Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pustelniku powiat Mińsk Mazowiecki

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1915
- brak danych - 1826 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 143 j.a. T.7
spis zdawczo-odbiorczy Yes 31 j.a.(nab. 2987/02, 3203/04, 3430/05, 3828/08, 4336/11, 4570/12, 5197/16
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Pustelniku, Miejscowości w parafii: Apollinów, Cisówka, Choiny, Gorzanka, Goździówka, Górki, Kąty Goździejewskie, Krubki, Łęka, Małków, Poręby, Pustelnik, Stryjkowizna, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Walercin, Zawiesiuchy. parafia powstała w XVI wieku, Kościół i parafię erygował w 1540 r. Jakub Buczacki bp płocki, należała do archidiakonatu w Pułtusku. Kościół z 1843 r. wystawiony przez hr. Stanisława Grabowskiego. Parafia liczyła 2147 dusz. W XIX wieku do dekanatu okuniewskiego, stanisławowskiego 1818-1868, od 1868r nowomińskiego. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn.1-39, Alegata 1826-1828, 1830-1842, 1844-1849, 1854, 1856-1857, 1859, 1862 sygn.40-61, 62-66, Cz.2 Akta UMZ 65-1879 sygn 73-87 ( 15j.a.), Alegata 1866-1879 sygn. 88-101 (14 j.a.), cz. 3 [42 j.a 0,42 mb], Akta UMZ 1880-1900 sygn. 102-122 (21j.a.), Alegata 1880-1900 sygn. 123-143 (21j.a), Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1910 sygn. 144-153, alegata do akt małżeństw 1901-1910 sygn. 154-162, akta zbiorowe (sprostowanie aktu) 1900 [1972] sygn. 163, alegata 1843 sygn. 164, alegata 1911-1915 sygn. 165-169, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911-1915 sygn. 170-174 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1857 nr mikr. 304034-304065.

Amount of archival material

174

143

0

1.98

1.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -