Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotuniu powiat Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1961-1972
- brak danych - 1961 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 58 j.a T.40
Gromadzkie rady narodowe zostały powołane ustawą z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) Sprawę nowego podziału administracyjnego Powiatowa Rada Narodowa w Siedlcach rozpatrywała 4 lipca 1954r. W 1958 roku uchwalono nową ustawę o radach narodowych, którą nowelizowano w 1963 roku. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego w miejsce dotychczasowych gromad, utworzono ponownie, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..) 1. Plany pracy 1961-1962 sygn. 1, 2. Działalność organów kolegialnych, komisje 1964-1972 sygn. 2-26, 3. Zebrania wiejskie, sołtysi 1971 sygn. 27, 4. Plany gospodarcze, sprawozdania 1964-1967 sygn. 28-32, 5. Kontrole 1965-1972 sygn. 33-35, 6. Sprawy organizacyjne 1965 sygn. 36, 7. Budżet i jego wykonanie 1972 sygn. 37, 8. Sprawozdawczość i statystyka 1966 sygn. 38, 9. Spis powszechny 1961 sygn. 39, 10. Wybory do Sejmu i rad narodowych 1966 sygn. 40, 11. Komisje 1970-1972 sygn. 41-58 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/53/0/-/1 Plan pracy Gromadzkiej Rady Narodowej i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1961-1962 0
62/53/0/-/2 Działalność Organów Kolegialnych, Uchwały. [uchwały] 1964-1964 0
62/53/0/-/3 Działalność Organów Kolegialnych. Gromady. Protokóły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej. [sprawozdania, protokóły] 1966-1966 0
62/53/0/-/4 Protokóły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej. [protokóły, sprawozdania] 1967-1967 0
62/53/0/-/5 Organy kolegialne Gromadzka Rada Narodowa Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971-1971 0
62/53/0/-/6 Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu [plan pracy, protokóły] 1966-1966 0
62/53/0/-/7 Działalność Organów Kolegialnych Gromady [Komisja planowania gospodarczego i budżetu] [protokóły] 1968-1968 0
62/53/0/-/8 Organy kolegialne Ko0misje gromadzkiej Rady Narodowej- stałe Komisje] Planowania Gospodarczego i Budżetu 1972-1972 0
62/53/0/-/9 Komisja Mandatowa [protokóły, ankiety członków komisji stałej Rady Narodowej] 1965-1965 0
62/53/0/-/10 Komisja Mandatowa [notatki, protokóły, plan pracy] 1966-1966 0
62/53/0/-/11 [Komisja Mandatowa] Działalność organów kolegialnych Gromady [protokóły] 1967-1967 0
62/53/0/-/12 [Komisja Mandatowa] Działalność Organów Kolegialnych Gromady [protokóły, sprawozdania] 1968-1968 0
62/53/0/-/13 [Komisja Mandatowa] Działalność Organów Kolegialnych Gromady [protokóły] 1969-1969 0
62/53/0/-/14 [Komisja Mandatowa] Działalność Organów Kolegialnych Gromady [protokóły] 1970-1970 0
62/53/0/-/15 Organy kolegialne- komisje Gromadzkiej Rady Narodowej- stałe Mandatowa [protokóły] 1971-1971 0
1 2 3 4

Amount of archival material

58

58

0

0.65

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -