Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Miasteczku

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1874-1945
Standesamt Neustädtel 1874 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes 213 j.a.
spis roboczy Yes 164 j.a.
USC w Nowym Miasteczku czyli Standesamt Neustädtel został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Neustädtel swoim zasięgiem obejmował następujące miejscowości: Nowe Miasteczko (Neustädtel), Gołaszyn (Lindau), Popęszyce (Poppschütz), Rejów (Rehlau), Szyba (Scheibau), Borów Polski (Windisch Bohrau). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt). Zespół ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów:
1. Księgi urodzeń z lat 1874-1945, sygn. 1-73
2. Księgi małżeństw z lat 1874-1938, sygn. 74-138; z lat 1897-1943 skorowidze do ksiąg
3. Księgi zgonów z lat 1874-1944, sygn. 139-211; z lat 1897-1943 skorowidze do ksiąg
4. Zapowiedzi ślubne z lat 1889-1926, sygn. 212-213
5. Dopływ w ramach korekty ewidencji - 164 j.a.
baza danych PRADZIAD; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów są mikrofilmowane mikrof. U-9068-U-9118

Amount of archival material

377

213

0

5.14

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -