Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Częstochowskie

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - [1917]1919-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes inwentarz Nr 6
spis roboczy Yes 4 j.a.,
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 roku o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz.U. RP Nr 65, s. 698) powiat częstochowski wszedł w skład województwa kieleckiego. Powiatowa władza administracyjna I instancji i zakres działania starosty określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego (Dz.U. RP Nr 72, s. 784).
W latach 30 - tych strukturę organizacyjna Starostwa Powiatowego tworzyły następujące Referaty: Ogólny, Organizacyjny, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracyjny, Wyznaniowy, Karny, Wojskowy, Przemysłowy, Wodny, Aprowizacyjny, Samorządowy, Opieki Społecznej, Budżetowo-Gospodarczy, Sanitarny, Weterynaryjny, Ochrony Lasów, Budowlany, Inwalidów Wojennych oraz Rolny.
Referat Ogólny z lat 1919 - 1932, sygn. 1 - 6, w tym: szkolenia urzędników, konferencje sołtysów, sprawy osobowe urzędników;
Referat Organizacyjny z lat 1918 - 1931, sygn. 7 - 16, w tym: podział administracyjny powiatu, zmiany granic gmin miejskich i wiejskich;
Referat Bezpieczeństwa z lat 1919 - 1939, sygn. 17 - 73, w tym: sprawozdania sytuacyjne własne i obce, sprawy stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych;
Referat Porządku Publicznego z lat 1919 - 1939, sygn. 74 - 178, w tym: drukarnie, biblioteki, kina, sprawy paszportowe, repatrianci, ewidencja cudzoziemców, sprawy graniczne;
Referat Administracyjny z lat 1919 - 1939, sygn. 179 - 354, w tym: przepisy ogólne, poświadczenie i uznanie obywatelstwa, utrata obywatelstwa, statystyka ruchu naturalnego ludności, sprawy kultury i sztuki;
Referat Wyznaniowy z lat 1921 - 1939, sygn. 355 - 370, w tym: sprawy dozorów kościelnych, sprawy różnych wyznań;
Referat Wojskowy z lat 1921 - 1932, sygn. 371 - 375, w tym: rejestracja poborowych, nadzór nad prowadzeniem spraw wojskowych w gminach;
Referat Przemysłowy z lat 1919 - 1939, sygn. 376 - 630, w tym: przepisy i zarządzenia dotyczące przemysłu, zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i handlowe, wydawanie kart rzemieślniczych, statystyka przemysłowa;
Referat Wodny z lat 1925 - 1938, sygn. 631 - 634, w tym: zakłady o sile wodnej, melioracje wodne;
Referat Samorządowy z lat 1920 - 1939, sygn. 635 - 790, 1139 - 1141, w tym: przepisy ogólne, wybory do samorządów: miejskich, gminnych i gromadzkich, wybory sołtysów, kwestionariusze statystyczne, zażalenia;
Referat Opieki Społecznej z lat 1919 - 1938, sygn. 791 - 801, w tym: przepisy ogólne, opieka nad poszkodowanymi przez klęski żywiołowe, sprawy inwalidzkie;
Referat Sanitarny z lat 1919 - 1937, sygn. 802 - 821, 1097 - 1138, w tym: personel sanitarny, zakłady lecznicze, apteki, cmentarze, akta osobowe felczerów;
Referat Ochrony Lasów z lat 1920 - 1939, sygn. 822 - 847, w tym: przepisy ogólne, ochrona lasów, statystyki leśne, sprawy karne;
Referat Budowlany z lat 1919 - 1939, sygn. 848 - 895, w tym: administracja, budowa i remonty budynków państwowych, kontrola budów prywatnych;
Referat Inwalidów Wojennych z lat 1926 - 1933, sygn. 896 - 897, w tym: sprawy rent i emerytur;
Referat Rolny z lat 1920 - 1939, sygn. 898 - 1088, w tym: przepisy i normatywy, scalanie gruntów, serwituty, obrót ziemią, parcelacja gruntów i majątków państwowych, osadnictwo, statystyka rolna, hodowla zwierząt, rybołówstwo, wspólnoty gromadzkie;
Spisy spraw, dzienniki podawcze i wykazy akt z lat 1922 - 1939, sygn. 1089 - 1096.
Wstęp napisał: Bohdan Puczyński (1961), uzupełnienia: Waldemar Tyras (1962), Franciszek Sobalski (1974), Dorota Czech (1995 i 1997) Inwentarz sporządzili: Bohdan Puczyński, Franciszek Sobalski (1961), dopływy zinwentaryzowała Dorota Czech (1997).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
8/60/0/1/1 Konferencje oraz szkolenia urzędników i praktykantów 1921-1922 0
8/60/0/1/2 Gminne konferencje z sołtysami 1929-1930 0
8/60/0/1/3 Sprawy osobowe urzędników 1919-1921 0
8/60/0/1/4 Sprawy osobowe urzędników 1922-1924 0
8/60/0/1/5 Sprawu osobowe urzędników 1925-1928 0
8/60/0/1/6 Sprawy osobowe urzędników 1930-1932 0
8/60/0/2/7 Podział administracyjny i zmiana granic oraz nazw powiatu i gmin miejskich oraz wiejskich 1919-1926 0
8/60/0/2/8 Podział administracyjny i zmiana granic oraz nazw powiatu i gmin miejskich oraz wiejskich 1921-1929 0
8/60/0/2/9 Podział administracyjny i zmiana granic oraz nazw powiatu i gmin miejskich oraz wiejskich 1922-1930 0
8/60/0/2/10 Podział administracyjny i zmiana granic oraz nazw powiatu i gmin miejskich oraz wiejskich, Kamienica Polska, Poczesna 1918-1924 0
8/60/0/2/11 Podział administracyjny i zmiana granic oraz nazw powiatu i gmin miejskich oraz wiejskich, Częstochowa 1920-1931 0
8/60/0/2/12 Podział administracyjny i zmiana granic oraz nazw powiatu i gmin miejskich oraz wiejskich, Kłobuck, Krzepice 1920-1928 0
8/60/0/2/13 Podział administracyjny i zmiana granic oraz nazw powiatu i gmin miejskich oraz wiejskich, Mstów, Przyrów 1920-1929 0
8/60/0/2/14 Podział administracyjny i zmiana granic oraz nazw powiatu i gmin miejskich oraz wiejskich, Częstochowa, Grabówka, Lubojenka, Opatów, Panki 1921-1930 0
8/60/0/2/15 Podział administracyjny i zmiana granic oraz nazw powiatu i gmin miejskich oraz wiejskich, Łobodno, Miedżno 1924-1928 0
8/60/0/2/16 Podział administracyjny i zmiana granic oraz nazw powiatu i gmin miejskich oraz wiejskich, Olsztyn, Pabianice, Zrębice 1925-1928 0
8/60/0/3/17 Sprawozdania sytuacyjne własne 1921-1922 0
8/60/0/3/18 Sprawozdania sytuacyjne własne 1922-1923 0
8/60/0/3/19 Sprawozdania sytuacyjne własne za grudzień 1926 1927 0
8/60/0/3/20 Sprawozdania sytuacyjne miesięczne 1927 0
8/60/0/3/21 Sprawozdania sytuacyjne tygodniowe 1928 0
8/60/0/3/22 Sprawozdania sytuacyjne za grudzień 1931 1932 0
8/60/0/3/23 Sprawozdania sytuacyjne miesięczne 1932-1933 0
8/60/0/3/24 Sprawozdania sytuacyjne miesięczne i kwartalne 1933-1934 0
8/60/0/3/25 Sprawozdania sytuacyjne miesięczne i kwartalne 1934-1935 0
8/60/0/3/26 Sprawozdania sytuacyjne miesięczne i kwartalne 1935-1936 0
8/60/0/3/27 Sprawozdania sytuacyjne miesięczne i kwartalne 1936-1937 0
8/60/0/3/28 Sprawozdania sytuacyjne miesięczne i kwartalne 1937-1938 0
8/60/0/3/29 Sprawozdania sytuacyjne miesięczne i kwartalne 1938-1939 0
8/60/0/3/30 Sprawozdania sytuacyjne miesięczne 1939 0
8/60/0/3/31 Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Grodzkiego 1937 0
8/60/0/3/32 Sprawozdania Sytuacyjne Inspektoratu Straży Granicznej - Częstochowa 1936-1937 0
8/60/0/3/33 Sprawozdania sytuacyjne Inspektoratu Straży Granicznej - Częstochowa 1938-1939 0
8/60/0/3/34 Sprawozdania sytuacyjne wojewody 1933 0
8/60/0/3/35 Sprawozdania sytuacyjne starostw obcych Piotrków 1936-1938 0
8/60/0/3/36 Sprawozdania sytuacyjne starostw obcych - Radomsko 1937-1938 0
8/60/0/3/37 Sprawozdania sytuacyjne starostw obcych - Wieluń 1937-1938 0
8/60/0/3/38 Sprawozdania sytuacyjne starostw obcych - Włoszczowa 1936-1937 0
8/60/0/3/39 Sprawozdania sytuacyjne starostw obcych - Zawiercie 1937-1938 0
8/60/0/3/40 Sprawa Śląska Cieszyńskiego, rezolucje i manifestacje oraz sprawa zatargów polsko - litewskich 1935-1938 0
8/60/0/3/41 Stowarzyszenia i organizacje społeczne - korespondencje 1926-1939 0
8/60/0/3/42 Polska Partia Socjalistyczna - korespondencja 1938 0
8/60/0/3/43 Stronnictwo - Ludowe - korespondencja 1936-1938 0
8/60/0/3/44 Stowarztszenia, związki, organizacje i kooperatywy 1921-1926 0
8/60/0/3/45 Stowarzyszenia i organizacje społeczne - korespondencja 1921-1926 0
8/60/0/3/46 Stowarzyszenia i organizacje społeczne - korespondencja 1926-1939 0
8/60/0/3/47 Stowarzyszenia i organizacje żydowskie 1919-1929 0
8/60/0/3/48 Organizacje i stowarzyszenia żydowskie 1930-1938 0
8/60/0/3/49 Związek Żydowskich Inwalidów Wojennych 1932 0
8/60/0/3/50 Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 1921-1931 0
8/60/0/3/51 Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej 1928-1938 0
8/60/0/3/52 Związek Młodzieży Wiejskiej - korespondencja 1930-1939 0
8/60/0/3/53 Stowarzyszenia sportowe - korespondencje 1921-1931 0
8/60/0/3/54 Stowarzyszenia sportowe - korespondencja 1923-1932 0
8/60/0/3/55 Stowarzyszenia Straży Ogniowej Ochotniczej 1919-1939 0
8/60/0/3/56 Stowarzyszenia Ochrony Przeciwlotniczej, Przeciwgazowej i Związek Strzelecki 1922-1928 0
8/60/0/3/57 Związki zawodowe wykazy 1921-1923 0
8/60/0/3/58 Związek Zawodowy Robotników Budowlanych - korespondencja 1926-1938 0
8/60/0/3/59 Związki Zawodowe Chemików, Dozorców Domowych i Górników - korespondencja 1922-1938 0
8/60/0/3/60 Związek Zawodowy Kapeluszników, Kolejarzy, Prac. Komunalnych, Krawców i innych - korespondencja 1920-1937 0
8/60/0/3/61 Związek Zawodowy Pracowników Metalowych, Młynarzy, Nauczycieli, Rolników i innych - korespondencja 1922-1939 0
8/60/0/3/62 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Odzieżowego, Tragarzy, Transportowców, Włókienników, klasowych Zw. Zawodowych i innych - korespondencja 1921-1939 0
8/60/0/3/63 Związek Związków Zawodowych - korespondencja 1932-1939 0
8/60/0/3/64 Zrzeszenie Prac. Huty ''Częstochowa'', Związek Obrony Wierzytelności, Stowarzyszenie Aplikantów i innych - korespondencja 1923-1932 0
8/60/0/3/65 Organizacje handlowe: Żydowski Zw. Handlarzy Starzyzną, Centrala Drobnych Kupców i Handlarzy, Stowarzyszenia Spożywców i inne - korespondencja 1922-1932 0
8/60/0/3/66 Organizacje rolnicze: Kółko Rolnicze, Towarzystwo Ogrodnicze. Tow. Pszczelarskie i inne - korespondencja 1922-1931 0
8/60/0/3/67 Opinie i świadectwa moralności 1921-1922 0
8/60/0/3/68 Korespondencja dotycząca strajków 1927-1928 0
8/60/0/3/69 Korespondencja dotycząca bezrobotnych 1923-1932 0
8/60/0/3/70 Przestępczość kryminalna 1921-1923 0
8/60/0/3/71 Sprawy przemytu broni 1937 0
8/60/0/3/72 Sprawy Policji Państwowej 1922 0
8/60/0/3/73 Sprawy dot. obchodów 3 Maja i Dnia Spółdzielczości 1936-1938 0
8/60/0/4/74 Sprawy zezwoleń na posiadanie broni 1921-1924 0
8/60/0/4/75 Nadzór nad prasą 1921-1923 0
8/60/0/4/76 Drukarnie, czytelnie i biblioteki 1927-1928 0
8/60/0/4/77 Przedsiębiorstwa Widowiskowe 1926-1928 0
8/60/0/4/78 Kinoteatry 1922-1923 0
8/60/0/4/79 Kinoteatry 1924-1928 0
8/60/0/4/80 Kwesty i zbiórki 1922-1923 0
8/60/0/4/81 Nadzór nad meldunkami i wydawaniem dowodów osobistych 1927-1928 0
8/60/0/4/82 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920-1921 0
8/60/0/4/83 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920-1921 0
8/60/0/4/84 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920-1921 0
8/60/0/4/85 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920-1921 0
8/60/0/4/86 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920 0
8/60/0/4/87 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920-1921 0
8/60/0/4/88 Paszporty - formularze osób starajacych się o wyjazd za granicę 1920-1921 0
8/60/0/4/89 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920-1921 0
8/60/0/4/90 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920 0
8/60/0/4/91 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920 0
8/60/0/4/92 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920 0
8/60/0/4/93 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920 0
8/60/0/4/94 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920 0
8/60/0/4/95 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920 0
8/60/0/4/96 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920 0
8/60/0/4/97 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920 0
8/60/0/4/98 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920 0
8/60/0/4/99 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920 0
8/60/0/4/100 Paszporty - formularze osób starających się o wyjazd za granicę 1920-1921 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

1145

1141

0

15.36

15.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -