Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Truskolasach

Archiwum Państwowe w Częstochowie
Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej Truskolasy [1808]1826-1916
- brak danych - 1808 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4 j.a., 2 j.a., 1 j.a.,1 j.a., 1j.a., 1 j.a. 1 j.a., 1 j.a.
inwentarz książkowy Yes 207 j.a. Inwentarz Nr 297
Obowiązek systematycznego prowadzenia ksiąg metrykalnych we wszystkich parafiach rzymskokatolickich wprowadził w 1563 roku dekretem Tametsi dubitandum sobór trydencki. Postanowienia soboru dotyczyły rejestracji sakramentów chrztów i ślubów. Rodzaj i sposób prowadzenia przez księży akt metrykalnych uściślił wydany w 1614 roku tak zwany Rytuał Rzymski. Zgodnie z jego zapisami parafie miały rejestrować w odrębnych księgach: chrzty, bierzmowania, śluby i zgony oraz dodatkowo sporządzać wykazy wiernych tzw. „status animarum”.
Zasadnicze zmiany w sposobie rejestracji akt metrykalnych związane były z przyjęciem w Księstwie Warszawskim, w granicach którego znalazły się Truskolasy francuskiego ustawodawstwa cywilnego. Obowiązujący w Księstwie Warszawskim, od 1 maja 1808 roku Kodeks Cywilny Napoleona wprowadziły świecką, niezależną od wyznania, rejestrację aktów stanu cywilnego. Dekret Fryderyka Augusta króla saskiego i księcia warszawskiego z 23 lutego 1809 roku obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzał jednak w dalszym ciągu duchowieństwu. Stanowił on jednocześnie, że księża najpierw powinni sporządzić akt cywilny, a w dalszej kolejności odprawić właściwy obrzęd kościelny. Duchowni zwolnieni jedynie zostali z konieczności przeprowadzania cywilnych rozwodów i udzielania małżeństw osobom wcześniej rozwiedzionym W takich przypadkach funkcję urzędników stanu cywilnego sprawować mieli wójtowie i burmistrzowie. Równolegle z świeckimi aktami stanu cywilnego proboszczowie sporządzali nadal akta metrykalne przewidziane przez właściwe prawo kościelne.
Urzędnik stanu cywilnego prowadził trzy odrębne serie ksiąg, nazywanych również rejestrami, przeznaczonych dla zapisu akt urodzeń, małżeństw i zgonów. Po upływie roku poszczególne księgi zamykano i zakładano nowe. Oprócz wspomnianych powyżej rejestrów urzędy stanu cywilnego gromadziły tak zwane alegata (określane także terminami: aneksy, dowody do akt małżeństw, akta zbiorowe), składające się z dokumentów potwierdzające zdolność prawną danych osób do zawarcia małżeństwa. Najczęściej były to odpisy aktów urodzenia osób mających zawrzeć związek małżeński, a w przypadku braku możliwości dostarczenia takiego odpisu, akty znania, czyli zeznania świadków zaświadczające ich tożsamość. W sytuacjach, gdy miał zostać udzielony ponowny ślub w alegatach umieszczano odpisy aktów zgonów nieżyjącego już współmałżonka. Sporadycznie załączano do nich odpisy rozwodów. Czasami do akt zbiorowych wszywano także zapowiedzi wygłaszane w parafii. Kontroli sposobu sporządzania ksiąg metrykalnych dokonywał sędzia powiatowego sądu pokoju lub jego zastępca. Kontrolujący sporządzał protokół ze swoich czynności, odnotowując w nim błędy i uchybienia.
Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego w zakresie prowadzenia akt stanu cywilnego zmienił, uchwalony 13 czerwca 1825 roku, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego. Z dniem 1 stycznia 1826 roku przywrócono wyznaniowy charakter rejestracji metryk stanu cywilnego. Zgodnie z artykułem 71 nowego Kodeksu „w chrześcijańskich wyznaniach akta stanu cywilnego połączone będą z metrykami kościelnymi”. Duchowni, pełniący równocześnie funkcję urzędników stanu cywilnego, sporządzali dwa identyczne egzemplarze aktów. Pierwszy z nich wpisywany do ksiąg zwanych unikatami, pozostawał w parafiach i przeznaczony był dla potrzeb kościoła. Unikaty prowadzono w trzech seriach. Odrębnie rejestrowano w nich akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Każda z wspomnianych ksiąg wykorzystywana była przez kilka lat, aż do momentu zapisania wszystkich kart. Drugi egzemplarz aktów, nazywany duplikatem, przekazywany był do archiwów wydziałów hipotecznych przy właściwych sądach i miał służyć władzom świeckim. Duplikat stanowiła jedna księga, podzielona na trzy części, tj. na akta urodzeń, małżeństw i zgonów, która zamykana była po upływie roku kalendarzowego. Z końcem roku osoba prowadząca wpisy dokonywała adnotacji o ilości poszczególnych aktów oraz sporządzała alfabetyczny indeks osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych, przy czym w skorowidzu małżeństw na pierwszym miejscu umieszczano zawsze nazwisko mężczyzny. Zasady gromadzenia alegat pozostały niezmienione. Przechowywane one były łącznie z duplikatami w archiwach hipotecznych. Formę i treść poszczególnych rodzajów aktów regulowały przepisy nadmienionego wyżej Kodeksu Cywilnego. Zapis w księdze powinien zawierać: datę sporządzenia aktu, imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania osób stawiających się i świadków oraz odpowiednie formuły dotyczące chrztu dziecka, oświadczenie duchownego i świadków o zawarciu ślubu, dane osoby zmarłej. Przy chrztach zamieszczano informacje o imieniu i nazwisku panieńskim matki dziecka i jej wieku. Niedozwolone były wszelkie skreślenia i skróty, dla uniknięcia pomyłek i przekłamań daty zapisywano słownie.
Nadzór nad sposobem prowadzenia ksiąg metrykalnych w parafiach rzymskokatolickich sprawowali dziekani. Sprawdzali oni numerację kart, pieczętowali księgi, kontrolowali również zgodność zapisów unikatu i duplikatu.
Do 1867 roku akta sporządzano w języku polskim. Od 1868 roku zgodnie z postanowieniami Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego wprowadzono język rosyjski. Na przełomie 1867 i 1868 roku zaczęto również stosować podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego, używanego dotychczas w Królestwie Polskim (nowy styl) i juliańskiego, obowiązującego w Cesarskie Rosyjskim (stary styl). W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim, a gregoriańskim wynosiła 12 dni. Od 1 marca 1900 roku zwiększyła się ona do 13 dni.
Charakter dokumentacji omawianego zespołu nie pozwala na dokładne prześledzenie działalności Parafii w Truskolasach w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego. Na księgach wytworzonych w latach 1808-1825 zachowały się pieczęcie Sądu Pokoju Powiatu Częstochowskiego oraz adnotacje o rewizji akt przeprowadzonych przez sędziów powyższego Sądu. Od 1826 roku kontrolę nad metrykami przejmują dziekani dekanatu częstochowskiego.
W XIX i na początku XX wieku Parafia Rzymskokatolicka w Truskolasach obejmowała następujące miejscowości: Cisie, Cyganka, Brzezinki, Długi Kąt, Golce, Herby, Hutka, Jaciska, Kałmuki, Kawki, Klepaczka, Koski, Krzyżówka, Kuleje, Pacanów, Panki, Praszczyki, Piła, Truskolasy, Zamłynie, Żerdzina. W 1919 roku z Truskolas wydzielona została Parafia Panki.
Przedstawione powyżej zasady rejestracji akt stanu cywilnego z tylko niewielkimi modyfikacjami obowiązywały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe urzędy stanu cywilnego.
Akta stanu cywilnego gminy Truskolasy z lat 1808 - 1825, w tym:
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów, alegata z lat 1808 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 1 - 62.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Truskolasach z lat 1826 - 1901, w tym:
Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1901, alegata z lat 1826 - 1865, 1867 - 1892, 1894, 1899, 1901 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 63 - 207.
Mikrofilmy z lat 1858 - 1884, Nr 1143 - 1162, 2439 - 2445. Notatkę informacyjną napisał Przemysław Snoch, inwentarz sporządziła Karina Purgal (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
8/118/0/2/101 Dowody do akt ślubów Parafii Truskolasy z roku 1845 1845 0
8/118/0/2/102 Księga duplikat akt urodzenia, małżeństw, zejścia Parafii Truskolasy z roku 1845 1845 119
8/118/0/2/103 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1846 1846 0
8/118/0/2/104 Duplikaty akt urodzonych, [zaślubionych] i zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1846 1846 144
8/118/0/2/105 Dowody do akt ślubów Parafii Truskolasy z roku 1847 1847 0
8/118/0/2/106 [Duplikaty] akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych od dnia 1 stycznia do dnia ostatniego grudnia 1847 roku Parafii Truskolasy w okręgu częstochowskim, obwodzie wieluńskim, guberni warszawskiej 1847 93
8/118/0/2/107 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1848 1848 0
8/118/0/2/108 [Duplikaty] akt zaślubionych, urodzonych, zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1848 1848 104
8/118/0/2/109 Dowody do akt małżeństw zawartych w Parafii Truskolasy w roku 1849 1849 0
8/118/0/2/110 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1849 roku] 1849 77
8/118/0/2/111 Aneksy do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1850 1850 0
8/118/0/2/112 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1850 roku] 1850 71
8/118/0/2/113 Dowody do akt małżeńskich Parafii Truskolasy z roku 1851 1851 79
8/118/0/2/114 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1851 roku] 1851 0
8/118/0/2/115 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1852 1852 67
8/118/0/2/116 Duplikaty akt religijno - cywilnych urodzonych, zaślubionych, zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1852 1852 0
8/118/0/2/117 Aneksy do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1853 1853 0
8/118/0/2/118 Księga duplikat zawierająca akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1853 1853 73
8/118/0/2/119 Dowody do akt małżeństw zawartych w Parafii Truskolasy w roku 1854 1854 0
8/118/0/2/120 Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Truskolasy z roku 1854 1854 75
8/118/0/2/121 Aneksy do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1855 1855 0
8/118/0/2/122 Duplikaty akt urodzeń, zaślubionych i zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1855 1855 67
8/118/0/2/123 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1856 1856 0
8/118/0/2/124 Duplikaty akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1856 1856 76
8/118/0/2/125 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1857 1857 0
8/118/0/2/126 Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Truskolasy z roku 1857 1857 85
8/118/0/2/127 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1858 1858 0
8/118/0/2/128 Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zejścia Parafii Truskolasy z roku 1858 1858 139
8/118/0/2/129 Aneksy do akt małżeństw Parafii Truskolasy z 1859 r[oku] 1859 0
8/118/0/2/130 Księga duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1859 1859 166
8/118/0/2/131 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1860 w ilości sztuk 32 1860 0
8/118/0/2/132 Duplikaty [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1860 1860 157
8/118/0/2/133 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy zawartych w roku 1861 1861 0
8/118/0/2/134 Duplikaty [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1861 1861 142
8/118/0/2/135 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1862 1862 0
8/118/0/2/136 Duplikaty [akt] urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1862 1862 134
8/118/0/2/137 [Alegata, zapowiedzi do akt małżeństw z 1863 roku] 1863 0
8/118/0/2/138 Księga (...) duplikat zwana do zapisywania akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1863 1863 162
8/118/0/2/139 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1864 1864 0
8/118/0/2/140 Księga (...) duplikat zwana do zapisywania akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1864 1864 141
8/118/0/2/141 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1865 1865 0
8/118/0/2/142 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1865 roku] 1865 148
8/118/0/2/143 Księga (...) duplikat zwana do zapisywania akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1866 1866 150
8/118/0/2/144 Dowody do akt małżeństw Parafii Truskolasy z roku 1867 1867 0
8/118/0/2/145 Księga (...) duplikat zwana do zapisywania akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Truskolasy z roku 1867 1867 142
8/118/0/2/146 Sviditelstva brokosočetanii prinadležaŝie do akt duplikata graždanskogo sostoâniâ Truskolaskogo Prichoda (...) za god 1868 (..) 1868 0
8/118/0/2/147 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1868 roku] 1868 167
8/118/0/2/148 Dokumenty do aktov brakosočetaniâ Prichoda Truskolasy s 1869 goda 1869 0
8/118/0/2/149 Duplikat roždennych, brakosočetannych i umeršich Truskolaskogo Prichoda v 1869 god 1869 186
8/118/0/2/150 Dovody do duplikata brakosočetaniâ prinadležaŝie v čisle 32 doTruskolaskogo Prichoda za 1870 god 1870 0
8/118/0/2/151 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1870 roku] 1870 227
8/118/0/2/152 Dovody do duplikata aktov brakosočetanii Truskolaskogo Prichoda (...) za 1871 god (..) 1871 0
8/118/0/2/153 Duplikat roždennych, brakosočetannych i umeršich Truskolaskogo Prichoda na 1871 god 1871 222
8/118/0/2/154 Dovody do duplikata aktov brakosočetaniâ Truskolaskogo Prichoda za 1871 god (..) 1872 0
8/118/0/2/155 Kniga duplikat do zapisyvaniâ aktov graždanskogo sostoâniâ Prichoda Truskolasy na 1872 god 1872 223
8/118/0/2/156 Dovody do duplikata akt graždanskogo sostoâniâ Prichoda Truskolasy na 1873 god 1873 0
8/118/0/2/157 Duplikat aktov graždanskogo sostoâniâ Prichoda Truskolasy na 1873 god 1873 307
8/118/0/2/158 Dovody do duplikata graždanskich aktov brakosočetannych Truskolaskogo Prichoda za 1874 god 1874 0
8/118/0/2/159 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1874 roku] 1874 333
8/118/0/2/160 Dokumenty kasaûŝichsâ braka Prichoda Truskolasy za 1875 god 1875 0
8/118/0/2/161 Duplikat [aktov] roždennych, bračnych i pakojnych Truskolaskogo Prichoda za 1875 god 1875 304
8/118/0/2/162 Dokumenty brakosočetavšichsâ prinadležaŝich k duplikatu Truskolaskogo Prichoda za 1876 god (...) 1876 0
8/118/0/2/163 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1876 roku] 1876 344
8/118/0/2/164 {Alegata do akt małżeństw z 1877 roku] 1877 0
8/118/0/2/165 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1877 roku] 1877 320
8/118/0/2/166 Dokumenty k aktam brakosočetanii Prichoda Truskolasy za 1878 god 1878 0
8/118/0/2/167 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1878 roku] 1878 0
8/118/0/2/168 Dokumenty do duplikata brakosočetavšichsâ Truskolaskogo Prichoda za 1879 god (...) 1879 0
8/118/0/2/169 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1879 roku] 1879 0
8/118/0/2/170 Dokumenty do duplikata brakosočetavšichsâ Truskolaskogo Prichoda za 1880 god 1880 0
8/118/0/2/171 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1880 roku] 1880 0
8/118/0/2/172 Dokumenty k aktom o brakosočetannii Prichoda Truskolasy za 1881 god 1881 0
8/118/0/2/173 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1881 roku] 1881 0
8/118/0/2/174 Dokumenty k aktom brakosočetavšichsâ Prichoda Truskolasy za 1882 god 1882 0
8/118/0/2/175 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1882 roku] 1882 0
8/118/0/2/176 Dokumenty k aktom brakosočetavšichsâ Prichoda Truskolasy za 1883 god 1883 0
8/118/0/2/177 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1883 roku] 1883 0
8/118/0/2/178 [Alegata do akt małżeństw z 1884 roku] 1884 0
8/118/0/2/179 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1884 roku] 1884 0
8/118/0/2/180 Dokumenty k aktom brakosočetavšichsâ Prichoda Truskolasy za 1885 god 1885 0
8/118/0/2/181 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1885 roku] 1885 0
8/118/0/2/182 Bračnye dokumenty Truskolaskogo Prichoda za 1886 god 1886 0
8/118/0/2/183 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1886 roku] 1886 0
8/118/0/2/184 Dokumenty k aktom brakosočetavšichsâ Prichoda Truskolasy, Čenstochovskogo Dekanata za 1887 god 1887 0
8/118/0/2/185 Duplikat aktov rodivšichsâ, brakosočetavšichsâ i umeršich Prichoda Truskolasy za 1887 god 1887 0
8/118/0/2/186 Dokumenty [k aktom] brakosočetavšichsâ Prichoda Truskolasy za 1888 god (...) 1888 0
8/118/0/2/187 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1888 roku] 1888 0
8/118/0/2/188 Dokumenty do duplikata brakosočetavšichsâ Prichoda Truskolasy za 1889 god 1889 0
8/118/0/2/189 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1889 roku] 1889 0
8/118/0/2/190 Dokumenty do duplikata brakosočetavšichsâ (...) Truskolaskogo Prichoda za 1890 god 1890 0
8/118/0/2/191 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1890 roku] 1890 0
8/118/0/2/192 Dokumenty k aktom brakosočetavšichsâ Prichoda Truskolasy za 1891 god (...) 1891 0
8/118/0/2/193 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1891 roku] 1891 0
8/118/0/2/194 Dokumenty do knigi duplikata brakosočetavšichsâ Prichoda Truskolasy za 1892 god (...) 1892 0
8/118/0/2/195 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1892 roku] 1892 0
8/118/0/2/196 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1893 roku] 1893 0
8/118/0/2/197 {Alegata do akt małżeństw z 1894 roku] 1894 0
8/118/0/2/198 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1894 roku] 1894 0
8/118/0/2/199 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1895 roku] 1895 0
8/118/0/2/200 [Duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z 1896 roku] 1896 0
1 2 3

Amount of archival material

222

218

0

5.12

4.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -