Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej Górnej

Archiwum Państwowe w Częstochowie
Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej Biała Górna [1808]1826-1916
- brak danych - 1808 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 188 j.a. Inwentarz Nr 303
spis zdawczo-odbiorczy Yes 8 j.a., 4 j.a., 1 j.a., 2 j.a., 2 j.a., 2 j.a., 3 j.a.
Powstanie pod protektoratem Francji Księstwa Warszawskiego spowodowało wprowadzenie na części ziem polskich francuskiego systemu prawnego. Szczególny wpływ Francji widoczny jest w proklamowanej 22 lipca 1807 roku, konstytucji Księstwa Warszawskiego. Na podstawie artykułu 69 wspomnianego konstytucji na terenie Księstwa obowiązujące stały się przepisy Kodeksu Cywilnego Napoleona. Uzupełnieniem do tego artykułu był dekret króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta I z 27 stycznia 1808 roku (obowiązujący od 1 maja 1808 roku) o wprowadzeniu urzędów stanu cywilnego i prowadzenia przez te urzędy metrykalnych akt stanu cywilnego. Księgi urzędów stanu cywilnego prowadzić mieli urzędnicy świeccy, ale wobec braku osób odpowiednio wykształconych zadanie to powierzono duchownym. Kolejny dekret księcia warszawskiego z dnia 22 lutego 1809 roku wprowadził kolejność dokonywania czynności prawno – religijnych. Najpierw należało spisać akt cywilny, potem dokonać religijnej czynności. Równocześnie wobec możliwego sprzeciwu wobec prowadzenia postępowania rozwodowego ten rodzaj czynności prawnych powierzono prezydentom, burmistrzom lub wójtom. Z okresu od 1808 roku do 1825 roku archiwa państwowe przechowują w swoim zasobie jedynie unikaty, w których zapisywane były wszystkie akty urodzenia, małżeństw lub zgonów niezależnie od wyznania.
Prawna sytuacja zapoczątkowana wprowadzeniem Kodeksu Cywilnego Napoleona trwała aż do 13 czerwca 1825 roku. W zmienionej sytuacji prawno - administracyjno – państwowej ogłoszono pierwszą księgę Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego. Wówczas to akta stanu cywilnego złączono z metrykami kościelnymi. Księża mieli najpierw wypełnić obowiązek religijny a potem dopiero tę czynność poddać spisaniu. 24 czerwca 1835 roku ukazało się prawo o małżeństwie, w którym cywilne skutki małżeństwa podano sądom cywilnym, religijne skutki oddając władzom kościelnym. Na skutek poszczególnych zmian prawnych opisywanych wyżej wprowadzono od 1826 roku jednolity w Królestwie Polskim system prowadzenia ksiąg metrykalnych. Duchowni jako urzędnicy stanu cywilnego sporządzali dwa identyczne egzemplarze metryk. Pierwszy określany jako unikat (zwany też pierwopisem lub oryginałem), pozostawał na parafiach i przeznaczony był początkowo do bieżącej działalności Kościoła. Unikaty prowadzono w trzech seriach. W odrębnych księgach rejestrowano akta urodzeń, akta małżeństwa i akta zgonów. Każda księga unikatowa prowadzona była przez okres od kilku do kilkunastu lat, aż do wyczerpania się typu księgi metrykalnej. Duchowni byli obowiązani także do prowadzenia księgi podzielonej na trzy części: urodzonych, zaślubionych i zmarłych. Księga ta, jako duplikat (wtóropis), zamknięta była każdego roku i oddawana do archiwum hipotecznego właściwego sądu. Oprócz ksiąg metrykalnych urzędnicy stanu cywilnego prowadzili tak zwane alegata (nazywane także: aktami zbiorowymi, dowodami do akt małżeństw, aneksami), składające się z dokumentów potwierdzających tożsamość osoby. Najczęściej były to akta urodzeń przyszłych małżonków, a w przypadku niemożności dostarczenia takowego – akta znania, czyli potwierdzenia przez świadków znajomości osoby.
Formę i treść poszczególnych rodzajów aktów regulowały postanowienia Kodeksu Cywilnego. Przykładowy zapis w księdze winien zawierać: datę sporządzenia aktu, imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania osób stawiających się oraz ich świadków, odpowiednie formuły dotyczące chrztu dziecka, nazwisko panieńskie matki w przypadku chrztu dziecka, oświadczenie osoby duchownej i świadków o zawarciu ślubu, nazwisku panieńskim oblubienicy, w przypadku aktu zgonu nazwisko panieńskie osoby zmarłej, odpowiednie formuły prawne informujące o śmierci. Dla uniknięcia nieporozumień, pomyłek lub przekłamań daty zapisywano słownie.
Niedozwolone były wszystkie skreślenia i skróty. Pomyłki poprawiano na marginesie aktu opatrując parafą ksiądz proboszcz. Poprawki te w protokole sprawdzenia odnotowywał ksiądz dziekan sprawdzający akta.
Do roku 1867 akta sporządzano w języku polskim. Od 1868 roku zgodnie z postanowieniem Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego wprowadzono język rosyjski. Na przełomie 1867 / 1868 roku zaczęto stosować podwójną datację według kalendarza juliańskiego, obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim (stary styl) i używanego dotychczas w Królestwie Polskim ( nowy styl ) kalendarza gregoriańskiego. W XIX wieku różnica między kalendarzem gregoriańskim, a juliańskim wynosi 12 dni. Od 1 marca 1900 roku zwiększyła się do 13 dni.
Charakter dokumentacji pozwala na prześledzenie sposobu sporządzania ksiąg metrykalnych omawianej parafii. Zachowały się unikaty aktów stanu cywilnego z lat 1808 – 1825, duplikaty zaś z lat 1826 - 1901. Stosunkowo ważne są także adnotacje umieszczone na końcu poszczególnych ksiąg mówiące o ich zamknięciu, lub typie księgi (urodzenia, małżeństwa, zgonu), osoby sprawdzającej, dalszej drogi księgi oraz powołanie się na akty normatywne dotyczące charakteru wpisu przy sprawdzeniu księgi czy też jej dalszemu przekazywaniu. Protokoły kontroli aktów wpisywali dziekani dekanatu częstochowskiego.
W okresie od 1808 roku do 1901 roku Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa – Męczennika w Białej Górnej obejmowała następujące miejscowości: Antoniów, Biała Górna, Biała Dolna, Dembowa Góra, Dudki, Gruszewnia Pustkowie, Florków, Kalej, Kolonia Hilsbach (od 1821 Czarny Las), Krzyżówka, Kuźnica, Kuźnica Lechowe, Lubojna, Lubojenka, Mierzonów, Niwka, Papiernia Kopiec, Podpapiernia, Poremba, Przysieka Pustkowie, Pustkowie Błeszyńskie, Pustkowie Franciszka, Pustkowie nad Kuźnicą, Pustkowie Pleszczyny, Pustkowie Wrzeciono, Pustkowie Żabieniec, Radostków, Stare Borowe, Szarlejka, Tilmanshoff, Tylin, Wierzchowisko, Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska, Wólka Hankowska.
Przedstawione powyżej zasady rejestracji akt stanu cywilnego z tylko niewielkimi modyfikacjami obowiązywały na terenie zaboru rosyjskiego do roku 1945. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, właściwie terytorialne urzędy stanu cywilnego.
Akta stanu cywilnego gminy Biała Górna z lat 1808 - 1825, w tym:
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808 - 1825, alegata z lat 1808 - 1821, 1823 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 1 - 45.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej Górnej z lat 1826 - 1901, w tym:
Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1901, alegata z lat 1826 - 1832, 1834 - 1855, 1857 - 1862, 1864 - 1875, 1877 - 1878, 1880 - 1887, 1890 - 1892, 1894 - 1899, 1901 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 46 - 188.
Mikrofilmy z lat 1808 - 1884, Nr F 1673-F 1733, FC 1 - FC 19, FC 1423 - FC 1428. Notatkę informacyjna napisał i inwentarz sporządził Robert Sikorski (2005) Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
8/108/0/1/1 Księga obejmująca akta urodzenia, zapowiedzi, ślubu i zejścia gminy bialskiej powiatu częstochowskiego w departamencie kaliskim od dnia pierwszego miesiąca maja roku 1808 1808-1809 0
8/108/0/1/2 Annexa do aktów małżeństw parafii bialskiej od 1 miesiąca maja 1808 do 1 miesiąca maja 1809 1808-1809 0
8/108/0/1/3 Księga obejmująca akta urodzenia, zapowiedzi, ślubów, zejścia gminy bialskiej, powiatu częstochowskiego, w departamencie kaliskim od dnia 1 miesiąca maja roku 1809 aż do dnia ostatniego miesiąca kwietnia roku 1810 1809-1810 0
8/108/0/1/4 Annexa do aktów małżeństw parafii bialskiej od 1 miesiąca maja 1809 do dnia 1 miesiąca maja 1810 1809-1810 0
8/108/0/1/5 Księga aktów urodzenia, zapowiedzi, ślubów i zejścia parafii bialskiej w powiecie częstochowskim, departamencie kaliskim, od pierwszego miesiąca maja roku 1810 do dnia ostatniego kwietnia 1811 1810-1811 0
8/108/0/1/6 Annexa do aktów małżeństw parafii bialskiej od dnia 1 miesiąca maja 1810 roku do 1 miesiąca maja 1811 roku 1810-1811 0
8/108/0/1/7 Księga urodzin, zapowiedzi, ślubów i zejścia parafii bialskiej w powiecie częstochowskim, departamencie kaliskim 1811-1812 0
8/108/0/1/8 Annexa do aktów małżeństw parafii bialskiej od dnia 1 miesiąca maja 1811 do ostatniego grudnia inclusicve 1812 r. 1811-1812 0
8/108/0/1/9 Akta urodzin gminy bialskiej powiatu częstochowskiego zaczynające się od dnia 1 stycznia a kończą się dnia 31 grudnia 1813 roku 1813 0
8/108/0/1/10 Akta zapowiedzi i ślubów gminy bialskiej powiatu częstochowskiego zaczynające się od 1 stycznia a kończą się 31 grudnia 1813 roku 1813 0
8/108/0/1/11 Annexa do aktów małżeńskich parafii bialskiej od 1 stycznia do ostatniego miesiąca grudnia inclusive 1813 roku 1813 0
8/108/0/1/12 Akta zejścia gminy bialskiej powiatu częstochowskiego zaczynające się od dnia 1 stycznia a kończą się 31 grudnia 1813 roku 1813 0
8/108/0/1/13 Akta urodzin gminy Biała zaczynające się od dnia 1 miesiąca stycznia 1814 a kończą się dnia 31 miesiąca grudnia tegoż roku w powiecie częstochowskim, w departamencie kaliskim 1814 0
8/108/0/1/14 Akta małżeństw gminy bialskiej zaczynające się dnia 1 miesiąca stycznia 1814 a kończą się dnia 31 miesiąca grudnia 1814 tegoż roku w powiecie częstochowskim, departamencie kaliskim 1814 0
8/108/0/1/15 Annexa do aktów małżeństw parafii bialskiej od dnia 1 stycznia do ostatniego grudnia inclusive 1814 roku 1814 0
8/108/0/1/16 Akta zejścia gminy Białej zaczynające się dnia 1 miesiąca stycznia 1814 r. a kończą się dnia 31 miesiąca grudnia w powiecie częstochowskim, w dapartamencie kaliskim 1814 0
8/108/0/1/17 Akta urodzin gminy bialskiej zaczynające się od dnia 1 miesiąca stycznia 1815 roku a kończą cię dnia 31 grudnia tegoż samego roku jak wyżej, powiatu częstochowskiego, w departamencie kaliskim 1815 0
8/108/0/1/18 Akta małżeństw gminy bialskiej w powiecie częstochowskim, departamentu kaliskiego, zaczynające się od dnia 1 miesiąca stycznia 1815 roku a kończą się dnia 31 grudnia tegoż samego roku jak wyżej 1815 0
8/108/0/1/19 Annexa do akt małżeństw parafii bialskiej od 1 stycznia do ostatniego grudnia inclusive 1815 roku 1815 0
8/108/0/1/20 Akta zejścia gminy bialskiej, w powiecie częstochowskim, departamentu kaliskiego, zaczynające się od 1 miesiąca stycznia roku 1815 a kończą się dnia 31 grudnia tegoż samego roku jak wyżej 1815 0
8/108/0/1/21 Akta urodzin gminy bialskiej, w powiecie częstochowskim, departamentu kaliskiego, zaczynające się od dnia 1 miesiąca stycznia 1816 roku a kończą się w dniu 31 grudnia tegoż samego roku jak wyżej 1816 0
8/108/0/1/22 Akta małżeństw gminy bialskiej, w powiecie częstochowskim, departamentu kaliskiego, zaczynające się od dnia 1 miesiąca stycznia 1816 roku a kończą się dnia 31 grudnia tegoż samego roku jak wyżej 1816 0
8/108/0/1/23 Annexa do aktów małżeństw, parafii bialskiej od 1 stycznia do ostatniego grudnia inclusive 1816 1816 0
8/108/0/1/24 Akta zejścia gminy bialskiej, w powiecie częstochowskim, departamentu kaliskiego, zaczynające się od dnia 1 miesiąca stycznia 1816 a kończą się dnia 31 grudnia tegoż samego roku jak wyżej 1816 0
8/108/0/1/25 Księga aktów urodzin gminy bialskie, zaczynająca się od 1 stycznia a kończąca się 31 grudnia 1817 roku 1817 0
8/108/0/1/26 Ksiega ślubów i zapowiedzi gminy bialskiej, zaczynające się 1 stycznia a kończące się 31 grudnia 1817 1817 0
8/108/0/1/27 Annexa do aktów parafii bialskiej, od dnia 1 stycznia do ostatniego grudnia inclusive 1817 roku 1817 0
8/108/0/1/28 Księga aktów zejścia gminy bialskiej, zaczynające się od 1 stycznia a kończące się 31 grudnia 1817 r. 1817 0
8/108/0/1/29 Księga aktów urodzin gminy bialskiej, zaczynająca się od dnia 1 miesiąca stycznia 1818 roku a kończy się dnia 31 miesiąca grudnia, w powiecie częstochowskim, obwodzie wieluńskim, województwie kaliskim w tymże roku 1818 0
8/108/0/1/30 Księga aktów małżeństw zaczynająca się 1 miesiąca stycznia 1818, kończą się 31 miesiąca grudnia roku tegoż, w powiecie częstochowskim, obwodzie wieluńskim, w województwie kaliskim 1818 0
8/108/0/1/31 Annexa do aktów małżeństw gminy bialskiej z roku 1818 1818 0
8/108/0/1/32 Akta zejścia gminy bialskiej, zaczynające się dnia 1 miesiąca stycznia 1818 roku, kończą się 31 miesiąca grudnia, w powiecie częstochowskim, obwodzie wieluńskim, w województwie kaliskim, w tymże roku 1818 0
8/108/0/1/33 Akta ślubów, urodzin i zejścia gminy bialskiej na rok 1819 1819 0
8/108/0/1/34 Annexa [do aktów małżeństw] gminy bialskiej z roku 1819 1819 0
8/108/0/1/35 Księga aktów urodzeń, ślubów i zejść gminy bialskiej, powiatu częstochowskiego, w województwie kaliskim, a to na rok 1820 od 1 stycznia do 31 grudnia roku bieżącego 1820 0
8/108/0/1/36 Annexa [do aktów małżeństw] gminy bialskiej z roku 1820 1820 0
8/108/0/1/37 Księga aktów urodzeń, ślubów i zejść, gminy bialskiej, powiatu częstochowskiego, województwa kaliskiego, na rok 1821 od 1 stycznia do 31 grudnia tegoż roku 1821 0
8/108/0/1/38 Annexa do aktów małżeństw gminy bialskiej na rok 1821 1821 0
8/108/0/1/39 Gmina Biała rok 1822 [akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1822 0
8/108/0/1/40 Księga aktów urodzeń, ślubów i zejść, gminy bialskiej, powiatu częstochowskiego, województwa kaliskiego, zaczynające się od dnia 01 stycznia a kończy się dnia 31 grudnia 1823 1823 0
8/108/0/1/41 Annexa [do aktów małżeństw] parafii bialskiej, powiatu częstochowskiego, departamentu kaliskiego z roku 1823 1823 0
8/108/0/1/42 Księga aktów urodzeń, ślubów i zejść gminy bialskiej, zaczynające się 1 stycznia 1824 a kończy się 31 grudnia tegoż roku 1824 0
8/108/0/1/43 Annexa [do aktów małżeństw] parafii bialskiej, powiatu częstochowskiego rok 1824 1824 0
8/108/0/1/44 Księga aktów urodzeń, ślubów i zejścia, zaczynające się od dnia 01 stycznia 1825 a kończy się dnia 31 grudnia tegoż samego roku 1825 0
8/108/0/1/45 Księga papierów czyli annexów do aktów małżeństw służących parafii bialskiej roku 1825 1825 0
8/108/0/2/46 Księga duplikatów aktów urodzin, ślubów i zejścia, przy kościele parafialnym we wsi Biały, zaczynające się od dnia 1 stycznia 1826 1826 0
8/108/0/2/47 Annexa służące do aktów małżeństw na rok 1826 1826 0
8/108/0/2/48 Księga duplikatu aktów urodzeń, małżeństwa i zejścia kościoła parafialnego Biały 1827 0
8/108/0/2/49 Annexa do [aktów] małżeństw [z roku 1827] 1827 0
8/108/0/2/50 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z 1828 roku] 1828 0
8/108/0/2/51 Annexa służące do aktów małżeństw parafii wsi Biała, powiatu częstochowskiego ułożone w roku 1828 1828 0
8/108/0/2/52 Księga duplikatu [aktów] urodzenia, małżeństwa i zejścia, parafii wsi Biała, powiatu częstochowskiego, zaczynająca się od dnia 01 stycznia 1829 1829 0
8/108/0/2/53 Annexa służące do aktów małżeństwa, parafii wsi Biała, powiatu częstochowskiego, na rok 1829 1829 0
8/108/0/2/54 Duplikat [aktów] urodzenia małżeństwa i zejścia, parafii wsi Biała, powiatu częstochowskiego, zaczynająca się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 1830 1830 0
8/108/0/2/55 Annexa służące do aktów małżeństw parafii bialskiej z roku 1830 1830 0
8/108/0/2/56 Duplikat [aktów] urodzenia, małżeństwa i zejścia, parafii wsi Biała, powiatu częstochowskiego, zaczynająca się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1831 1831 0
8/108/0/2/57 Annexa służące do aktów małżeństw parafii wsi Biała na rok 1831 1831 0
8/108/0/2/58 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z 1832 roku] 1832 0
8/108/0/2/59 Annexa służące do aktów małżeństw na rok 1832, wsi i parafii Biała, w powiecie częstochowskim, w obwodzie wieluńskim, w województwie kaliskim, od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 1832 1832 0
8/108/0/2/60 Duplikat [aktów] urodzenia, małżeństwa i zejścia, parafii wsi Biała, powiatu częstochowskiego, zaczynająca się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 1833 1833 0
8/108/0/2/61 Duplikat [aktów] urodzenia, małżeństwa i zejścia wsi Biała, powiatu częstochowskiego, zaczynająca się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1834 roku 1834 0
8/108/0/2/62 Annexa służące do aktów małżeństw parafii Biała, powiatu częstochowskiego, na rok 1834 1834 0
8/108/0/2/63 Duplikat [aktów] urodzenia, małżeństwa i zejścia, wsi Biała, powiatu częstochowskiego, zaczynające się od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 1835 1835 0
8/108/0/2/64 Annexa służące do aktów małżeństw parafii bialskiej na rok 1835 1835 0
8/108/0/2/65 Duplikat [aktów] urodzenia, małżeństwa i zejścia, wsi Biała, powiatu częstochowskiego, zaczynające się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1836 roku 1836 0
8/108/0/2/66 Annexa służące do aktów małżeństw parafii Biała na rok 1836 1836 0
8/108/0/2/67 Duplikat aktów stanu cywilnego urodzenia, ślubów i zejścia parafii bialskiej z roku 1837 1837 0
8/108/0/2/68 Annexa służące do aktów małżeństw parafii bialskiej w roku 1837 1837 0
8/108/0/2/69 Duplikat aktów stanu cywilnego urodzenia, ślubów i zejścia parafii bialskiej z roku 1838. 1838 0
8/108/0/2/70 Annexa służące do aktów małżeństw parafii bialskiej na 1838 rok 1838 0
8/108/0/2/71 Duplikat aktów stanu cywilnego urodzenia, ślubów i zejścia parafii bialskiej z roku 1839 1839 0
8/108/0/2/72 Annexa służące do aktów małżeństw parafii bialskiej w roku 1839 1839 0
8/108/0/2/73 Duplikat aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia parafii Biała, powiatu częstochowskiego, zaczynająca się 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1840 roku 1840 0
8/108/0/2/74 Annexa służące do aktów małżeństwa parafii bialskiej na rok 1840 1840 0
8/108/0/2/75 Duplikat aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia, parafii wsi Biała, powiatu częstochowskiego, zaczynające się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1841 1841 0
8/108/0/2/76 Annexa służące do aktów małżeństw, parafii Biała, powiatu częstochowskiego w roku 1841 1841 0
8/108/0/2/77 Duplikat aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia, parafii wsi Biała, powiatu częstochowskiego, zaczynająca się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1842 roku 1842 0
8/108/0/2/78 Annexa [do] aktów małżeństwa parafii w wsi Biały, w okręgu częstochowskim, powiecie wieluńskim, guberni kaliskiej, w roku 1842 1842 0
8/108/0/2/79 Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zejścia, w parafii wsi Biała, okręgu częstochowskiego, powiatu wieluńskiego, guberni kaliskiej, w roku 1843 1843 0
8/108/0/2/80 Annexa [do aktów] małżeństw parafii Biała w roku 1843 1843 0
8/108/0/2/81 Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zejścia, w parafii wsi Biała, okręgu częstochowskiego, powiatu wieluńskiego, guberni kaliskiej, roku 1844 1844 0
8/108/0/2/82 Annexa do aktów małżeństw parafii wsi Biała w 1844 roku 1844 0
8/108/0/2/83 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejścia, w parafii Biała, okręgu częstochowskiego, powiatu wieluńskiego, guberni kaliskiej roku 1845 1845 0
8/108/0/2/84 Księga metryk składających się [do aktów małżeństw] w parafii Biała z roku 1845 1845 0
8/108/0/2/85 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejścia, w parafii Biała, na rok 1846 1846 0
8/108/0/2/86 Annexa do aktów małżeństw, w parafii Biała, z roku 1846 1846 0
8/108/0/2/87 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejścia w parafii Biała, na rok 1847 1847 0
8/108/0/2/88 Dowody do aktów małżeństw zawartych w parafii Biała pod Częstochową, w roku 1847 1847 0
8/108/0/2/89 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejścia w parafii Biała, na rok 1848 1848 0
8/108/0/2/90 Dowody do małżeństw zawartych w parafii Biała, pod Częstochową, w roku 1848 1848 0
8/108/0/2/91 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejść dla parafii Biała, na rok 1849 1849 0
8/108/0/2/92 Dowody do małżeństw zawartych w parafii Biała, pod Częstochową, w roku 1849 1849 0
8/108/0/2/93 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejść dla parafii Biała, na rok 1850 1850 0
8/108/0/2/94 Dowody do aktów małżeństw zawartych w parafii Biała, w roku 1850 1850 0
8/108/0/2/95 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejść dla parafii Biała, na rok 1851 1851 0
8/108/0/2/96 Dowody do aktów małżeństw zawartych w parafii Biała, w roku 1851 1851 0
8/108/0/2/97 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejść dla parafii Biała, na rok 1852 1852 0
8/108/0/2/98 Dowody do aktów małżeństw zawartych w parafii Biała, pod Częstochową w roku 1852 1852 0
8/108/0/2/99 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejść dla parafii Biała, na rok 1853 1853 0
8/108/0/2/100 Dowody do aktów małżeństw zawartych w parafii Biała, w roku 1853 1853 0
1 2

Amount of archival material

218

210

0

2.91

2.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -