Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Sokołowie Podlaskim

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 164 j.a. T.19
Rady narodowe zapowiedziane Manifestem Lipcowym, tworzone „oddolnie”z momentem wyzwalania spod okupacji niemieckiej przez PPR jako organy alternatywne dla podziemnego państwa reprezentowanego przez Rząd Londyński, prawnie powołane ustawą z 11.09.1944r o zakresie działania rad narodowych (Dz. U nr 5 poz.22) jako tymczasowe organy ustawodawcze i samorządowe. Nowelą z 3.01. 1946r określone jako organy planowania działalności publicznej, kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych oraz reprezentowania samorządu terytorialnego. Kompetencje powiatowych rad sprowadzały się do kontroli administracji rządowej i samorządowej, wpływu na obsadzanie stanowiska starosty, podejmowania różnych akcji społecznych, planowania działalności publicznej na terenie powiatu. PRN zatwierdzała uchwały rad niższego szczebla, oceniała ich ustawy pod względem legalności i zgodności z linią KRN, sprawowała nad nimi kontrolę, zatwierdzała i korygowała budżety gmin. Rada zatwierdzała też budżet i plan świadczeń w naturze powiatowego związku samorządowego. Uchwalała korekty w podziale administracyjnym powiatu i poszczególnych gmin. Przyjmowała sprawozdanie z działalności starosty, wydziału powiatowego, komisji przez siebie powołanych. Zawierała umowy w sprawie zaciągania pożyczek, sprzedaży lub zmiany obciążenia majątku ruchomego. PRN załatwiała także interesantów - wydawała opinie o zainteresowanych osobach, potrzebne im zaświadczenia. Przez swoje komisje sprawowała nadzór nad różnymi instytucjami Rada działała na posiedzeniach odbywających się teoretycznie przynajmniej raz w miesiącu. Radni rekrutowali się spośród kandydatów wysuwanych przez organizacje polityczne i społeczne, spółdzielcze, gospodarcze, zawodowe działające legalnie w kraju : przedstawicieli rad niższego szczebla delegowanych przez gminne i miejskie rady. Między posiedzeniami rady funkcje jej sprawowało prezydium - kolegialny organ wybierany przez radę składający się z 5 osób - przewodniczącego, zastępcy oraz 3 członków. Organami pomocniczymi rady były komisje (obowiązkowe przynajmniej trzy finansowo-budżetową, oświatową, kontroli). Organem wykonawczym powiatowej rady narodowej był wydział powiatowy ze starostą jako przewodniczącym z urzędu. ( Dekret PKWN z dn. 21.08.1944 o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji. Dz.U RP nr 2 poz.8). Ustawa z 20.03.1950 (Dz. U NR 14 poz. 140 z 20.03. 1950) o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła organy administracji rządowej zarówno ogólnej - urzędy wojewodów i starostów, jak i tzw. administracji nie zespolonej całość spraw przekazała zreorganizowanym radom narodowym. Szczególnie szerokie kompetencje otrzymało prezydium. PRN w Sokołowie Podl. Działalność rozpoczęła we wrześniu 1944, podlegała Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Warszawie, nadzorowała gminne rady. Zakres działania PRN w Sokołowie obejmował powiat sokołowski: gminy Chruszczewka, Grochów, Jabłonna, Korczew, Kosów, Kowiesy, Kudelczyn, Olszew, Sabnie, Sterdyń, Wyrozęby. 1. Akta Powiatowej Rady 1944-1950 sygn. 1-47: Protokóły posiedzeń 1944-1949 sygn. 1, 2, 4-19, statut 1945 sygn. 3, uchwały 1947-1948 sygn.20, plany pracy 1950 sygn. 21, sprawozdanie 1948 sygn.22, skład osobowy PRN 1948 sygn. 23, 47, skład osobowy Prezydium 1947 sygn. 45, Komisje 1944-50 sygn. 24-42, Organizacje społeczne 1947 sygn. 43, Stronnictwo Demokratyczne 1949 sygn. 44, zaświadczenia i opinie 1947 sygn. 46, 2. Akta Wydziału Powiatowego 1944-1950 sygn. 48-166
Dział Orgnizacyjny- zarzadzenia 1944-1945 sygn. 48 sprawy personalne urzędników, oświatowe 1944-1945 sygn. 49, 53, plan inwestycji 1946 sygn.50, zmiany granic 1946 sygn. 51, sprawy ogólnoadm. , 1947 sygn. 52, Dział Finansowo-Gospodarczy - budzty, księgi budżetowe 1944-1951 sygn. 54-59, Protokóły Wydziału Powiatowego 1944 sygn. 60-61, Zebrania, zjazdy, szkolenia 1944-1947 sygn. 62-65, odezwy 1944-1945 sygn. 66, gospodarstwa opuszczone 1945 sygn. 67, zniszczenia wojenne 1946 sygn. 68, dzierżawa lokali 1946 sygn. 69 Dział Ogólny- skargi 1947 sygn. 70, odezwy o święcie narodowym 1947 sygn. 71, uposażenia pracowników rolnych i szpitala 1948 sygn. 72, ogrdzenie cmentarza w Treblince 1949 sygn. 73, akcja socjalna 1949 sygn. 74, pomoc sąsiedzka w rolnictwie 1948 sygn. 75, działalność USC 1950 sygn. 1950, obowiązkowe dostawy 1952 sygn. 77, drogownictwo 1946-1947 sygn. 78-83, Kredyty 1947-1949 sygn. 84-85, Oświata 1945-1949 sygn. 86-91, opieka społeczna, zdrowie 1944-1949 sygn. 92-104, Dział Gminny- nadzór nad gminami; Budżety, protokóły posiedzeń, wybory sołtysów, podatki 1945-1949 sygn. 105-157, inwestycje, przedsiębiorstwa 1945-1948 sygn. 158-166
w skontrum stwierdzono brak sygn.99,109, dopisano 1j.a.

Amount of archival material

164

164

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -