Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zjazd Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1883-1914
S`ezd Mirovych Sudej 2-go Okruga Sedleckoj Gubernii 1883 - 1914
- brak danych - częściowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 32 j.a. T. 551
Ukazem z dnia 19 lutego 1875 r. o zastosowaniu rosyjskich ustaw sądowych i ukazem Rządzącego Senatu z dnia 6 marca 1875r. o wprowadzeniu do Królestwa Polskiego ustaw sądowych z dnia 20 listopada 1864 r. z dniem 1 lipca 1876 r. powołano: sądy gminne, sędziów pokoju, zjazdy sędziów pokoju, sądy okręgowe i Warszawską Izbę Sądową. Dokonana wówczas reforma sądowa likwidowała dotychczasowe sądy (Zbiór praw. Postanowienia i rozporządzenia Rządu w guberniach Królestwa Polskiego obowiązujące wydane po zniesieniu w 1871 r. urzędowego wydania dziennika Praw Królestwa Polskiego, zestawił S. Godlewski, t. 6, Warszawa 1881 [dalej: Zbiór praw], s. 391). Instancją apelacyjną od wyroków sądów gminnych i sędziów pokoju wydanych w pierwszej instancji oraz kasacyjną od wyroków ostatecznych tychże sądów były zjazdy sędziów pokoju i sędziów gminnych, utworzone po jednym na okręg pokojowy. W skład zjazdu wchodził jego prezes oraz sędziowie pokoju i sędziowie gminni okręgu. Zjazd Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej w latach 1887-1907 odbywał posiedzenia w mieście powiatowym Biała. W skład Zjazdu Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej wchodzili sędziowie sądów pokoju miasta Biała i Terespola, Międzyrzeca, Radzynia, Włodawy i Parczewa (AP Siedlce, Pamiatnaja kniżka sedleckoj guberni, 1907, s.162.) oraz sędziowie gminni sądów gminnych w powiecie bialskim, włodawskim, radzyńskim i konstantynowskim). Zjazd Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Siedleckiej dokonywał ostatecznego rozstrzygnięcia spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sędziów pokoju i sędziów gminnych urzędujących w powiatach bialskim, włodawskim, radzyńskim i konstantynowskim. Przy Zjeździe Sędziów Pokoju urzędowali również komornicy, którzy nie byli odrębnym urzędem, a wykonywali jedynie polecenia sądów. W każdym powiecie był jeden komornik. Akta spraw rozpatrywanych przez Zjazd Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej1883-1911, sygn.1-27
Akta komorników urzędujących przy Zjeździe Sędziów Pokoju 2 Okręgu Guberni Siedleckiej 1895-1914,sygn.28-32
- brak danych -

Amount of archival material

32

32

0

0.51

0.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -