Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Grochów powiat Sokołów Podlaski

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1865-1954
- brak danych - 1865 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 178 j.a.T.16
Nazwa zespołu umowna. Gmina Grochów z siedzibą w Czerwonce istniała w latach 1864-1954. Gmina Grochów obejmowała miejscowści (gromady): Brzozów Wieś, Brzozów Kolonia, Chmielew, Czerwonka, Dąbrowa, Dolne Pole, Grochów Szlachecki, Grochów Włościański, Justynów, Karolew, Rozbity Kamień, Trebień, Walerów, Węże Wykaz gromad PRL stan 1.07.1952 s. 39). Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 10.09.1952 (Dz. U. 1952 nr 39 poz. 272) wchodzącego w życie 1.09.1952r.z gm. Grochów wyłączono gromady Rozbity Kamień, Trebień, Węże i włączono do gm. Kudelczyn, a z gromady Kudelczyn włączono do gm. Grochów gromady Emilinów, Nowawieś, Przeździatka, Żabków wieś i kolonia. Podstawą podziału administracyjnego na ziemiach polskich od 1809r do 1954r była gmina, której organizację określały: w Księstwie Warszawskim dekrety z dnia 23 lutego, 17 marca 1809r, 18 stycznia i 26 lipca 1810r, w Królestwie Polskim: Postanowienia Namiestnika z 3.02.1816 i 30.05.1818r, Ukaz z dnia 3/15 marca 1859 r. w miejsce dawnych małych gmin wprowadzający wieksze, liczące co najmniej 50 domów. Samorząd gmin wiejskich wprowadził ukaz z 2.03.1864r (DzPr. KP t.62 str.37), zmiany te zostały skodyfikowane w t.II Zbioru Praw z 1892r i 1912r. Organami gminy były: zebranie gminne składające się z pełnoletnich posesjonatów co najmniej 3 morgów ziemi, wójt jako organ wykonawczy uchwał zebrania, sołtysi (zebranie gromadzkie), sąd gminny z ławnikami.Wójt podlegał bezpośrednio Naczelnikowi Powiatowemu. Zebranie gminne wybierało: wójta gminy, ławników, pisarza i t.p, podejmowało uchwały w sprawach gospodarczych i innych dotyczących całej gminy, zakładania szkółek gminnych, ustanawiania i rozkładu składek i innych ciężarów odnoszących się do całej gminy. Ponadto miało nadzór nad działalnością urzędników gminnych i zarządzało majątkiem nieruchomym gminy. Uchwały zapadać miały jednomyślnie lub większością głosów. Wójt był odpowiedzialny za całokształt pracy w obrębie gminy. Obowiązki wójta w zakresie policyjnym: 1.ogłaszanie wszystkich rozporządzeń rządu 2.czuwanie nad spokojem i utrzymaniem porządku w gminie i przedsiębranie wszelkich środków, gdyby taki został naruszony.3. zapobieganie żebractwu, włóczęgostwu, wychwytywanie dezerterów i różnych zbiegów 4. informowanie władz o popełnionych przestępstwach 5. zapobieganie wszelkim klęskom żywiołowym 6. wykonywanie i egzekwowanie wyroków Sądu Gminnego, w zakresie administracyjnym: 1. zwoływanie zebrania gminnego 2. przedkładanie zebraniu projektów uchwał 3. realizowanie uchwał zapadłych na zebraniach gminnych, 4. utrzymanie w dobrym stanie dróg, mostów i t.p. 5. kontrola i nadzór nad urzędnikami gminnymi i sołtysami 6. wyznaczanie kwater dla wojska oraz dostarczanie podwód 7. zarządzanie funduszami gminy 8. wydawanie mieszkańcom gminy paszportów i zaświadczeń o zmianie miejsca zamieszkania 9. nadzór nad szkołami, szpitalami, karczmami. Za całokształt prac organizacyjno - kancelaryjnych w gminie odpowiedzialny był pisarz gminy. Dekret Naczelnika z 27.11.1918r (DzP 18 poz. 78) wprowadził rady gminne składające się z 12 członków z wójtem na czele, wybierane na okres 3 lat w tajnym głosowaniu. Obowiązki rady gminnej: współpraca z wójtem, kontrola nad jego czynnościami w sprawach samorządowych, zarząd majątkiem gminy, budowa i utrzymanie dróg, czuwanie nad bezpieczeństwem osób i ich mienia, nad rozwojem rolnictwa, hodowlą, handlem i rzemiosłem, nad zdrowotnością publiczną oraz rozwojem oświaty. Władzą nadzorczą dla Rady Gminnej był Wydział Powiatowy. Administracja gminna: w latach 1918-1933: zgromadzenie gminne, jako władza uchwałodawcza w sprawach samorządowych, zbierające się cztery razy do roku. 2. rada gminna, jako reprezentacja ogółu ludności, zwoływana przynajmniej raz w miesiącu. 3. wójt gminy, z którym Rada współpracowała i którego działalność w zakresie spraw samorządowych - kontrolowała. 4. sołtysi, jako organ pomocniczy wójta na terenie gromady, podległy mu służbowo, wykonujący jego polecenia w sprawach administracji gminnej i rządowej, a równocześnie jako organ wykonawczy gromady, przez nią wybrany, od 1933r (Ustawa o częściowej zmianie samorządu terytorialnego z dnia 23 II 1933 r. Dz.U. Nr 35 poz. 294): 1.wybierana przez Kolegium Wyborcze (rady gromadzkie, sołtysi) w wyborach pośrednich na 5 lat rada gminna jako organ stanowiący i kontrolujący składająca się z wójta jako przewodniczącego, podwójciego, ławników, radnych (12-20 w zależności od liczby mieszk.) 2. Zarząd gminny - organ zarządzający i wykonawczy - złożony z wójta, podwójciego, 2-3 ławników. Zarząd wybierała rada, obowiązywał cenzus wieku- 30 lat, wybór zatwierdzał Starosta po zasięgnięciu opinii Wydziału Powiatowego. Do obsługi kancelaryjno-biurowej wójt mianował sekretarza gmminnego, zatwierdzał go Starosta. Zarząd działał kolegialnie lub jednoosobowo. Do kolegialnego działania zarządu zastrzeżone były: przygotowanie sprawy, które miały być rozpatrywane przez radę, sprawy budżetu, własnego regulaminu pracy, opiniowanie innych regulaminów, decyzje związane z zaciąganiem pożyczek, umarzanie należności z tytułów publicznoprawnych i t.p. Uchwały były podstawą do działania wójta, który reprezentował gminę na zewnątrz. Wójt załatwiał jednoosobowo i pod osobistą odpowiedzialnością wszelkie czynności zlecone przez organa ustrojowe gminy, działając jako ciało wykonawcze władz rządowych i władz administracji ogólnej tzw. czynności poruczone. Organem pomocniczym rady były Komisje. Zarząd gminy składał się z następujących działów: 1. ogólno - organizacyjny 2. finansowo - budżetowy 3. gospodarki gminnej 4. administracji społecznej 5. administracyjny /sprawy poruczone/ . Obszar gminy wiejskiej, o ile nie składała się z jednej miejscowości, dzielił się na gromady, na której czele stał sołtys i zebranie gromadzkie. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzeniem generalnego gubernatora z dnia 29 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, samorząd został zawieszony. Wójt był powoływany na drodze nominacji przez władze okupacyjne. Jako organ opiniodawczy przewidziana była, pochodząca z nominacji, rada przyboczna wójta. Ustawa z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. Nr 5 poz.22) oraz dekret o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z dnia 23 XI 1944 r (Dz.U. Nr 14 poz.74) nawiązywały do ustawodawstwa przedwojennego, zespalając jednak organy samorządu terytorialnego z radami narodowymi, czyniąc je organem wykonawczym rady. Odmienny był sposób powoływania Gminnych Rad Narodowych, które składały się: 1. z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne i gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie gminy, 2. z dokooptowanych przez GRN, na wniosek jej prezydium, przedstawicieli wojskowości, nauki, literatury i t.p. /1/6 ogółu rady/. Na czele rady stało Prezydium (przewodniczący, zastępca, członkowie). Organem wykonawczym GRN był zarząd gminy, który składał się z wójta, podwójciego i 3-ch członków zarządu, wszystkich wybieranych przez GRN. Kompetencje GRN dość wąskie: uchwalanie planu i budżetu terenowego, wydawanie przepisów prawnych w dziedzinach określonych ustawą, wybór własnych organów, kontrola podległych instytucji i zakładów. Rady podporządkowane były hierarchicznie; gminna rada powiatowej, ta zaś wojewódzkiej, WRN zaś Krajowej Radzie Narodowej (od 1947r Radzie Państwa). Na mocy ustawy z dnia 20 III 1950 r. terenowe organa jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14 poz. 130) dotychczasowe funkcje Zarządu Gminnego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej, które istniało do likwidacji gmin t. j. do 1954 r. Organami pomocniczymi były komisje. Rady obradowały na sesjach. Prezydium GRN dzieliło się na następujące referaty: 1. ogólno - administracyjny 2,budżetowo - finansowy 3.socjalno - kulturalny 4. gospodarki komunalnej 5. rolnictwa 6. akta stanu cywilnego. Ustawa z dnia 25 IX 1954 r.o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U nr 43 poz. 191) zniosła gminy, najniższą jednostką podziału administracyjnego czyniąc gromady, jednak pewne kompetencje dawnych gmin (np.. Podatki) powierzono powiatowym radom narodowym. Akta do 1915 r. sygn. 1-27, Dziennik korespondencyjny 1916 sygn. 28, Dostawy zboża, kartofli, paszy, mąki, jaj dla władz niemieckich 1917 sygn. 29, Bezpieczeństwo publiczne 1935 sygn. 30, Budżet 1921, 1925, 1933-1936 sygn. 31-35, Sprawy administracyjno-karne 1925 sygn. 36, Sprawy wyznaniowe 1925, 1935 sygn. 37-38, Sprawy samorządowe 1925, 1927 sygn. 39, 40, Sprawy sanitarne 1921, 1935 sygn. 41, 42, Sprawy rolne 1921, 1924, 1927, 1929-1930, 1934-1935, 1943 sygn. 43-44, 46-52, 106-107 Statystyki 1921, 1934 sygn. 45-46, 51, Przemysł i handel 1935 sygn. 53, Opieka nad grobami żołnierskimi 1921 sygn. 54, Opieka społeczna 1931, 1934, 1935 sygn. 55-56, 100 Szkolnictwo 1920-1921, 1925 sygn. 57-59, Sprawy podatkowe 1924-1925, 1927-1928, 1931-1932, 1935-1941, 1948 sygn. 60-68, 105, 191 Księgi meldunkowe 1937-1939, 1953-1954 sygn. 71, 104, 192-193 Sprawy wojskowe 1938 sygn. 72, O pożyczkach państwowych 1921 sygn. 73, Wybory do sejmu i senatu 1927-1928, 1930 sygn. 75-77, O poszukiwaniu różnych osób 1921 sygn. 78, O cudzoziemcach 1922 sygn. 79, Kontrola ksiąg kontroli 1919-1925 sygn. 85, Ogłoszenia i obwieszczenia 1920-1921 sygn. 86, 87, Rejestracja strat wojennych 1921 sygn. 88, Spis komitetów rewolucyjnych i folwarcznych na terenie gminy Grochów 1921 sygn. 89, Protokóły 1919, 1925-1926, 1935, 1939 sygn. 90-91, 101, 103, 190, Księga uchwał Rady Gminnej 1936 sygn. 102, Dział Ogólno-Organizacyjny 1947-1954 sygn. 108-128, Dział Gospodarki Gminnej 1944-1952 sygn. 129-146, Dział Administracyjny 1949-1952 sygn. 147-154, Dział Administracji Społecznej 1945-1954 sygn. 155-189, Skorowidz do księgi ludności stałej 1865 sygn. 194 W inwentarzu 194 j.a po skontrum brak 16: t.j. Sygnatur 69-70, 80-84, 92-99, 179

Amount of archival material

178

178

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -