Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Ziemski w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - [1866]1920-1933[1938]
- brak danych - 1866 - 1938
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes inwentarz Nr 84
Tymczasowe przepisy o urzędach ziemskich wydała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego dekretem z 11 października 1918 roku (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1918, nr 11, poz. 22). Dekret ten wymienia komisarzy ziemskich i komisje ziemskie okręgowe. Miały one wykonywać ,,zarząd sprawami ziemskimi” (regulowanie struktury gospodarstw rolnych, scalania gruntów, układ służebności, podział gruntów wspólnych itp.).
Po odzyskaniu niepodległości urzędy ziemskie zostały ustanowione na podstawie ustawy z 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz.U. RP, 1920, nr 70, poz. 461). Według art. 1 wymienionej ustawy ,,zadaniem urzędów ziemskich jest przeprowadzenie i utrwalenie nowego ustroju rolnego w myśl zasad uchwały sejmu z 10 lipca 1919 r. (Dz. Urz. Min. Rol. i Dóbr Państwa, Nr 13) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Ustawa z 6 lipca 1920 r. powoływała Główny Urząd Ziemski oraz okręgowe urzędy ziemskie i powiatowe urzędy ziemskie. Te ostatnie miały być tworzone na zarządzenie Głównego Urzędu Ziemskiego. Zasięg terytorialny powiatowego urzędu ziemskiego miał obejmować jeden lub więcej powiatów, zależnie od potrzeby, uznanej przez Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego (Dz.U. RP, 1920, nr 85, poz. 567).
W roku 1919 istniał Komisarz Ziemski w Częstochowie, podlegały Komisji Ziemskiej Okręgowej w Piotrkowie. Następnie na podstawie cytowanej ustawy z 1920 r. został utworzony Powiatowy Urząd Ziemski w Częstochowie. Obejmował on swoją działalnością powiat częstochowski i będziński. Podlegał Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu w Kielcach.
Powiatowe urzędy ziemskie zostały zniesione rozporządzeniem Prezydenta RP z 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisji ziemskich (Dz.U. RP, 1933, nr 85, poz. 635). Rozporządzenie wchodziło w życie z dniem 1 stycznia 1934 roku. Z tym dniem kompetencje Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Częstochowie przejęło Starostwo Powiatowe Częstochowskie.
Sprawy organizacyjne z lat 1919 - 1933, sygn. 1 - 28, w tym: rozporządzenia okólniki, instrukcje, kontrola prac mierniczych, opis folwarków w powiecie;
Rachuba z lat 1919 - 1932, sygn. 29 - 34, w tym: sprawozdania finansowe, kasa;
Parcelacja rządowa z lat 1919 - 1935, sygn. 35 - 115, 199 - 202, w tym: parcelacja gruntów i majątków państwowych;
Parcelacja prywatna z lat 1927 - 1933, sygn. 116 - 117, w tym: przymusowy wykup majątków prywatnych;
Pożyczki z lat 1921 - 1923, sygn. 118 - 124, w tym: wykazy pożyczek, sprawy kredytowe;
Sprawy regulacyjne z lat 1866 - 1938, sygn. 125 - 178, 191 - 198, 203, w tym: wspólnoty gromadzkie, likwidacja serwitutów, scalanie i wymiana gruntów, tabele nadawcze i likwidacyjne wsi z terenu powiatu, sprawa oszacowania terenu szkolnego w osadzie Mirów - Zawada;
Statystyka z lat 1921 - 1930, sygn. 179 - 183, w tym: stosunki agrarne w powiecie;
Kupno, sprzedaż gruntów włościańskich i alienacja z lat 1869 - 1932, sygn. 184 - 188, w tym: alienacja pastwisk i osad tabelowych;
Dzienniki podawcze z lat 1929 - 1930, sygn. 189 - 190;
Tabele nadawcze i likwidacyjne z terenu powiatu z lat 1886 - 1938, sygn. 191 - 198;
Parcelacje majątków państwowych z lat 1920 - 1935, sygn. 199 - 202;
Oszacowanie terenu szkolnego z osady Mirów - Zawada z lat 1922 - 1935, sygn. 203.
Wstęp napisał Franciszek Sobalski (1970), uzupełnienia Dorota Czech (2000). Inwentarz sporządziła Krystyna Kowalik (2000).

Amount of archival material

203

203

0

1.67

1.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -