Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przystajni

Archiwum Państwowe w Częstochowie
Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej Przystajń [1808]1826-1916
- brak danych - 1808 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 153 j.a. Inwentarz Nr 296
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5 j.a., 2 j.a., 3 j.a., 1 j.a., 1j.a., 1 j.a.
Obowiązek systematycznego prowadzenia ksiąg metrykalnych we wszystkich parafiach rzymskokatolickich wprowadził w 1563 roku dekretem Tametsi dubitandum sobór trydencki. Postanowienia soboru dotyczyły rejestracji sakramentów chrztów i ślubów. Rodzaj i sposób prowadzenia przez księży akt metrykalnych uściślił wydany w 1614 roku tak zwany Rytuał Rzymski. Zgodnie z jego zapisami parafie miały rejestrować w odrębnych księgach: chrzty, bierzmowania, śluby i zgony oraz dodatkowo sporządzać wykazy wiernych tzw. „status animarum”.
Zasadnicze zmiany w sposobie rejestracji akt metrykalnych związane były z przyjęciem w Księstwie Warszawskim, w granicach którego znalazła się Przystajń, francuskiego ustawodawstwa cywilnego. Obowiązujący w Księstwie Warszawskim, od 1 maja 1808 roku Kodeks Cywilny Napoleona wprowadziły świecką, niezależną od wyznania, rejestrację aktów stanu cywilnego. Dekret Fryderyka Augusta króla saskiego i księcia warszawskiego z 23 lutego 1809 roku obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzał jednak w dalszym ciągu duchowieństwu. Stanowił on jednocześnie, że księża najpierw powinni sporządzić akt cywilny, a w dalszej kolejności odprawić właściwy obrzęd kościelny. Duchowni zwolnieni jedynie zostali z konieczności przeprowadzania cywilnych rozwodów i udzielania małżeństw osobom wcześniej rozwiedzionym. W takich przypadkach funkcję urzędników stanu cywilnego sprawować mieli wójtowie i burmistrzowie. Równolegle z świeckimi aktami stanu cywilnego proboszczowie sporządzali nadal akta metrykalne przewidziane przez właściwe prawo kościelne.
Urzędnik stanu cywilnego prowadził trzy odrębne serie ksiąg, nazywanych również rejestrami, przeznaczonych dla zapisu akt urodzeń, małżeństw i zgonów. Po upływie roku poszczególne księgi zamykano i zakładano nowe. Oprócz wspomnianych powyżej rejestrów urzędy stanu cywilnego gromadził tak zwane alegata (określane także terminami: aneksy, dowody do akt małżeństw, akta zbiorowe), składające się z dokumentów potwierdzające zdolność prawną danych osób do zawarcia małżeństwa. Najczęściej były to odpisy aktów urodzenia osób mających zawrzeć związek małżeński, a w przypadku braku możliwości dostarczenia takiego odpisu, akty znania, czyli zeznania świadków zaświadczające ich tożsamość. W sytuacjach, gdy miał zostać udzielony ponowny ślub w alegatach umieszczano odpisy aktów zgonów nieżyjącego już współmałżonka. Sporadycznie załączano do nich odpisy rozwodów. Czasami do akt zbiorowych wszywano także zapowiedzi wygłaszane w parafii. Kontroli sposobu sporządzania ksiąg metrykalnych dokonywał sędzia powiatowego sądu pokoju lub jego zastępca. Kontrolujący sporządzał protokół ze swoich czynności, odnotowując w nim błędy i uchybienia.
Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego w zakresie prowadzenia akt stanu cywilnego zmienił, uchwalony 13 czerwca 1825 roku, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego. Z dniem 1 stycznia 1826 roku przywrócono wyznaniowy charakter rejestracji metryk stanu cywilnego. Zgodnie z artykułem 71 nowego Kodeksu „w chrześcijańskich wyznaniach akta stanu cywilnego połączone będą z metrykami kościelnymi”. Duchowni, pełniący równocześnie funkcję urzędników stanu cywilnego, sporządzali dwa identyczne egzemplarze aktów. Pierwszy z nich wpisywany do ksiąg zwanych unikatami, pozostawał w parafiach i przeznaczony był dla potrzeb kościoła. Unikaty prowadzono w trzech seriach. Odrębnie rejestrowano w nich akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Każda z wspomnianych ksiąg wykorzystywana była przez kilka lat, aż do momentu zapisania wszystkich kart. Drugi egzemplarz aktów, nazywany duplikatem, przekazywany był do archiwów wydziałów hipotecznych przy właściwych sądach i miał służyć władzom świeckim. Duplikat stanowiła jedna księga, podzielona na trzy części, tj. na akta urodzeń, małżeństw i zgonów, która zamykana była po upływie roku kalendarzowego. Z końcem roku osoba prowadząca wpisy dokonywała adnotacji o ilości poszczególnych aktów oraz sporządzała alfabetyczny indeks osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych, przy czym w skorowidzu małżeństw na pierwszym miejscu umieszczano zawsze nazwisko mężczyzny. Zasady gromadzenia alegat pozostały niezmienione. Przechowywane one były łącznie z duplikatami w archiwach hipotecznych. Formę i treść poszczególnych rodzajów aktów regulowały przepisy nadmienionego wyżej Kodeksu Cywilnego. Zapis w księdze powinien zawierać: datę sporządzenia aktu, imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania osób stawiających się i świadków oraz odpowiednie formuły dotyczące chrztu dziecka, oświadczenie duchownego i świadków o zawarciu ślubu, dane osoby zmarłej. Przy chrztach zamieszczano informacje o imieniu i nazwisku panieńskim matki dziecka i jej wieku. Niedozwolone były wszelkie skreślenia i skróty, Dla uniknięcia pomyłek i przekłamań daty zapisywano słownie.
Nadzór nad sposobem prowadzenia ksiąg metrykalnych w parafiach rzymskokatolickich sprawowali dziekani. Sprawdzali oni numerację kart, pieczętowali księgi, kontrolowali również zgodność zapisów unikatu i duplikatu.
Do 1867 roku akta sporządzano w języku polskim. Od 1868 roku zgodnie z postanowieniami Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego wprowadzono język rosyjski. Na przełomie 1867 i 1868 roku zaczęto również stosować podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego, używanego dotychczas w Królestwie Polskim (nowy styl) i juliańskiego, obowiązującego w Cesarskie Rosyjskim (stary styl). W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim, a gregoriańskim wynosiła 12 dni. Od 1 marca 1900 roku zwiększyła się ona do 13 dni.
Charakter dokumentacji omawianego zespołu nie pozwala na dokładne prześledzenie działalności Parafii w Przystajni w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego. Na księgach wytworzonych w latach 1808-1825 zachowały się pieczęcie Sądu Pokoju Powiatu Częstochowskiego oraz adnotacje o rewizji akt przeprowadzonych przez sędziów powyższego Sądu. Od 1826 roku kontrolę nad metrykami przejęli dziekani dekanatu krzepickiego, a po roku 1867 częstochowskiego.
W XIX i na początku XX wieku Parafia Rzymskokatolicka w Przystajni obejmowała następujące miejscowości: Antoniów, Babia Góra, Bagna, Borlocha, Bór Zajaciński, Brzeziny, Dąbrowa, Galiskie, Gliny, Długi Kąt, Górki, Kamińsko, Kluczno, Kuźnica Nowa, Kuźnica Stara, Ługi (obecnie Ługi - Radły), Michalinów Mrówczak, Podłęże Szlacheckie, Przystajń, Siekierowizna, Stany, Węzina, Widawa, Wilcza Góra, Wrzosy. W 1930 roku z Przystajń wydzielona została Parafia w Ługach.
Przedstawione powyżej zasady rejestracji akt stanu cywilnego z tylko niewielkimi modyfikacjami obowiązywały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe urzędy stanu cywilnego.
Akta stanu cywilnego gminy Przystajń z lat 1808 - 1825, w tym:
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808 - 1825, alegata z lat 809 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przystajni z lat 1826 - 1916, w tym:
Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1916, alegata z lat 1828 - 1830, 1832 - 1839, 1841 - 1844, 1846 - 1853, 1881 w układzie chronologiczno - rzeczowym.
Mikrofilmy z lat 1858 - 1884, Nr 798 - 817, 2260 - 2266. Notatkę informacyjną napisał Przemysław Snoch, inwentarz sporządziła Karina Purgal (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
8/116/0/2/101 Dowody do akt małżeństw Parafii Przystajń z roku 1852 1852 0
8/116/0/2/102 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1852 1852 61
8/116/0/2/103 Dowody do akt zaślubionych Parafii Przystajń z roku 1853 1853 0
8/116/0/2/104 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1853 1853 43
8/116/0/2/105 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń w w okręgu częstochowskim, dekanacie krzepickim z roku 1854 1854 54
8/116/0/2/106 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń w okręgu częstochowskim, dekanacie krzepickim z roku 1855 1855 58
8/116/0/2/107 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń w okręgu częstochowskim, dekanacie krzepickim z roku 1856 1856 60
8/116/0/2/108 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń w okręgu częstochowskim, dekanacie krzepickim z roku 1857 1857 56
8/116/0/2/109 Księga duplikat [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń w okręgu częstochowskim, dekanacie krzepickim z roku 1858 1858 121
8/116/0/2/110 Księga duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1859 1859 117
8/116/0/2/111 Księga duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1860 1860 107
8/116/0/2/112 Duplikaty akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1861 1861 118
8/116/0/2/113 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1862 roku] 1862 103
8/116/0/2/114 Duplikaty akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń, okręgu częstochowskiego z roku 1863 1863 108
8/116/0/2/115 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1864 roku] 1864 109
8/116/0/2/116 Duplikaty akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń, okręgu częstochowskiego z roku 1865 1865 124
8/116/0/2/117 Duplikaty akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń, okręgu częstochowskiego z roku 1866 1866 120
8/116/0/2/118 Duplikaty akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Przystajń z roku 1867 1867 102
8/116/0/2/119 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1868] 1868 109
8/116/0/2/120 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1869] 1869 166
8/116/0/2/121 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1870] 1870 155
8/116/0/2/122 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1871] 1871 121
8/116/0/2/123 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1872] 1872 147
8/116/0/2/124 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1873] 1873 139
8/116/0/2/125 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1874] 1874 115
8/116/0/2/126 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1875] 1875 133
8/116/0/2/127 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1876] 1876 111
8/116/0/2/128 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1877] 1877 105
8/116/0/2/129 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1878] 1878 127
8/116/0/2/130 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1879] 1879 106
8/116/0/2/131 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1880] 1880 104
8/116/0/2/132 Dokumenty brakosočetavšichnsâ v Pržistajnskom Prichoda, Čenstochovskogo okruga za 1881 god 1881 0
8/116/0/2/133 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1881] 1881 111
8/116/0/2/134 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1882] 1882 156
8/116/0/2/135 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1883] 1883 175
8/116/0/2/136 Duplikat aktov graždanskogo sostoâniâ rodivšichsâ, brakosočetavšichsâ i umeršich Prichoda Pržistajn na 1884 god 1884 224
8/116/0/2/137 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1885] 1885 255
8/116/0/2/138 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1886] 1886 0
8/116/0/2/139 Duplikat aktov graždanskogo sostoâniâ rodivšichsâ, brakosočetavšichsâ i umeršich Prichoda Pržistajn na 1887 god 1887 0
8/116/0/2/140 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1888] 1888 0
8/116/0/2/141 Duplikat aktov graždanskogo sostoâniâ rodivšichsâ, brakosočetavšichsâ i umeršich Prichoda Pržistajn na 1889 god 1889 0
8/116/0/2/142 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1890] 1890 0
8/116/0/2/143 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1891] 1891 0
8/116/0/2/144 Duplikat aktov graždanskogo sostoâniâ rodivšichsâ, brakosočetavšichsâ i umeršich Prichoda Pržistajn na 1892 god 1892 0
8/116/0/2/145 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1893] 1893-1893 0
8/116/0/2/146 Duplikat aktov graždanskogo sostoâniâ rodivšichsâ, brakosočetanii i umeršich Prichoda Pržistajn na 1894 god 1894 0
8/116/0/2/147 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1895] 1895 0
8/116/0/2/148 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1896] 1896 0
8/116/0/2/149 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1897] 1897 0
8/116/0/2/150 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1898] 1898 0
8/116/0/2/151 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1899] 1899 0
8/116/0/2/152 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1900] 1900 0
8/116/0/2/153 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1901] 1901 0
8/116/0/2/155 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1902] 1902 317
8/116/0/2/156 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1903] 1903 300
8/116/0/2/157 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1904] 1904 274
8/116/0/2/158 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1905] 1905 285
8/116/0/2/159 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1906] 1906 262
8/116/0/2/160 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1907] 1907 289
8/116/0/2/161 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1908] 1908 298
8/116/0/2/162 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1909] 1909 319
8/116/0/2/163 Duplikat aktov graždanskago Sostoâniâ o rodivšihsâ brakosočetavšihâ i umerših prihoda Pržistajn za 1910 god 1910 341
8/116/0/2/164 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1911] 1911 332
8/116/0/2/165 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1912] 1912 352
1 2

Amount of archival material

169

165

0

2.53

2.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -