Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Łukowie

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 167 j.a. T. 35
Powiatowa Rada Narodowa w Łukowie istniała w latach 1944-1950, podlegała Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie, nadzorowała gminne rady. Zakres działania: obejmował powiat łukowski gminy Białobrzegi, Celiny, Dąbie, Gołąbki, Gułów, Jarczew, Łuków, Łysobyki, Mysłów, Prawda, Radoryż, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Tuchowicz, Ulan, Wojcieszków. PRN w Łukowie pod przewodnictwem Józefa Kozieła utworzono 4 sierpnia 1944 r. z przedstawicieli partii politycznych i społecznych (12 osób). Rady narodowe zapowiedziane Manifestem Lipcowym, tworzone „oddolnie”z momentem wyzwalania spod okupacji niemieckiej przez PPR jako organy alternatywne dla podziemnego państwa reprezentowanego przez Rząd Londyński, prawnie powołane ustawą z 11.09.1944r o zakresie działania rad narodowych (Dz. U nr 5 poz.22) jako tymczasowe organy ustawodawcze i samorządowe. Nowelą z 3.01. 1946r określone jako organy planowania działalności publicznej, kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych oraz reprezentowania samorządu terytorialnego. Kompetencje powiatowych rad sprowadzały się do kontroli administracji rządowej i samorządowej, wpływu na obsadzanie stanowiska starosty, podejmowania różnych akcji społecznych, planowania działalności publicznej na terenie powiatu. PRN zatwierdzała uchwały rad niższego szczebla, oceniała ich ustawy pod względem legalności i zgodności z linią KRN, sprawowała nad nimi kontrolę, zatwierdzała i korygowała budżety gmin. Rada zatwierdzała też budżet i plan świadczeń w naturze powiatowego związku samorządowego. Uchwalała korekty w podziale administracyjnym powiatu i poszczególnych gmin. Przyjmowała sprawozdanie z działalności starosty, wydziału powiatowego, komisji przez siebie powołanych. Zawierała umowy w sprawie zaciągania pożyczek, sprzedaży lub zmiany obciążenia majątku ruchomego. PRN załatwiała także interesantów - wydawała opinie o zainteresowanych osobach, potrzebne im zaświadczenia. Przez swoje komisje sprawowała nadzór nad różnymi instytucjami Rada działała na posiedzeniach odbywających się teoretycznie przynajmniej raz w miesiącu. Radni rekrutowali się spośród kandydatów wysuwanych przez organizacje polityczne i społeczne, spółdzielcze, gospodarcze, zawodowe działające legalnie w kraju : przedstawicieli rad niższego szczebla delegowanych przez gminne i miejskie rady. Między posiedzeniami rady funkcje jej sprawowało prezydium - kolegialny organ wybierany przez radę składający się z 5 osób - przewodniczącego, zastępcy oraz 3 członków. Organami pomocniczymi rady były komisje (obowiązkowe przynajmniej trzy finansowo-budżetową, oświatową, kontroli). Organem wykonawczym powiatowej rady narodowej był wydział powiatowy ze starostą jako przewodniczącym z urzędu. ( Dekret PKWN z dn. 21.08.1944 o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji. Dz.U RP nr 2 poz.8). Ustawa z 20.03.1950 (Dz. U NR 14 poz. 140 z 20.03. 1950) o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła organy administracji rządowej zarówno ogólnej - urzędy wojewodów i starostów, jak i tzw. administracji nie zespolonej całość spraw przekazała zreorganizowanym radom narodowym. Szczególnie szerokie kompetencje otrzymało prezydium. Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych 1944-1950 sygn.1-5, zarządzenia PRN w Łukowie 1947-1949 sygn. 6-8, ewidencja członków rady i prezydium 1944-1949 sygn. 9-14, ewidencja miejskich i gminnych rad narodowych 1946-1950 sygn. 15-20, zmiany terytorialne 1947-1950 sygn.21, sprawy wyborów 1946 sygn. 22, wykazy pracowników 1946-1948 sygn. 23-25, protokóły z posiedzeń Prezydium PRN 1944-1950 sygn. 26-31, protokóły z posiedzeń PRN 1944-1950 sygn. 32-40 (brak sygn. 32), Komisje rady 1945-1950 sygn. 41-89, sprawy społeczno-administracyjne, zjazdy i konferencje 1948-1949 sygn. 90-92, protokóły posiedzeń rad nizszego stopnia w układzie alfabetycznym 1945-1950 sygn. 93-142, nadzór na radami niższego stopnia, inspekcje 1945-1949 sygn. 143-145, sprawy gospodarcze biura 1948 sygn. 146-147, współpraca z wydziałem powiatowym i innymi urzędami 1948-1950 sygn. 148-153, sprawy wniosków i odznaczeń 1948-1949 sygn. 154-155, sprawy różne 1946-1949 sygn. 1156-157, plan zabudowy części Łukowa 1946-1947 sygn. 158, oSP 1948 sygn.159, święto Odrodzenia 1949 sygn.160, Sprawy poufne 1947-1949 sygn.161, budżet 1949 sygn. 162, sprawozdania 1945-1948 sygn. 163-165, sprawy komitetu elektryfikacji 1948-1949 sygn, 166-167, sprawy personalne 1944 sygn. 168 W skontrum 1996r stwierdzono brak sygn. 32

Amount of archival material

167

167

0

1.24

1.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -