Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Powiatowy w Węgrowie

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1973-1975
- brak danych - 1973 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 30 j.a. T.35
Urząd Powiatowy w Węgrowie powołano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz.U. nr 47 z 1973 r., poz. 280). Z końcem grudnia 1973 r. przestało działać Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Jego kompetencje przejął Naczelnik Powiatu, który wykonywał swoje zadania poprzez Urząd Powiatowy. Urząd posiadał uprawnienia w zakresie planowania społeczno-gospodarczego, ustalania budżetów, kontroli jednostek administracyjnych podległych Urzędowi, kontroli jednostek kulturalnych, szkół, stowarzyszeń, zakładów produkcyjnych itp. Działał w oparciu o statut organizacyjny. Naczelnikowi Powiatu podporządkowane były także jednostki organizacyjne nie wchodzące w skład Urzędu Powiatowego, a mianowicie: Powiatowy Zarząd Dróg i Ulic, Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji, Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, Powiatowy Zakład Weterynarii, Powiatowa Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin, Zespół Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku oraz Powiatowy Zespół Urbanistyczny. Urząd Powiatowy w Węgrowie zakończył działalność po wprowadzeniu Ustawy z 28.05.1975r o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa., kiedy zlikwidowano powiaty. Wydziały Urzędu Powiatowego (wg Rozporządzenia z 23.11. 1973r): biuro ogólno-organizacyjne, Powiatowa Komisja Planowania, Wydział finansowy, wydział oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i turystyki, wydział spraw wewnetrznych, wydział rolnictwa, leśnictwa i skupu, Wydział gospodarki komunalnej, przestrzennej, ochrony środowiska i komunikacji, wydział handlu, przemysłu i usług, Wydział zdrowia i opieki społecznej, Wydział zatrudnienia i spraw socjalnych, powiatowa komenda straży pożarnych, urząd stanu cywilnego. Teren działania: miasto Węgrów, Łochów z wspólnym urzędem miejsko-gminnym, gminy Grębków, Korytnica, Liw, Miedzna, Sadowne, Wierzbno. Biuro Rady Narodowej 1974-1975 sygn. 1-6 [ w tym: Odznaczenia państwowe , rejestr, skorowidz sygn. 1-3, sprawy karno-administracyjne 1974 sygn.4, spotkania z wyborcami 1974 -1975 sygn. 5-6], Wydział Finansowy 1973-1975 sygn. 7-9 [w tym: Projekt budżetów terenowych 1973-1974 sygn. 7, Plan finansowy, budżet 1974-1975 sygn. 8, budżet terenowy 1973-1975 sygn. 9] , Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 1971-1975 sygn. 10-30 [ w tym: Protokóły i uchwały Rady zakładowej 1972-1974 sygn. 10, Plan budowy dróg na lata 1971-1975 sygn. 11, 12, 13, Program zabezpieczenia realizacji zadań na 1975r sygn. 13, Sprawozdanie w wykonania zadań 1972-1975 sygn. 14-19, Plany fiansowe 1972-1975 sygn. 20, Plan robót drogowo-mostowych 1975 sygn21, Budżet 1974-1975 sygn. 22-23, Sprawozdania finansowe 1974-1975 sygn. 24-26, Realizacja remontów kapitalnych 1973-1975 sygn.27, Protokóły rewizji kasy 1975 sygn.28, Czyny społeczne 1972-1975 sygn.29, 30
Ponadto 164 j.a akt Urzędu Powiatowego w Węgrowie zostało opracowane i włączone do zespołu nr 321 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie. Są to następujące kategorie akt:
Biuro Powiatowej Rady Narodowej 1973-1975 - 61 j.a., Wydział Finansowy 1974-1975 - 10 j.a., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1974-1975 - 4j.a. , Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1974-1975 - 61 j.a. Wydział Spraw Wewnętrznych 1974-1975 - 18 ja., Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1974-1975 - 9 j.a., Powiatowa Komisja Planowania 1974-1975 - 11 ja.
karta A z 19.01. 1979 K. Dybciak
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/57/0/1/1 Odznaczenia państwowe, Powiatowa Komisja Odznaczeń Państwowych . [Uchwała Nr VI/20/74, Regulamin działania Powiatowej Komisji Odznaczeń Państwowych, Wytyczne Rady Państwa z dnia 7 lutego 1974 rok , w sprawie polityki odznaczeniowej ( s. 7 ), Wniosek o nadanie ,,Medalu 30-lecia Polski Ludowej ", Wykaz nauczycieli z terenu powiatu Wegrów, którym zgodnie z 40 art.. Karty Praw i Obowiązków nauczycieli zostali wytypowani do odznaczenia Złotym Krzyżem Zasług, charakterystyka czterech nauczycieli i dyrektorów Szkół w Wegrowie, Złote odznaki za zasługi dla woj. warszawskiego ( s. 24 ), Protokół Nr 3/75 z posiedzenia Powiatowej Komisji Odznaczeń Państwowych, Protokół Nr 2/75 z posiedzenia Powiatowej Komisji Odznaczeń, Zatwierdzenie limitu odznaczeń, Wnioski o nadanie Orderu- odznaczenia] 1974-1975 0
62/57/0/1/2 Rejestr odznaczeń 1975 rok 1975-1975 0
62/57/0/1/3 Skorowidz odznaczeń 1975-1975 0
62/57/0/1/4 Sprawy karno-administracyjne.[ Sprawozdanie opisowe w sprawie zgromadzeń i zbiórek publicznych za II półrocze 1973 rok] 1974-1974 0
62/57/0/1/5 Protokóły ze spotkań z wyborcami, Postulaty zgłoszone na tych spotkaniach.[ Terminarz spotkań radnych PRN z wyborcami na kwartał 1974 rok] 1974-1974 0
62/57/0/1/6 Protokóły ze spotkań z wyborcami 1975 rok [ Postulaty, na które nie udzielono odpowiedzi podczas spotkań] 1975-1975 0
62/57/0/2/7 Projektowanie budżetów terenowych jednoskowych 1974 rok, dodatkowe kredyty, nadwyżki 1973-1974 0
62/57/0/2/8 Plan finansowy, budżet [ Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 1974, Projekt budżetu na 1975 rok dla Gmin] 1973-1974 0
62/57/0/2/9 Budżet terenowy.[ Zestawienia Wydziału Finansowego Urzędu Powiatowego w Węgrowie] 1973-1975 0
62/57/0/3/10 Protokóły i uchwały Rady Zakładowej. [Protokół z zebrania Rady Zakładowej Zwiazku Zawodowego Transportowców i Drogowców, sprawozdanie z trzyletniej kadencji Rady Zakładowej przy Pow. Zarz. Dróg Lokalnych w Węgrowie] 1972-1974 0
62/57/0/3/11 Plan budowy dróg lokalnych w latach 1971-1975.[ Tabelaryczne zestawienie wykonywanych robót drogowych za lata 1966- 1970] 1971-1975 0
62/57/0/3/12 Plany budowy dróg na terenie gromad 1972-1975 0
62/57/0/3/13 Program zabezpieczenia realizacji zadań planowych na rok 1975 w Powiatowym Zarządzie Dróg Lokalnych w Węgrowie 1975-1975 0
62/57/0/3/14 Sprawozdanie z wykonania planu utrzymania dróg oraz robót inwestycyjnych 1972-1975 0
62/57/0/3/15 Sprawozdanie z wykonania zadań na drogach lokalnych w ramach funduszu gromadzkiego 1972-1975 0
1 2

Amount of archival material

30

30

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -