Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - 1719-1926
Landratsamt in Pless 1719 - 1724
1743 - 1922
1926 - 1926
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1 j.a.=0,01
inwentarz książkowy Yes 2234 j.inw.
Pierwsze powiaty na terenie Śląska powstały bezpośrednio po jego aneksji przez państwo pruskie. Powiat pszczyński został utworzony w 1742 r. Obejmował teren od Mysłowic na pn. do przedmieść Bogumina, na pd. Chałupki, Bełsznica, Gorzyce, Odra, Olza i Zabełków znalazły się w jego granicach. W związku z reformą administracyjną powiatów w latach 1816/1817 powiat pszczyński został poważnie okrojony. W granicach ustanowionych w 1817 r. powiat pszczyński przetrwał do 1922 r. Powołanie landratur na terenie Śląska było ograniczeniem praw i przywilejów feudalnych właścicieli ziemskich. Pierwsi landraci pszczyńscy nie rezydowali w Pszczynie, ale w swoich dziedzicznych posiadłościach. Najwcześniejsza instrukcja określająca kompetencje landratur na Śląsku została wydana 20.03.1743 r. przez Kamerę Domen i Wojny we Wrocławiu. Ustawą o ustroju powiatowym z 1872 r. zlikwidowano w dobrach rycerskich na Śląsku uprawnienia w zakresie reprezentacji stanowych, władzy policyjnej, nadzoru nad administracją gmin wiejskich, funkcję wójta związaną z posiadaniem określonych gruntów. Gminy zyskały prawo wyboru swoich wójtów i ławników spośród własnych kandydatów, zatwierdzanych przez landrata. Funkcje o charakterze policyjnym przejęły okręgi urzędowe. W powiatach powoływano 3 odrębne związki wyborcze, uprawnione do wyboru swoich reprezentantów do sejmiku powiatowego. Funkcje administratora powiatu sprawował wydział powiatowy. Od 1881 r. poszczególne powiaty tworzyły związki komunalne o funkcjach samorządowych. Powiat dzielił się na okręgi urzędowe, obejmujące kilka gmin i obszarów dworskich. Na czele powiatu, jako przedstawiciel władzy państwowej, stał landrat, mianowany przez króla na wniosek sejmiku powiatowego. Prowadził on agendy administracji państwowej, pełnił funkcje przewodniczącego sejmiku i wydziału powiatowego, nadzorował działalność policji w okręgach urzędowych, gminach i obszarach dworskich. Landratura pszczyńska działała do 1922 r.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Spyra, Pszczyna 1975]
Sprawy ogólnopaństwowe, graniczne, stosunki z zagranicą 1769-1922 [1926]: zmiany i regulacja granic państwa pruskiego, umowy zagraniczne, przedstawicielstwa dyplomatyczne, ruch migracyjny, sprawy obywatelstwa, obchody uroczystości i świąt państwowych, sprawy lenne, gratyfikacje, fundacje (sygn. 1-82, 17a, 70a); Ustawodawstwo, ustrój i organizacja 1798-1922 [1923]: wybory do władz ustawodawczych, publikacja ustaw i rozporządzeń, kompetencje i organizacja urzędów państwowych wyższych szczebli (sygn. 83-102); Statystyka, osadnictwo, ludność, matrykuły dóbr rycerskich 1769-1922 [1924]: regulacja granic, pomiary gruntów, sprawy obywatelstwa i paszportowe, dobra rycerskie, reprezentacje stanowe, recesy uwłaszczeniowe (sygn. 103,-287, 120a, 157a, 227a, 2200-2202); Organizacja administracji na szczeblu powiatu, sprawy komunalne, nadzór nad związkami i stowarzyszeniami 1743-1922 [1924]: normatywy, instrukcje, publikacje uchwał, protokoły konferencji, sprawy rachunkowo-kasowe, spisy inwentarzy, nadzór nad okręgami urzędowymi, zarządami miast, gmin wiejskich i żydowskich (sygn. 288-521, 397a); Rolnictwo 1756-1922 [1924]: statystyka produkcji rolnej i ogrodniczej, uprawa roślin przemysłowych, hodowla zwierząt domowych, jedwabników, ochrona ptactwa, gospodarka rybna, melioracja gruntów, zrzeszenia rolników oraz hodowców (sygn. 522-583, 524a,b, 549a); Handel, przemysł, budownictwo [1724] 1743-1922 [1925]: statystyka przemysłowa, handel zagraniczny, koncesje, cechy, zrzeszenia, ochrona pracy, plany zabudowy miast i wsi, kontrola ruchu drogowego, budownictwo wodne, wodociągi i kanalizacja (584-854, 586a, 674a, 692a, 828a, 836a, 2199); Sprawy policyjne 1750-1922 [1925]: przepisy policyjne, organizacja i sprawy wewnętrzne policji, żandarmeria, straże obywatelskie, komisariaty graniczne, powstania śląskie, demonstracje, ruch robotniczy, nadzór nad zgromadzeniami, przestępstwa, nieszczęśliwe wypadki, sprawy opieki społecznej, ochrona przeciwpożarowa, sprawy leśne i łowiectwo, nadzór nad porządkiem i obyczajowością, urzędy pocztowo-telekomunikacyjne, koleje państwowe (sygn. 855-1136, 916a, 917a, 1009a, 1044a); Administracja wojskowa 1789-1922: pobór rekruta, kwaterunek i zaopatrzenie, opieka zdrowotna, ćwiczenia wojskowe, przemysł zbrojeniowy, fortyfikacje, szkoły wojskowe, mobilizacje, szkody wojenne, związki wojskowe, pomniki, sądownictwo wojskowe, inwalidzi i weterani wojenni (sygn. 1137-1377, 1188a, 1195a, 1285a, 1347a); Wymiar sprawiedliwości 1812-1923: organizacja sądownictwa, kodyfikacja praw, sądy wojenne, statystyka przestępstw, uznania za zmarłych, konfiskata mienia obywatel (sygn. 1356-1371, 1386a); Administracja finansowa 1743-1922 [1923]: administracja domen i lasów państwowych, urzędy katastralne, sprawy podatków, monopole, banki, loterie, finansowe kasy powiatowe (sygn. 1372-1450); Sprawy szkolne i kościelne 1768-1922 [1925]: kataster szkół w powiecie, normatywy, sprawy personalne i socjalno-bytowe, protokoły wizytacji, strajki, budowa i remonty szkół i kościołów, konflikty państwo-kościół, sekty, święta, fundacje (sygn. 1451-2075, 1501a, 1738a, 1830a, 2027a); Opieka zdrowotna, policja medyczna i sanitarna 1775-1922 [1925]: normatywy, sprawozdawczość, sprawy personalne służby zdrowia, opieka zdrowotna w szkołach, opieka nad upośledzonymi, matką i dzieckiem, pogotowia ratunkowe, szpitale, uzdrowiska, zwalczanie chorób zakaźnych, sprawy weterynaryjne (sygn. 2076-2194, 2126a,2127a, 2128a, 2162a, 2195-2198) KM 25.11.1976 r. Rysunki techniczne, mapy
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Sprawy ogólnopaństwowe, sprawy graniczne, stasunki z zagranicą (Landeshoheit, Landes-Grenz, Auslands= und Gnadensachen) 0 0
1.1 Spawy państwowe (Landeshoheit) 10 1771-1921 0
1.2 Granice państwa (Landes-Grenzen) 9 1769-1921 0
1.3 Stosunek państwa do zagranicy (Verhältnis des Staates zum Auslande) 30 1780-1924 0
1.4 Spawy łaski (Gnadensachen) 35 1794-1926 0
2 Ustrój, ustawodawstwo, organizacja, sprawy ogólne (Verfassung, Gesetzgebung, Organisation und Allgemeine) 0 0
2.1 Ustrój (Verfassung) 7 1848-1923 0
2.2 Ustawodawstwo (Gesetzgebung) 6 1810-1922 0
2.3 Organizacja (Organisation, Allgemeine Verwaltung) 7 1798-1919 0
3 Statystyka. osadnictwo, ludność, matrykuły dóbr ziemskich (Statistik, Wohnplätze, Bevölkerung, Guts-Martikeln) 0 0
3.1 Statystyka (Statistik) 20 1800-1921 0
3.2 Zabudowa powiatu (Bebauung des Kreises) 13 1773-1922 0
3.3 Ludność powiatu, imigracja i emigracja (Bevölkerung des Kreises, Ein-und Auswanderungen) 20 1799-1924 0
3.4 Dobra rycerskie, posiadłości chłopskie, ich właściciele (Ritter und Rustikal) 135 1769-1924 0
4 Organizacja administracji na szczeblu powiatu, sprawy komunalne, nadzór nad związkami i stowarzyszeniami (Kreisordnung und Kreisverwaltung. Komunalwesen, Aufsicht auf Korporationen) 0 0
4.1 Organizacja administracji na szczeblu powiatu (Kreisordnung- und Kreisverwaltung) 49 1743-1924 0
4.2 Spawy komunalne, nadzór nad związkami i stowarzyszeniami (Komunal-Wesen, Aufsicht auf Korporationen) 186 1780-1923 0
5 Sprawy rolnictwa (Landwirtschaftliche Angelegenheiten) 0 0
5.1 Rolnistwo, melioracja, hodowla koni, bydła i owiec (Landwirtschaft, Meliorationen, Pferde-Vieh-und Schafzucht) 62 1756-1924 0
5.2 Policja rolna [Feldpolizei] 3 1850-1923 0
6 Handel, przemysł, rzemiosło i sprawy budowlane (Handel, Gewerbe=und Bauwesen) 0 0
6.1 Handel, przemysł, rzemiosło i policja przemysłowa [Handel, Gewerbe=und Gewerbepolizei] 139 1724-1925 0
6.2 Budownictwo i policja budowlana (Bauten-und Baupolizei) 137 1799-1924 0
7 Sprawy policyjne (Polizei Verwaltung) 0 0
7.1 Policja ogólna i czynna (Allgemeine=und Ausübende Polizei) 14 1806-1924 0
7.2 Sprawy ubogich, policja ubogich (Armenwesen und Armenpolizei) 60 1776-1924 0
7.3 Policja ogniowa (Feuer-Polizei) 18 1809-1924 0
7.4 Lasy i łowiectwo, policja leśna i łowiecka (Forsten und Jagden, Forst=und Jagdpolizei) 23 1750-1925 0
7.5 Sprawy czeladzi, policja czeladnicza (Gesindewesen, Gesindepolzei) 4 1850-1920 0
7.6 Środki żywności, policja targowa (Lebens-Mittel, Marktpolizei) 28 1796-1924 0
7.7 Policja porządku zawnętrznego (Polizei der äusseren Ordnung) 7 1798-1922 0
7.8 Sprawy pocztowe, policja pocztowa (Postwesen und Postpolizei) 6 1850-1925 0
7.9 Prasa, nadzór policyjny nad prasą (Presse= und Pressepolizei) 7 1823-1925 0
7.10 Policja obyczajowa (Sittenpolizei) 7 1810-1923 0
7.11 Policja bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei) 115 1790-1925 0
8 Administracja wojskowa 0 0
8.1 Siła zbrojna (Kriegsmacht) 74 1798-1921 0
8.2 Świadczenia z zakresu zakwaterowania, podwód, zaopatrzenie wojsk, administracja garnizonów wojskowych 17 1801-1916 0
8.3 Mobilizacja i demobilizacja wojsk (Mobil=und Demobilmachung) 11 1830-1920 0
8.4 Świadczenia, szkody i długi wojenne (Kriegsleistungen, Kriegsschäden, Kriegsschulden) 19 1809-1922 0
8.5 Ćwiczenia wojskowe (Truppen=Übungen) 6 1812-1914 0
8.6 Fortyfikacje, uzbrojenie, artyleria i arsenały (Fortyfikations=Armatur=Artillerie=und Arsenalwesen) 7 1808-1921 0
8.7 Dezercje - umowy międzynarodowe (Kartel=und Desertions=Sachen) 11 1794-1918 0
8.8 Sprawy inwalidów (Invalidienwesen) 44 1789-1921 0
8.9 Różne sprawy wojskowe (Verschiedene Militär=Sachen) 32 1805-1920 0
9 Wymiar Sprawiedliwości (Justiz=Verwaltung) 0 0
9.1 Organizacja i administracja wymiaru sprawiedliwości (Einrichtung und Verwaltung des Justiz=Wesens) 9 1816-1920 0
9.2 Sprawy fiskalne (Fiscalia) 3 1834-1905 0
9.3 Sprawy kryminalne (Criminalia) 4 1812-1923 0
10 Administracja finansowa (Finanzverwaltung) 0 0
10.1 Majątek skarbu państwa, królweskie folwarki i lasy (Fiskalisches Eigentum, Königliche Domainen und Forsten) 7 1800-1922 0
10.2 Administracja kas powiatowych (Kassenverwaltung) 5 1801-1922 0
10.3 Administracja podatkowa (Steuer=Verwaltung) 37 1743-1923 0
10.4 Podatki pośrednie (Indirekte Steuern) 16 1814-1923 0
10.5 Długi państwowe, regale książąt (Vom Staatsschulden=Wesen und sonstigen Landesherrlichen Regalien) 16 1798-1922 0
11 Sprawy szkolne i kościelne 0 0
11.1 Religia (Religion) 229 1768-1925 0
11.2 Nauczanie (Unterricht) 401 1798-1925 0
12 Sprawy medyczne, policja medyczna i sanitarna 0 0
12.1 Ogólne sprawy medyczne, służba zdrowia, w szczególności aptekarze i akuszerki 26 1795-1924 0
12.2 Choroby wśród ludzi, zakłady lecznicze, kąpieliska, cmentarze, policja sanitarna 52 1775-1925 0
12.3 Choroby wśród zwierząt, policja weterynaryjna 43 1797-1924 0
13 Dopływy 8 1830-1922 0
14 Spis zdawczo-odbiorczy 1 1719-1822 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
17/1/0/1.1/1 Umfang des Preussischen Staates Besitznahme neuer Landesteile pp. vol. I 1868-1921 0
17/1/0/1.1/2 Besitzergreifung der polnischen, jetzt Königl. Preussischen Domainen=Güter Imielin, Chelm und Kosztow vol. I 1797-1813 0
17/1/0/1.1/3 Verordnungen über die königlichen Titel und Wappen 1809-1892 0
17/1/0/1.1/4 Erb=Land=Huldigungs-Sachen, Krönungsfeste, Titelverleihungen vol. I 1786-1912 0
17/1/0/1.1/5 Die Feier des Allerhöchsten Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers vol. I 1798-1915 0
17/1/0/1.1/6 Von der Landestrauer vol. I 1771-1916 0
17/1/0/1.1/7 Tabellen von den Besitzern der Rittergüter u. rittermässigen Scholtiseinen, Kr. Pless 1827-1860 0
17/1/0/1.1/8 Das Fürstentum Pless. Die Gerechtsame, "Titel pp. des Besitzers sowie auch Veränderungen im Beamten-Personal des Fürstentums vol. I 1819-1866 0
17/1/0/1.1/9 Nachweisung derjenigen Grundstücke a) So diesseits belegen und zu einem jenseitigem Gute gehören und vice-versa vol. II 1819-1882 0
17/1/0/1.1/10 Regulirung der Streitigkeiten zwischen dem herzoglichen Dominio Teschen und d. fürstlichen Dominio Pless wegen eines zu errichtenden Dammes bei Schwarzwasser und Deutsch-Weichsel vol. III 1827-1852 0
17/1/0/1.2/11 Landes-Grenz-Sachen 1783-1914 0
17/1/0/1.2/12 Regulirung der Grenze zwischen Polen, dem Herzogtum Warschau und Schlesien, Behebung der Grenzstreitigkeiten vol. I 1769-1827 0
17/1/0/1.2/13 Regulirung der Landesgrenze zwischen Schlesien und dem Freistadt Krakau pp. vol. I 1814-1897 0
17/1/0/1.2/14 Regulirung der trocknen Landesgrenze in der Gegend um Schwarzwasser vol. II 1828-1841 0
17/1/0/1.2/15 Vermessung und Kartirung der Preussisch=Österreichischen Landesgrenze vol. I 1888-1889 0
1 2 3 4 ... 72 73 74 75 76 ... 146 147 148 149

Amount of archival material

2235

2234

0

47.32

47.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.