Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jakubowie powiat Mińsk Mazowiecki

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1916 [1940]
- brak danych - 1826 - 1916
1940 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 103 j.a. T.7
spis zdawczo-odbiorczy Yes 25 j.a. 2921, 3063, 3124, 3187, 3472, 3535, 3924, 4201, 4318/11, 4453/12, 4635/13, 4842/14, 4986/15, 5192/16, 5292/17, 5403/17
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Jakubowie, siedziba - Jakubów,.dekanat- siennicki, nowomiński, diecezja warszawska, Parafia założona w 1473 r. obejmowała teren dwu wsi: Jakubów i Łaziska. W 1540 r. było ich osiem, a w 1616 r. - dziesięć, Pod koniec XIX w. liczyła 3918 dusz. W 1900-1903 r. budowa nowego kościoła murowanego według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Miejscowości w parafii:Aleksandrów, Antonin, Brzozówka, Gozdy, Góry, Izabelin, Jakubów, Jeżakowizna, Jędrzejów, Józefin, Krupowizna, Kulesza T-wo, Leonów, Leontyna T-wo, Lubaszki, Ludwinów, Łaziska, Marjanka, Mataki T-wo, Mistów, Moczydła, Olechów, Papiernia, Przedewsie T-wo, Przytoka, Przytoka Nowa, Rębiska T-wo, Romualdów, Rządza, Szczytnik, Szymankowszczyzna, Torfisko, Tymoteuszew T-wo, Witkowizna. .Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.
Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826-1830, 1832-1835, 1837-1849 sygn. 41-62, Alegata 1859-1860 sygn. 63-65; Cz. 2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 66-79 (14j.a.), Alegata 1873 sygn 80 ( 1j.a.), Cz. 3 [23 j.a. 0,41 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 81-101 (21j.a.), Alegata 1897-1898 sygn. 102-103 (2j.a.), alegata 1879, 1908, 1940 sygn. 104-106, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1916 sygn. 107-122, alegaty z lat 1851, 1857, 1861, 1864-1866, 1870, 1872, 1874-1878, 1880, 1886, fragmenty alegat z lat 1893-1919 sygn. 123-138 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1857, nr mikr. 303655-303686

Amount of archival material

138

103

0

2.00

1.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -