwolnienia i przyjęcia w poddaństwo, zezwolenia na zawarcie małżeństwa.
Były organem wymiaru sprawiedliwości w przestępstwach policyjnych (np. kradzieże, pobicia, obraza czci itp.).
W dziedzinie sądownictwa dominia załatwiały w zasadzie sprawy cywilne. W sprawach karnych zakres czynności ograniczał się do pomocniczych np. aresztowania przestępcy schwytanego na gorącym uczynku, przesłuchania winnych, przeprowadzenia śledztwa, doniesienia z dokonanej zbrodni. Sprawy karne sądzone były przez sądy karne I instancji we Lwowie, Rzeszowie i Samborze.
Mniejsze dominia, o małej obsadzie urzędników, zwierały czasem umowę z Magistratem sąsiedniego miasta o administracyjne sadownictwo.
W wszystkich sprawach dominia podlegały Urzędom Obwodowym (cyrkularnym). Od nich otrzymywały nakazy w zakresie zleconych im czynności i im składały sprawozdania.
Najważniejszymi urzędnikami dominiów w Galicji byli: mandatariusz, justycjariusz, sędzia policyjny, poborca podatkowy i słudzy policyjni.
Dominia zniesiono całkowicie w r. 1862, kiedy podzielono je na gminy wiejskie i obszary dworskie.
Sprawy organizacyjno-prawne, 1785-1849, sygn. 1-32, protokół wpisania cyrkularzy, kurendy, kursoria, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich; inwentarze wsi Walawa, Wilcze, Wielunice, Hrunowice, Szehynie, Witoszyńce, Nawale, Podgórze, Podzamcze, Podmurze; księga gruntowa wsi Walawa; graniczne opisanie wsi Wielunice; metryki przychodu gruntowego wsi Wielunice; indywidualne arkusze pożytku z gruntów wsi Wielunice; spory o pastwiska między wsiami Przekopana-Błonie, Wilcze-Garbarze; wybory kandydatów na wójta, przysięgi wójtów; sprawy podatków i ciężarów, 1787-1850, 33-40, sprawy podatkowe ogólne, podatek gruntowy, podatek pogłówny, domowy, konsumpcyjny, zarobkowy, wykaz wpłat na podatki i kwity; sprawy administracyjno-społeczne, 1787-1855, sygn. 41-65, sumariusze pożytku z gruntów gminy Wilcze i Wielunice, tabele krescencji, wykazy dochodów i wydatków, sprawy leśne i gruntowe, klęski elementarne, sprawy budowlane, sprawy dróg lądowych i wodnych, sprawy młynów, aprowizacji, handlu tytoniem, propinacji, sanitarne, policyjne, żydowskie, spisy ludności i koni (dla celów wojskowych), wykazy zmarłych, wykazy powinności poddanych, supliki poddanych do: cesarza, biskupa, rządu krajowego, do rządu cyrkularnego, protokół czynności; sprawy sądowe, 1804-1838, sygn. 66-85, akta spraw o pobicie, kradzież, o nadużycia władzy i złe traktowanie poddanych, o nielegalną sprzedaż tytoniu, o popsucie prosa w młynie, kontrakty kupna-sprzedaży, akta sądowe różnej treści, akta sądowe w sprawie kradzieży, akta spadkowe;
Akcesja
Indywidualne arkusze pożytku z gruntów gromady Walawa, 1821, sygn. 86, akta spraw majątkowych i spadkowych; spis akt dotyczących dominium Walawa, 1847; sygn. 87, korespondencja z Urzędem Cyrkularnym dotycząca spraw podatkowych i powinności dominium, 1806-1836, sygn. 88-89; pobór rekrutów, 1805,1932; sygn. 90; konsygnacje, zestawienia, rachunki dotyczące wydatków, podatków, powinności, czynszów dominium, 1807-1821, sygn. 91; wykaz powinności poddańczych, b.d, sygn. 92; 1759-1832, sygn. 93-94; akta spraw cywilnych, 1782-1842, sygn. 95-97; akta spraw karnych
Zespół zmikrofilmowany - nr mkrf. 56/6304-56/6401
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/404/0/1/1 Protokół wpisywania cyrkularzy 1785-1789 84
56/404/0/1/2 Zatystnyk rozporiadzeń dotyczaszczych Dominium [Zapisek rozporządzeń dotyczących Dominium] 1791-1805 72
56/404/0/1/3 Protokół wpisywania cyrkularzów 1805-1813 92
56/404/0/1/4 Protokół wpisywania cyrkularzów 1816-1829 130
56/404/0/1/5 Cyrkularze, kurendy, kursoria 1813-1834 66
56/404/0/1/6 Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, kierowane do Dominium Walawa oraz Kreisschreiben 1807-1834 199
56/404/0/1/7 Inwentarze wsi Walawa, Wilcze, Wielunice, Hruszowice, Szechynie, Witoszyńce, Nawale, Podgórze, Podzamcze, Podmurze 1781-1849 120
56/404/0/1/8 Prawidło podług którego dzieło fassjonowania pożytku z gruntu na tym miejscu uskutkuwany jest i jak każdy obszar, niwa lub każda część, która od drugich co do protokołu wysiewu i wydatku ziarna jest różniące się tak podług miary jako też podług pożytku w ziarnie wynosi 1787 72
56/404/0/1/9 Herrfchaff Walawer Dominical Grundbuch [Księga gruntowa dominium Walawy tom II] 1810, 1812-1829 45
56/404/0/1/10 Sumariusz szczegółowych arkuszy gminy podatkującej Walawy 1820 23
56/404/0/1/11 Dominium Walawa Wieś Wielunice Graniczne opisanie 1786 16
56/404/0/1/12 Metryka przychodu gruntowego gromady Wielunickiej 1786 38
56/404/0/1/13 Metryka przychodu gruntowego wsi Wielunice 1787 48
56/404/0/1/14 Oryginał metryki przychodu gruntowego gminy podatkującej Wielunie z r. 1820 ukończony 1821 56
56/404/0/1/15 Indywidualne arkusze pożytku z gruntów gromady Wielunice 1821 72
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

97

97

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -