Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Staninie powiat Łuków

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1869-1930
- brak danych - 1869 - 1916
1920 - 1920
1925 - 1926
1930 - 1930
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz książkowy Yes 51 j.a. T.27
spis zdawczo-odbiorczy Yes 19 j.a. nab.2985/02, 3122/03 , 3442/05, 3783/08, 4279/11, 4935/14, 5395, 5413/17
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Św. w Staninie. Miejscowości należące do parafii: Stanin, Jarczówek, Jonnik , Kopina, Kosuty, Nowy Stanin, Nowa Wróblina, Ogniwo, Pólki, Stanisławów, Stara Wróblina, Wesołówka, folw. Kujawy . Kościół uposażyli w 1555 r. Andrzej i Wiktoryn Jarczewscy. Następny kościół drewniany wybudował w 1747 r. miejscowy dziedzic Jan Załuski. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz. PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokołu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1869-1879 sygn. 1-9, 17, 18 (11j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1869-1876, 1878, 1879 sygn. 10,16, 19-21 (10 j.a.), Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 22-42 (21 j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1880-1888 sygn. 43-51 (9 j.a.), Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1913, 1915 -1916 sygn. 52-64, 67-68, akta urodzeń, małżeństw 1914 sygn. 65, akta zgonów 1914 sygn. 66, UWAGA: nab. 3778/08 (wpisany do zespołu 594) dokumenty do akt małżeństw parafii w Trzebieszowie z 1862 (strony 49-84) zawiera także oprawione razem dokumenty parafii w Staninie z 1896r. (strony 1-48), księga małżeństw, zgonów 1920, 1926 (małżeństwa 1920, zgony 1920 i 1926) sygn. 69, księga małżeństw, zgonów 1925, 1930 (zgony 1925, 1930, małżeństwa tylko 1930) sygn. 70 Akta nie są mikrofilmowane

Amount of archival material

70

51

0

1.04

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -