Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Siedleckiego

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - [1865-1875] 1876-1915
Gminnyj Sud 3 Okruga Sedleckago Uezda 1865 - 1875
1876 - 1915
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 799 j.a. T. 516
Reformy sądownictwa w Królestwie Polskim dokonano na mocy ukazu z dnia 19 II/3 III 1875 r. ( wszedł w życie od 1/13 VII 1876 r. , Zbiór Praw t. 6, Warszawa 1881), który wprowadził rosyjskie ustawy sądowe z 20 XI/2 XII 1864 r., dotyczące organizacji sądów, kar wymierzanych przez sądy pokoju, procedury karnej i procedury cywilnej. Nowa organizacja sądownictwa opierała się na zasadzie rozdzielenia jurysdykcji w sprawach mniejszej wagi od sądzenia spraw poważniejszych. Dla sądzenia spraw cywilnych i karnych mniejszej wagi właściwe było sądownictwo pokojowe – sądy gminne dla ludności wiejskiej, sędziowie pokoju dla mieszkańców miast oraz zjazdy sędziów pokoju i sędziów gminnych jako instancja apelacyjno – kasacyjna. Sądownictwo ogólne, przewidziane jako organ rozstrzygający w sprawach większej wagi stanowiły sądy okręgowe w I i sądy apelacyjne, zwane izbami sądowymi w II instancji. Instancje kasacyjne w sądownictwie ogólnym stanowiły departamenty Cywilny i Karny Senatu. Sądy gminne ( gminnyj sud ) zostały powołane na podstawie ukazu z dnia 19 II/2 III 1864 r. i zreformowane na postawie w/w przepisów w 1876 r. Ich organizację i zakres działania w latach 1864 – 1875 normował ukaz z dnia 19 II./2 III 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich ( DPKP t. 62) a w późniejszym okresie Postanowienie o zastosowaniu ustaw sądowych z 20 listopada 1864 r. do warszawskiego okręgu sądowego, oraz Etat instytucji sądowych warszawskiego okręgu sądowego, ogłoszone ukazem Senatu Rządzącego z dnia 6/18 marca 1875 r. (Sobranie Uzakonienii... 11 III 1875 r. Nr 20). Początkowo sąd istniał w każdej gminie a funkcję sędziego z urzędu sprawował wójt. W 1876 r. dokonano komasacji sądów, tak że jeden sąd obejmował swoim okręgiem od 1 do 4 gmin. Od tego czasu zarówno ławnicy jak i sędziowie byli wybierani przez zgromadzenie gminne i zatwierdzani przez ministra sprawiedliwości ( sędziowie ) i generał – gubernatora ( ławnicy ). W skład sądu wchodził sędzia i co najmniej 3 ławników. Komplet sądzący stanowiło minimum 3 członków. W latach 1864 – 1876 sądy gminne orzekały w sprawach cywilnych spory o przedmioty wartości do 100 rubli, w sprawach spadków chłopskich ( bez względu na wartość sporu ). W sprawach karnych wykroczenia zagrożone karą nagany, grzywny do 3 rubli oraz aresztu do 7 dni. Od 1876 r. ich właściwości podlegały sprawy cywilne dotyczące zobowiązań osobistych, umów, spory o ruchomości, wynagrodzenie szkód i wyrównanie strat, wartości do 250 rubli, sprawy o przywrócenie zakłóconego posiadania - jeżeli od naruszenia nie minęło więcej niż 6 miesięcy , sprawy spadkowe, jeżeli w skład spadku wchodziły prawa nabyte na mocy ukazów uwłaszczeniowych z 1864 r., sprawy ustanowienia opieki nad nieletnimi i majątkiem pozostałymi po zmarłych mieszkańcach wsi. Z zakresu prawa karnego rozpatrywały sprawy o przestępstwa zagrożone karą upomnienia, nagany, grzywny do 300 rubli, aresztu do 3 miesięcy i więzienia do 1 roku. Instancją odwoławczą od ich postanowień były Zjazdy Sędziów Pokoju. Sądy gminne w niezmienionym charakterze działały do lipca 1915 r. tj. do czasu wycofania się Rosjan z terenu Królestwa Polskiego. Dalszą działalność prowadziły w okresie I wojny światowej na podstawie przepisów niemieckich władz okupacyjnych. Wznowiły ją w końcu 1915r i w styczniu - lutym 1916r rozpatrywały sprawy, jakie wpłynęły w 1915r. Sad Gminny 3 Okręgu Powiatu Siedleckiego miał siedzibę w Skórcu. Rozpatrywał sprawy z gmin: Skórzec, Żeliszew, Wodynie. Anteriorę w zespole stanowią akta opiekuńcze, księgi protokółów Sądów Gminnych w Wodyniach, Seroczynie, Żeliszewie, Skórcu istniejących w latach 1865 – 1875. Repertoria, skorowidze z lat 1866- 1914 sygn. 1-67 (67 j.a.)
Akta spraw cywilnych - fascykuły z lat 1900-1915 sygn. 68-84 (17 j.a)
Akta spraw opiekuńczych - poszyty z lat 1889 - 1915 sygn. 85-261 (177 j.a.)
Akta spraw o opiekę nad małoletnimi i ochronę majatku z lat 1865-1913 sygn. 262 - 726 (465 j.a)
Akta spraw o sporzadzenie spisu majątku z lat 1890-1895 sygn. 727 - 753 (27 j.a.)
Akta spraw o ochronę majatku z lat 1899- 1908 sygn. 754- 799 (46 j.a.)
Inwentarz w postaci tabeli WORD
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/35/0/1/1 Księga protokołów sądu gminy Skurzec (!) na rok 1866/1867 1866-1867 0
62/35/0/1/2 Kniga děl sudno-policejski(h) i graždanskih upravlen(..) gminy Skuržec 1868 goda [Księga spraw policyjnych i cywilnych gminy Skórzec z 1868 roku] 1868 0
62/35/0/1/3 Kniga dlâ zapisyvaniâ prigovorov gminnyh sudov na 1869 g. [Księga dla zapisywania wyroków gminnych sądów (gminy Skórzec) za 1869 r.] 1869 0
62/35/0/1/4 Kniga dlâ zapiski prigovorov gminnago suda. [Księga dla zapisywania wyroków sądu gminnego (w Skórcu)] [1870] 0
62/35/0/1/5 Kniga dlâ zapiski prigovorov skuržeckago gminnago suda na 1871 god. [Księga dla zapisywania wyroków sądu gminnego w Skórcu za 1871 rok] 1871 0
62/35/0/1/6 [Księga do zapisu treści protokołów spraw policyjnych i cywilnych gminy Skórzec] [1872] 0
62/35/0/1/7 Prigovory na zapisku rěšenij skuržeckago gminnago suda za 1873 g. [Wyroki na zapisanie postanowień gminnego sądu w Skórcu za 1873 r.] 1873 0
62/35/0/1/8 Kniga dlâ zapiski protokolov skuržeckago gminnago suda na 1875 god. [Księga dla zapisywania protokołów gminnego sądu w Skórcu za 1875 rok] 1875 0
62/35/0/1/9 Kniga rěšenii gminnyh sudov v Seročinskoj gmině na 1866 god. [Księga postanowień gminnych sądów w gminie Seroczyn za 1866 rok] 1866 0
62/35/0/1/10 Kniga protokolov gminnago suda gminy Seročin na 1872 g. [Księga protokołów gminnego sądu gminy Seroczyn za 1872 r.] 1872 0
62/35/0/1/11 Kniga gminnyh sudov gminy Vodyně na 1868 g. [Księga gminnych sądów gminy Wodynie za 1868 r.] 1868 0
62/35/0/1/12 Kniga gminnyh sudov gminy Vodyně 1869. [Księga gminnych sądów gminy Wodynie 1869] 1869 0
62/35/0/1/13 Kniga gminnyh sudov gminy Vodyně 1870 god. [Księga gminnych sądów gminy Wodynie 1870 rok] 1870 0
62/35/0/1/14 Kniga dlâ zapisi prigovorov gminnago suda gminy Vodyně na 1871 god. [Księga dla zapisu wyroków gminnego sądu gminy Wodynie za 1871 rok] 1871 0
62/35/0/1/15 Kniga dlâ zapiski prigovorov gminnago suda gminy Vodyně na 1872 god. [Księga dla zapisywania wyroków gminnego sądu gminy Wodynie za 1872 rok] 1872 0
1 2 3 4 ... 25 26 27 28 29 ... 51 52 53 54

Amount of archival material

799

799

0

4.40

4.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -