Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sejm Śląski w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1922-1939
- brak danych - 1922 - 1939
- brak danych - tak
organy ustawodawcze państwa - - polski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 1107 j.
spis roboczy Yes 29 j. - IZA nie wysłano do migracji
Sejm Śląski sprawował władzę ustawodawczą w zakresie praw autonomicznych, udzielonych województwu mocą ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku, która zawierała statut organiczny województwa śląskiego. Ustawa przyznała ziemiom Górnego i Cieszyńskiego Śląska, które po I wojnie światowej znalazły się w granicach Polski, szerokie uprawnienia w zakresie ustroju władz administracyjnych i samorządowych. Do kompetencji Sejmu należało w szczególności: sprawy ustroju władz administracyjnych i samorządowych, organizacja policji, szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe, sprawy wyznaniowe, związki zawodowe, melioracje rolne, podatki inne opłaty, sprawy finansowe, w tym stworzenie odrębnego Skarbu Śląskiego. Spod kompetencji Sejmu Śląskiego wyłączono sprawy wojskowe i polityki zagranicznej.
Wybory do Sejmu odbyły się czterokrotnie. Pierwszy Sejm Śląski, wybrany 24 września 1922 roku działał do 12 lutego 1929 roku, jego rozwiązanie nastąpiło niespodziewanie w czasie trwania sesji budżetowej. Wybory do Sejmu II kadencji odbyły się 11 maja 1930 roku. W skutek konfliktu politycznego jego kadencja zakończyła się 26 września 1930 roku. Kolejne wybory odbyły się 25 listopada tego roku, a wyłoniony z nich Sejm III kadencji przetrwał do 14 lipca 1935 roku. Wybory do ostatniego, IV Sejmu Śląskiego, rozpisano na 8 września 1935 roku.
Pod względem struktury wewnętrznej i czynności Sejm Śląski przypominał Sejm RP. Najistotniejszą część Sejmu stanowiła Izba Poselska, składająca się z 48 posłów; ich liczba w IV kadencji została zmniejszona o połowę. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Izba wybierała Prezydium: marszałka, wicemarszałków i sekretarzy. W Sejmie Śląskim, podobnie jak w krajowym, działał konwent seniorów, komisje sejmowe i kluby poselskie. Organem pomocniczym marszałka było Biuro Sejmu Śląskiego kierowane przez dyrektora. Dzieliło się ono na wydziały: Administracyjno-Gospodarczy, Prac Sejmowych i Biblioteczno-Archiwalny.
Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należały czynności dotyczące reprezentowania marszałka, sprawy dotyczące posłów, personalne pracowników Biura, agendy finansowo-rachunkowe i lokalowe oraz obsługa kancelaryjna komórek organizacyjnych Sejmu. Tu również należała Straż Marszałkowska.
Wydział Prac Sejmowych zajmował się załatwianiem spraw związanych z funkcjonowaniem Sejmu jako ciała ustawodawczego. Przygotowywał on pod względem kancelaryjnym wszystkie napływające do Sejmu wnioski, interpelacje i projekty ustaw, protokołował obrady plenarne oraz obrady komisji, sporządzał skorowidze i rejestry. Praca Wydziału skupiała się w Oddziale Prac Sejmowych i Komisji Sejmu Śląskiego oraz w Biurze Stenograficznym.
W Wydziale Biblioteczno-Archiwalnym wyróżniono Archiwum i Bibliotekę oraz Archiwum Historyczne. Zbiory Biblioteki Sejmowej stały się zaczątkiem Biblioteki Publicznej w Katowicach. Zadaniem Archiwum Historycznego miało być gromadzenie i przechowywanie akt, dokumentów, źródeł do historii Śląska od czasów najdawniejszych do obecnych łącznie z tymi, które powstaną w skutek prac Sejmu Śląskiego. Jednak kompetencje w zakresie gromadzenia źródeł historycznych przejęło powołane wkrótce Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego.
Od l kwietnia 1936 roku obowiązywał nowy statut organizacyjny Biura, który na miejsce rozbudowanych wewnętrznie wydziałów wprowadził referaty bez sprecyzowania zakresu ich czynności.
Inicjatywa ustawodawcza przysługiwała, oprócz posłów, również wojewodzie z upoważnienia rządu i Śląskiej Radzie Wojewódzkiej. Uchwalone ustawy podpisywał marszałek Sejmu Śląskiego. On też przesyłał je wojewodzie do opublikowania w „Dzienniku Ustaw Śląskich”. Organami władzy wykonawczej były: wojewoda i Śląska Rada Wojewódzka.
Sejm Śląski działał do wybuch II wojny światowej.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. prof. E. Długajczyk, Katowice 1988]
Biuro Sejmu Śląskiego:
Wydział Prac Sejmowych:
I kadencja z lat 1922-1929, sygn. 1-755
II kadencja z lat 1930, sygn. 756-786
III kadencja z lat 1930-1935, sygn. 787-978
IV kadencja z lat 1935-1939, sygn. 979-1074
Wydział Administracyjno-Gospodarczy:
Sekretariat Marszałka z lat 1922-1939, sygn. 1075-1080
Oddział Osobowy z lat 1922-1939, sygn. 1081-1094
Oddział Rachunkowo-Gospodarczy z lat 1928-1936, sygn. 1095-1096
Kancelaria z lat 1922-1935, sygn. 1097-1101
Wydział Biblioteczno-Archiwalny z lat 1933, sygn. 1102
Klub Sejmowy Narodowego Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy z lat 1930-1934, sygn. 1103-1106
Klub Sejmowy Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego (Chrześcijańskiej Demokracji) z lat 1922-1924, sygn. 1107
KM 26.02.1986, 0014-1, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA, zespół częściowo zmikrofilmowany, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-1107
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/17/0/1.1/1 Akta wniosku posła Brzuski i towarzyszy w sprawie przeprowadzenia ustawy o osadnictwie. (Rezolucje kółek rolniczych w sprawie parcelacji i reformy rolnej) 1922-1923 150
12/17/0/1.1/2 Akta wniosku posła Brzuski i towarzyszy w sprawie przesilenia walutowego w Niemczech 1922 52
12/17/0/1.1/3 Akta wniosku posła Szuścika i towarzyszy w sprawie budowy kolei Ustroń - Wisła - Istebna - Milówka kosztem województwa śląskiego 1922-1923 24
12/17/0/1.1/4 Akta wniosku posła Brzuski i towarzyszy w sprawie ustawy o spółkach pastwiskowych na Śląsku Cieszyńskim 1922 6
12/17/0/1.1/5 Akta wniosku posła Korfantego, Reitzensteina, Sikory, Biniszkiewicza o sposobie wyboru członków Rady Wojewódzkiej 1922 20
12/17/0/1.1/6 Akta wniosku Śląskiej Rady Wojewódzkiej sprawie wydawania Dziennika Ustaw Śląskich 1922 22
12/17/0/1.1/7 Akta wniosku posła Brzuski i towarzyszy w sprawie nominacji urzędników wojewódzkich 1922 7
12/17/0/1.1/8 Akta wniosku wojewody śląskiego w przedmiocie utworzenia Wojewódzkiego Konserwatorium Muzycznego 1922 16
12/17/0/1.1/9 Akta wniosku posła Brzuski i towarzyszy w przedmiocie bezprawnie więzionych przez Niemców więźniów politycznych z Górnego Śląska 1922 9
12/17/0/1.1/10 Akta wniosku posła Grajka i towarzyszy w sprawie dopuszczenia członków rad załogowych do rad nadzorczych 1922 8
12/17/0/1.1/11 Akta wniosku posła Grajka i towarzyszy w sprawie wypłacania dodatków drożyźnianych dla inwalidów knapszaftowych, którzy pobierają swe renty ze Spółki Brackiej w Bochum 1922-1923 24
12/17/0/1.1/12 Akta wniosku posła Brzuski i towarzyszy w sprawie ustawy o spółkach pastwiskowych na Śląsku Cieszyńskim 1922 21
12/17/0/1.1/13 Akta wniosku posła Szuścika i towarzyszy w sprawie budowy kolei Ustroń - Wisła - Istebna - Milówka kosztem województwa śląskiego 1922 15
12/17/0/1.1/14 Akta wniosku posła Brzuski i towarzyszy w sprawie urzędników i niższych funkjonariuszy Biura Sejmu Śląskiego 1922 14
12/17/0/1.1/15 Akta wniosku posła Grajka i towarzyszy w sprawie poprawy pensji dla wdów i sierot po nauczycielach i urzędnikach państwowych, jako też płac emerytów wyżej wymienionych 1922 11
1 2 3 4 ... 35 36 37 38 39 ... 71 72 73 74

Amount of archival material

1136

1107

0

8.60

8.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.