Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1945] 1950-1973 [1979]
- brak danych - 1945 - 1950
1950 - 1973
1973 - 1979
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy No 39 j.
inwentarz książkowy Yes inwentarz - IZA, 1138 j.
Prezydium Rady Miejskiej w Gliwicach powstało mocą ustawy z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe powoływały dla poszczególnych dziedzin stałe komisje, które przygotowywały projekty ważniejszych uchwał, sprawowały nadzór nad działalnością jej organów oraz sprawowały kontrole społeczną. Organem wykonawczo- zarządzającym rady było prezydium.
Pierwsza sesja Miejskiej Rady w Gliwicach obyła się 03.06.1950 r., również pierwsze posiedzenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej odbyło się w tym samym dniu. Miejska Rada Narodowa działała do 1973 roku. Ustawą z 22.11.1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej prezydia rad narodowych ulegają likwidacji.
[opracowano na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J. Wolanin, Gliwice 1990]
I. Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji MRN, protokoły komisji, protokoły i uchwały Prezydium MRN, zarządzenia i sprawozdania Prezydium, 1950-1973, sygn. 1-408.
II. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły kolegium, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, analizy, plany i sprawozdania zakładów miejskich, 1950-1973, sygn. 409-516, 755, 757.
III. Wydział Finansowy: budżety miejskie, analizy i sprawozdania finansowe, 1951-1973, sygn. 517-548.
IV. Wydział Kultury: programy i sprawozdania obchodów uroczystości, 1961-1973, sygn. 549-560.
V. Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdania i rejestry związków i stowarzyszeń, korespondencja z kościołami, 1952-1973, sygn. 561-577, 765-787.
VI. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: bilanse ziemiopłodów i żywca, statystyka produkcji rolnej, 1956-1973, sygn. 578-581.
VII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: sprawozdanie i statystyka rozwoju gospodarki komunalnej, przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 1945-1973 [1975], sygn. 582-683, 758-764,788-884.
VIII. Wydział Przemysłu, Handlu i Usług: sprawozdanie zakładów drobnej wytwórczości, plany usług, ewidencja zakładów rzemieślniczych, 1950-1973, sygn. 684-722, 756.
IX. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: plany i sprawozdania placówek służby zdrowia, 1962-1971, sygn. 723-742.
X. Miejski Komitet Kultury fizycznej i Turystyki: protokoły, uchwały, plany, sprawozdania, 1961-1973, sygn. 743-754.
XI. Wydział Komunikacji: karty kierowców, [1945] 1950-1973 [1979], sygn. 885-1138.
Spis zdawczo-odbiorczy, sygn. 1-39, [1947] 1950-1973.
KM 19.12.1990, 0014-6

Amount of archival material

1177

1138

0

23.23

21.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.