Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przystajni

Archiwum Państwowe w Częstochowie
Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej Przystajń [1808]1826-1916
- brak danych - 1808 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 153 j.a. Inwentarz Nr 296
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5 j.a., 2 j.a., 3 j.a., 1 j.a., 1j.a., 1 j.a.
Obowiązek systematycznego prowadzenia ksiąg metrykalnych we wszystkich parafiach rzymskokatolickich wprowadził w 1563 roku dekretem Tametsi dubitandum sobór trydencki. Postanowienia soboru dotyczyły rejestracji sakramentów chrztów i ślubów. Rodzaj i sposób prowadzenia przez księży akt metrykalnych uściślił wydany w 1614 roku tak zwany Rytuał Rzymski. Zgodnie z jego zapisami parafie miały rejestrować w odrębnych księgach: chrzty, bierzmowania, śluby i zgony oraz dodatkowo sporządzać wykazy wiernych tzw. „status animarum”.
Zasadnicze zmiany w sposobie rejestracji akt metrykalnych związane były z przyjęciem w Księstwie Warszawskim, w granicach którego znalazła się Przystajń, francuskiego ustawodawstwa cywilnego. Obowiązujący w Księstwie Warszawskim, od 1 maja 1808 roku Kodeks Cywilny Napoleona wprowadziły świecką, niezależną od wyznania, rejestrację aktów stanu cywilnego. Dekret Fryderyka Augusta króla saskiego i księcia warszawskiego z 23 lutego 1809 roku obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzał jednak w dalszym ciągu duchowieństwu. Stanowił on jednocześnie, że księża najpierw powinni sporządzić akt cywilny, a w dalszej kolejności odprawić właściwy obrzęd kościelny. Duchowni zwolnieni jedynie zostali z konieczności przeprowadzania cywilnych rozwodów i udzielania małżeństw osobom wcześniej rozwiedzionym. W takich przypadkach funkcję urzędników stanu cywilnego sprawować mieli wójtowie i burmistrzowie. Równolegle z świeckimi aktami stanu cywilnego proboszczowie sporządzali nadal akta metrykalne przewidziane przez właściwe prawo kościelne.
Urzędnik stanu cywilnego prowadził trzy odrębne serie ksiąg, nazywanych również rejestrami, przeznaczonych dla zapisu akt urodzeń, małżeństw i zgonów. Po upływie roku poszczególne księgi zamykano i zakładano nowe. Oprócz wspomnianych powyżej rejestrów urzędy stanu cywilnego gromadził tak zwane alegata (określane także terminami: aneksy, dowody do akt małżeństw, akta zbiorowe), składające się z dokumentów potwierdzające zdolność prawną danych osób do zawarcia małżeństwa. Najczęściej były to odpisy aktów urodzenia osób mających zawrzeć związek małżeński, a w przypadku braku możliwości dostarczenia takiego odpisu, akty znania, czyli zeznania świadków zaświadczające ich tożsamość. W sytuacjach, gdy miał zostać udzielony ponowny ślub w alegatach umieszczano odpisy aktów zgonów nieżyjącego już współmałżonka. Sporadycznie załączano do nich odpisy rozwodów. Czasami do akt zbiorowych wszywano także zapowiedzi wygłaszane w parafii. Kontroli sposobu sporządzania ksiąg metrykalnych dokonywał sędzia powiatowego sądu pokoju lub jego zastępca. Kontrolujący sporządzał protokół ze swoich czynności, odnotowując w nim błędy i uchybienia.
Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego w zakresie prowadzenia akt stanu cywilnego zmienił, uchwalony 13 czerwca 1825 roku, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego. Z dniem 1 stycznia 1826 roku przywrócono wyznaniowy charakter rejestracji metryk stanu cywilnego. Zgodnie z artykułem 71 nowego Kodeksu „w chrześcijańskich wyznaniach akta stanu cywilnego połączone będą z metrykami kościelnymi”. Duchowni, pełniący równocześnie funkcję urzędników stanu cywilnego, sporządzali dwa identyczne egzemplarze aktów. Pierwszy z nich wpisywany do ksiąg zwanych unikatami, pozostawał w parafiach i przeznaczony był dla potrzeb kościoła. Unikaty prowadzono w trzech seriach. Odrębnie rejestrowano w nich akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Każda z wspomnianych ksiąg wykorzystywana była przez kilka lat, aż do momentu zapisania wszystkich kart. Drugi egzemplarz aktów, nazywany duplikatem, przekazywany był do archiwów wydziałów hipotecznych przy właściwych sądach i miał służyć władzom świeckim. Duplikat stanowiła jedna księga, podzielona na trzy części, tj. na akta urodzeń, małżeństw i zgonów, która zamykana była po upływie roku kalendarzowego. Z końcem roku osoba prowadząca wpisy dokonywała adnotacji o ilości poszczególnych aktów oraz sporządzała alfabetyczny indeks osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych, przy czym w skorowidzu małżeństw na pierwszym miejscu umieszczano zawsze nazwisko mężczyzny. Zasady gromadzenia alegat pozostały niezmienione. Przechowywane one były łącznie z duplikatami w archiwach hipotecznych. Formę i treść poszczególnych rodzajów aktów regulowały przepisy nadmienionego wyżej Kodeksu Cywilnego. Zapis w księdze powinien zawierać: datę sporządzenia aktu, imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania osób stawiających się i świadków oraz odpowiednie formuły dotyczące chrztu dziecka, oświadczenie duchownego i świadków o zawarciu ślubu, dane osoby zmarłej. Przy chrztach zamieszczano informacje o imieniu i nazwisku panieńskim matki dziecka i jej wieku. Niedozwolone były wszelkie skreślenia i skróty, Dla uniknięcia pomyłek i przekłamań daty zapisywano słownie.
Nadzór nad sposobem prowadzenia ksiąg metrykalnych w parafiach rzymskokatolickich sprawowali dziekani. Sprawdzali oni numerację kart, pieczętowali księgi, kontrolowali również zgodność zapisów unikatu i duplikatu.
Do 1867 roku akta sporządzano w języku polskim. Od 1868 roku zgodnie z postanowieniami Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego wprowadzono język rosyjski. Na przełomie 1867 i 1868 roku zaczęto również stosować podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego, używanego dotychczas w Królestwie Polskim (nowy styl) i juliańskiego, obowiązującego w Cesarskie Rosyjskim (stary styl). W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim, a gregoriańskim wynosiła 12 dni. Od 1 marca 1900 roku zwiększyła się ona do 13 dni.
Charakter dokumentacji omawianego zespołu nie pozwala na dokładne prześledzenie działalności Parafii w Przystajni w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego. Na księgach wytworzonych w latach 1808-1825 zachowały się pieczęcie Sądu Pokoju Powiatu Częstochowskiego oraz adnotacje o rewizji akt przeprowadzonych przez sędziów powyższego Sądu. Od 1826 roku kontrolę nad metrykami przejęli dziekani dekanatu krzepickiego, a po roku 1867 częstochowskiego.
W XIX i na początku XX wieku Parafia Rzymskokatolicka w Przystajni obejmowała następujące miejscowości: Antoniów, Babia Góra, Bagna, Borlocha, Bór Zajaciński, Brzeziny, Dąbrowa, Galiskie, Gliny, Długi Kąt, Górki, Kamińsko, Kluczno, Kuźnica Nowa, Kuźnica Stara, Ługi (obecnie Ługi - Radły), Michalinów Mrówczak, Podłęże Szlacheckie, Przystajń, Siekierowizna, Stany, Węzina, Widawa, Wilcza Góra, Wrzosy. W 1930 roku z Przystajń wydzielona została Parafia w Ługach.
Przedstawione powyżej zasady rejestracji akt stanu cywilnego z tylko niewielkimi modyfikacjami obowiązywały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe urzędy stanu cywilnego.
Akta stanu cywilnego gminy Przystajń z lat 1808 - 1825, w tym:
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808 - 1825, alegata z lat 809 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przystajni z lat 1826 - 1916, w tym:
Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1916, alegata z lat 1828 - 1830, 1832 - 1839, 1841 - 1844, 1846 - 1853, 1881 w układzie chronologiczno - rzeczowym.
Mikrofilmy z lat 1858 - 1884, Nr 798 - 817, 2260 - 2266. Notatkę informacyjną napisał Przemysław Snoch, inwentarz sporządziła Karina Purgal (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
8/116/0/1/1 Księga [akt] urodzeń Parafii Przystajń [od 5 maja 1808 roku do 20 kwietnia 1809 roku] 1808-1809 36
8/116/0/1/2 Księga [akt] ślubów Parafii Przystajń od 1 maja 1808 roku [do 12 lutego 1809 roku] 1808-1809 22
8/116/0/1/3 Księga [akt] zejścia Parafii Przystajń [od 11 maja 1808 roku do 20 kwietnia 1809 roku] 1808-1809 25
8/116/0/1/4 Księga [akt] urodzeń Parafii Przystajń [od 6 maja 1809 roku do 24 kwietnia 1810 roku] 1809-1810 45
8/116/0/1/5 Księga [akt] ślubów Parafii Przystajń od 1 maja 1809 roku do tegoż dnia 1810 roku [od 21 maja 1809 roku do 26 lutego 1810 roku] 1809-1810 25
8/116/0/1/6 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z 1809 roku 1809 0
8/116/0/1/7 Księga [akt] zejścia Parafii Przystajń [od 2 maja 1809 roku do 14 kwietnia 1810 roku] 1809-1810 22
8/116/0/1/8 Księga [akt] urodzeń Parafii Przystajń [od 10 maja 1810 roku do 25 kwietnia 1811 roku] 1810-1811 27
8/116/0/1/9 Księga [akt] ślubów Parafii Przystajń od 1 maja 1810 roku [do 20 marca] 1811 roku 1810-1811 26
8/116/0/1/10 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z 1810 roku 1810 0
8/116/0/1/11 Księga [akt] zejścia Parafii Przystajń [od 12 maja 1810 roku do 30 kwietnia 1811 roku] 1810-1811 29
8/116/0/1/12 Księga [akt] urodzeń Parafii Przystajń [od 5 maja 1811 roku do 30 grudnia 1812 roku] 1811-1812 98
8/116/0/1/13 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z [lat] 1811 - 1812 1811-1812 0
8/116/0/1/14 Księga [akt] ślubów [i zgonów] Parafii Przystajń [od 1 maja 1811 roku do 31 grudnia 1812 roku] 1811-1812 96
8/116/0/1/15 Księga [akt] urodzeń Parafii Przystajń z roku 1813 1813 61
8/116/0/1/16 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z 1813 roku 1813 0
8/116/0/1/17 Księga [akt] ślubów i zejścia Parafii Przystajń z 1813 roku 1813 55
8/116/0/1/18 Księga [akt] urodzeń Parafii Przystajń z roku 1814 1814 68
8/116/0/1/19 Księga [akt] ślubów Parafii Przystajń z 1814 roku 1814 43
8/116/0/1/20 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z 1814 roku 1814 0
8/116/0/1/21 Księga [akt] zejścia Parafii Przystajń z 1814 roku 1814 40
8/116/0/1/22 Księga [akt] urodzeń Parafii Przystajń z 1815 roku 1815 45
8/116/0/1/23 Księga [akt] ślubów Parafii Przystajń z 1815 roku 1815 22
8/116/0/1/24 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z 1815 roku 1815 0
8/116/0/1/25 Księga [akt] zmarłych Parafii Przystajń z 1815 roku 1815 25
8/116/0/1/26 Księga akt stanu cywilnego urodzenia Parafii Przystajń, powiatu częstochowskiego w województwie kaliskim z roku 1816 1816 42
8/116/0/1/27 Księga [akt] ślubów Parafii Przystajń z 1816 roku 1816 18
8/116/0/1/28 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z 1816 roku 1816 0
8/116/0/1/29 Księga [akt] zejścia Parafii Przystajń z 1816 roku 1816 16
8/116/0/1/30 Księga [akt] urodzeń Parafii Przystajń z 1817 roku 1817 42
8/116/0/1/31 Księga [zapowiedzi i akt] ślubów Parafii Przystajń [od 22 grudnia 1816 roku do 24 listopada 1817 roku] 1816-1817 22
8/116/0/1/32 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z 1817 roku 1817 0
8/116/0/1/33 Księga [akt] zejścia Parafii Przystajń z 1817 roku 1817 22
8/116/0/1/34 Księga [akt] urodzeń Parafii Przystajń z 1818 roku 1818 35
8/116/0/1/35 Księga [akt] ślubów Parafii Przystajń z 1818 roku 1818 24
8/116/0/1/36 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z 1818 roku 1818 0
8/116/0/1/37 Księga [akt] zejścia Parafii Przystajń z 1818 roku 1818 18
8/116/0/1/38 Księga [akt] urodzeń Parafii Przystajń z 1819 roku 1819 41
8/116/0/1/39 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z 1819 roku 1819 0
8/116/0/1/40 Księga [akt] stanu cywilnego ślubów i zejścia Parafii Przystajń, powiatu częstochowskiego w województwie kaliskim z 1819 roku 1819 37
8/116/0/1/41 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z 1820 roku 1820 0
8/116/0/1/42 Księga [akt] urodzenia, małżeństwa i zejścia gminy Przystajń z roku 1820 1820 90
8/116/0/1/43 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z 1821 roku 1821 0
8/116/0/1/44 Księga [akt] urodzeń, ślubów, zejścia Parafii Przystajń z roku 1821 1821 58
8/116/0/1/45 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń, powiatu częstochowskiego z 1822 roku 1822 0
8/116/0/1/46 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z 1822 roku] 1822 62
8/116/0/1/47 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z roku 1823 1823 0
8/116/0/1/48 Księga [akt] urodzeń, ślubów i zejścia Parafii Przystajń z roku 1823 1823 72
8/116/0/1/49 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z roku 1824 1824 0
8/116/0/1/50 Księga [akt] urodzeń, ślubów i zejścia Parafii Przystajń, powiatu częstochowskiego, okręgu wieluńskiego w województwie kaliskim z roku 1824 1824 85
8/116/0/1/51 Dowody do akt cywilnych zaślubień Parafii Przystajń, powiatu częstochowskiego, obwodu wieluńskiego w województwie kaliskim z roku 1825 1825 0
8/116/0/1/52 Księga [akt] urodzeń, ślubów i zejścia Parafii Przystajń, powiatu częstochowskiego, obwodu wieluńskiego w województwie kaliskim z roku 1825 1825 77
8/116/0/2/53 [Duplikaty] akta cywilno - religijnych urodzonych, małżeństw i zejścia Parafii Przystajń w dekanacie krzepickim z roku 1826 1826 50
8/116/0/2/54 [Duplikaty] akta religijno - cywilnych urodzonych, małżeństw i zejścia Parafii Przystajń z roku 1827 1827 53
8/116/0/2/55 Alegata do akt małżeństw Parafii Przystajń w powiecie częstochowskim, deka[nacie] krzepickim z roku 1828 1828 0
8/116/0/2/56 Księga duplikat do zapisywania akt urodzeń, małżeństw i zejścia Parafii Przystajń z roku 1828 1828 41
8/116/0/2/57 Fascykuł dowodów do akt małżeństw Parafii Przystajń z roku 1829 1829 0
8/116/0/2/58 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1829 1829 40
8/116/0/2/59 Alegata metryczne [do akt małżeństw] Parafii Przystajń z roku 1830 1830 0
8/116/0/2/60 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1830 1830 40
8/116/0/2/61 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1831 1831 33
8/116/0/2/62 Alegata do [akt] zawartych małżeństw Parafii Przystajń z roku 1832 1832 0
8/116/0/2/63 Księga duplikat [akt] urodzonych [nr 1 -98], zaślubionych [nr 1 - 30] i zmarłych [nr 1 - 38] Parafii Przystajń z roku 1832 1832 51
8/116/0/2/64 Tom dodatkowy do duplikatu [akt] urodzonych [nr 99 - 116], zaślubionych [nr 31 - 52] i zmarłych [nr 40 - 67] Parafii Przystajń z roku 1832 1832 29
8/116/0/2/65 Alegata do akt małżeństw Parafii Przystajń z roku 1833 1833 0
8/116/0/2/66 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1833 1833 57
8/116/0/2/67 Alegata do akt małżeństw Parafii Przystajń z roku 1834 1834 0
8/116/0/2/68 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1834 1834 60
8/116/0/2/69 Alegata metryczne do akt małżeństw Parafii Przystajń z roku 1835 1835 0
8/116/0/2/70 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1835 1835 61
8/116/0/2/71 Alegata metryczne do akt małżeństw Parafii (...) Przystajń z roku 1836 1836 0
8/116/0/2/72 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1836 1836 57
8/116/0/2/73 Alegata metryczne do akt małżeństw Parafii Przystajń z roku 1837 1837 0
8/116/0/2/74 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1837 1837 73
8/116/0/2/75 Alegata metryczne [do akt małżeństw] Parafii (...) Przystajń z roku 1838 1838 0
8/116/0/2/76 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1838 1838 66
8/116/0/2/77 Alegata do akt małżeństw Parafii Przystajń z roku 1839 1839 0
8/116/0/2/78 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1839 1839 61
8/116/0/2/79 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych [Parafii] Przystajń z roku 1840 1840 63
8/116/0/2/80 Alegata tyczące się akt małżeństw Parafii Przystajń z roku 1841 1841 0
8/116/0/2/81 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych [Parafii] Przystajń z roku 1841 1841 73
8/116/0/2/82 Alegata tyczące się akt małżeństw Parafii Przystajń z roku 1842 1842 0
8/116/0/2/83 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1842 1842 71
8/116/0/2/84 Alegata metryczne służące [do akt małżeństw] Parafii Przystajń z roku 1843 1843 0
8/116/0/2/85 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1843 1843 76
8/116/0/2/86 Alegata tyczące się [akt] małżeństw Parafii Przystajń z roku 1844 1844 0
8/116/0/2/87 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1844 1844 74
8/116/0/2/88 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1845 1845 70
8/116/0/2/89 Alegata tyczące się [akt] małżeństw Parafii Przystajń z roku 1846 1846 0
8/116/0/2/90 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1846 1846 68
8/116/0/2/91 Alegata tyczące się [akt] małżeństw Parafii Przystajń z roku 1847 1847 0
8/116/0/2/92 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1847 1847 65
8/116/0/2/93 Alegata tyczące się [akt] małżeństw Parafii Przystajń z roku 1848 1848 0
8/116/0/2/94 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1848 1848 77
8/116/0/2/95 Alegata tyczące się [akt] małżeństw Parafii Przystajń z roku 1849 1849 0
8/116/0/2/96 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1849 1849 73
8/116/0/2/97 Alegata tyczące się [akt] małżeństw Parafii Przystajń z roku 1850 1850 0
8/116/0/2/98 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1850 roku] 1850 59
8/116/0/2/99 Alegata tyczące się [akt] małżeństw Parafii Przystajń z roku 1851 1851 0
8/116/0/2/100 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1851 1851 70
1 2

Amount of archival material

169

165

0

2.53

2.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -