Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 203 j.a. T.30
spis zdawczo-odbiorczy Yes 85 j.a, nab. 3003/2002, nab. 5204/2016
Starostwo Powiatowe w Siedlcach jako organ wykonawczy administracji ogólnej I stopnia zostało powołane na podstawie Dekretu PKWN z 21.08.1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz.U. Nr 2 poz.8). Kierownikiem Starostwa był Starosta mianowany przez Kierownika Resortu Administracji Publicznej (i przez niego odwoływany) na podstawie wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej. Rada mogła żądać usunięcia starosty umotywowaną uchwałą, Starosta z urzędu wchodził w skład Powiatowej Rady Narodowej, pełniąc funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego - organu wykonawczego Powiatowej Rady Narodowej. Składał PRN sprawozdanie ze swego postępowania i jej podlegał w sprawach samorządowych. Starostwa zostały zniesione przez art..35 Ustawy z 20.03.1950r o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14 poz.130). Do końca 1948r Starostwo Powiatowe w Siedlcach podlegało Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie, w latach 1949-1950 Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie. Siedziba: Siedlce ul. Piłsudskiego 60. Starostowie: Stanisław Żemis (także prezydent Siedlec), Stanisław Górski, Edward Lipski, Bronisław Żak. Struktura: w 1945 podział na 16 referatów: Ogólno -organizacyjny, Administracyjno-prawny, Karno-administracyjny, Wojskowy, Społeczno-porządkowy, Administracji Samorządowej, Inspekcyjny, Przemysłowy, Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej, Weterynaryjny, Drogowy, Budowlany, Aprowizacji i Handlu, Kultury i Sztuki, Inspektorat Pożarnictwa, w 1948r 18 - referatów Ogólno -organizacyjny, Budżetowo-gospodarczy, Społeczno-polityczny, Administracyjny, Wojskowy, Opieki Społecznej, Zdrowia, Weterynarii, Powiatowy Zarząd Drogowy, Przemyslu i Handlu, Aprowizacji, Kultury i Sztuki, Odbudowy (później Budowlany), Rolnictwa i Reform Rolnych, Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego, Dział Samorządowy. Referat Ogólno -organizacyjny 1944-1947 sygn. 1-4, Budżetowo-gospodarczy 1945-1948 sygn. 5-12, Społeczno-polityczny 1944-1945 sygn. 13-28, Administracyjno-prawny 1945-1950 sygn. 29-48, Opieki Społecznej 1947-1950 sygn. 49-70, Zdrowia, Weterynarii, Powiatowy Zarząd Drogowy (Referat Drogowy) 1944-1950 sygn. 71-72, Przemysłu 1945-1949 sygn. 73-74-, Aprowizacji 1944-1949 sygn. 75-157 , Referat handlu 1945-1950 sygn. 158-177 Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia 1948-1950 sygn. 178-179, Odbudowy 1947-1949 sygn. 180-181, Rolnictwa i Reform Rolnych 1946-1950 sygn. 182-191, Powiatowe Biuro Rolnicze 1944-1946 sygn. 192, Koło Pomocy Społecznej 1948 sygn. 193, Referat Administracyjny 1948 sygn. 194, Grobownictwo Wojenne 1945-1948 sygn. 195-202, Plan młyna na Sekule 1946 sygn. 203, nab. 3003/2002, nab. 5204/2016 - 29 j.a 0,25 mb weryfikacja przydziału działek rolnych z reformy rolnej - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/29/0/-/1 Sprawy osobowe pracowników Starostw w l. 1944 - 1946, 1947. [Przyjęcia i zwolnienia z pracy] 1944-1947 0
62/29/0/-/2 Sprawy osobowe pracowników Starostw w / m. in. lista pracowników zwolnionych w r. 1948 i 1949/ 1947-1950 0
62/29/0/-/3 Sprawy osobowe pracowników Starostwa / w 1949 r - przyjęcia i zwolnienia z pracy/ 1948 - 1950 0
62/29/0/-/4 Zapotrzebowania na towary reglamentowane na I - sze półrocze 1947 roku. 1946 - 1947 0
62/29/0/-/5 Przepisy i zarządzenia ogólne dotyczące spraw kancelaryjnych Starostwa. 1945 - 1947 0
62/29/0/-/6 Sprawa przepisów i zarządzeń ogólnych / z jednostek nadrzędnych dotyczące spraw budżetowo - gospodarczych 1945 - 1948 0
62/29/0/-/7 Sprawa ubezpieczeń socjalnych pracowników Starostwa / lista wypłat zasiłków rodzinnych z 1948 r./ 1948-1948 0
62/29/0/-/8 / Wyliczenie z zaliczek pracownikom Starostwa Powiatowego - koszta podróży, diety/ 1949 - 1949 0
62/29/0/-/9 Inwentarz biurowy, telefony / m.in. wykaz posiadanych maszyn do pisania w Starostwie Pow. w Siedlcach, oraz sprawa skradzionych dwóch maszyn / 1948 - 1948 0
62/29/0/-/10 Utrzymanie samochodów, materiały pędne. 1946 - 1948 0
62/29/0/-/11 Księga depozytów rzeczowych / przechowywanych w Starostwie/. 1948 - 1949 0
62/29/0/-/12 Różne / Pieczęcie Starostwa Powiatowego w Siedlcach- zamówienia, zjazdy referentów budżetowo - gospodarczych Starostw pow. w Lublinie, lustracje referatu, protokół zdawczo - odbiorczy akt po b. Urzędzie Informacji i Propagandy, biblioteka Starostwa Pow. w Siedlcach. 1947 - 1948 0
62/29/0/-/13 Sprawy porządku publicznego znak BP / instrukcja kancelaryjna/ 1944 - 1944 0
62/29/0/-/14 Wykaz zdawczo - odbiorczy akt referatu S. P. / Społeczno - Porządkowego/ przekazanych do referatów Starostwa: Administracyjno - Prawnego i Rolnictwa i Reform Rolnych./ 1944 - 1944 0
62/29/0/-/15 Powołanie Prokuratury Generalnej R.P. z tymczasową siedzibą w Lublinie - pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 1945 - 1945 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

288

203

0

2.25

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -