Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Pszczynie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - [1782] 1872-1922 [1932]
Kreisausschuss Pless 1782 - 1782
1821 - 1837
1842 - 1842
1851 - 1925
1932 - 1932
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes 518 j.inw.
spis roboczy Yes 48 j.a. + 4 j.a.
Wydział Powiatowy w Pszczynie, czyli "Kreisausschuss Pless" istniał w latach 1872-1922. Został utworzony na mocy ustawy z dnia 13 XII 1872 r. (Kreisordnung für die Propvinzen: Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen. Schlesien und Sachsen). Likwidacja Kreisausschussu Pszczyńskiego nastąpiła w 1922 roku. Jego funkcje przejął Wydział Powiatowy w Pszczynie.
Kreisausschuss był organem samorządu, a jednocześnie organem administracji ogólnej, sądem administracyjnym I instancji oraz organem wykonawczym sejmiku powiatowego. Składał się z przewodniczącego i sześciu członków, wybieranych przez sejmik powiatowy na okres 6 letni (co 2 lata 1/3 członków ustępowała miejsca nowowybranym). Kreisausschuss posiadał własną kancelarię, którą kierował sekretarz, mający do pomocy asystentów. Wydziałowi podlegał: Kreisbauamt, Rechnungsbüro oraz "Kreiskommunal-und Kreissparkasse", które zajmowały się podatkami oraz sprawami finansowymi powiatu. Przewodniczącym "Kreisausschussu" był landrat. On zwoływał wydział, przygotowywał sprawy na posiedzenie wydziału, wykonywał jego uchwały, reprezentował wydział na zewnątrz, nadzorował władze gminne i przeprowadzał kontrole powiatowej kasy komunalnej (Kreiskommunalkasse). Wstrzymywał wykonanie uchwał, o ile wykraczały poza ramy kompetencji Kreisausschussu. Zastępcą przewodniczącego był sekretarz powiatowy.
"Kreisausschuss" jako organ administracji ogólnej, rozstrzygał spory, rozpatrywał skargi, kierował budową dróg, podejmował decyzje w prawach nawodnienia i odwodnienia gruntów, budowy wodociągów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wydawał koncesje dla małych zakładów przemysłowych, gastronomicznych i handlu detalicznego oraz na budowę prywatnych budynków. Zatwierdzał uchwały gminne oraz plany rozdziału danin i podatków, wydawał zezwolenia na zmianę granic gmin i kontrolował finanse gminne.
Wydawał decyzje w sprawach remontów i budowy nowych szkół, stanowił o przymusowym wprowadzeniu zarządzeń sanitarnych oraz układał listy sędziów przysięgłych. Jako organ samorządowy nadzorował władze gminne, decydował o utworzeniu przymusowego związku gmin dla wypełnienia poszczególnych zadań komunalnych, wyznaczał zastępcę naczelnika gminy, określał wysokość wynagrodzenia pracowników gminnych. "Kreisausschuss" mógł zwołać sejmik powiatowy na nadzwyczajne posiedzenie. Kontrolę nad samorządem powiatowym wykonywali prezesi rejencji oraz prezes prowincji.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac.I. Jagoda , Pszczyna 1954]
Zarządzenia i okólniki 1856-1919: akta normatywne dotyczące organizacji władz powiatowych (sygn. 1-3); Wwybory do Sejmiku Powiatowego w Pszczynie 1873-1922: protokoły (sygn. 4-38); Posiedzenia Wydziału Powiatowego 1877-1919: akta dotyczące kompetencji i toku urzędowania Wydziału Powiatowego, protokoły posiedzeń (sygn. 39-43); Zmiany granic administracyjnych gmin i okręgów urzędowych w powiecie pszczyńskim 1875-1922 (sygn. 44-49); Związki i zrzeszenia 1887-1922: statuty, sprawy organizacyjne (sygn. 50-59); Uchwały Wydziału Powiatowego i sprawy administracji powiatu 1888-1922: osadnictwo, opieka nad uchodźcami, rejestr uchwał Wydziału;wybory delegatów do różnych organów (sygn. 60-79); Finanse 1862-1922: budżety, sprawy rachunkowo-kasowe gmin, świadczenia, podatki, sprawy finansowe Powiatowej Kasy Komunalnej (sygn. 80-132); Powiatowa Kasa Oszczędności 1883-1922: statut, sprawy organizacyjno-rachunkowe (sygn. 133-141); Sprawy wodne i budowlane 1821-1912: sprawy młynów, regulacja rzek, spółki melioracyjne gruntów, budowa mostów (sygn. 142-156); Sprawy komunalne 1853-1922: budowa dróg, kolei, kupno gruntów, świadczenia komunalne, podatki, długi (sygn. 157-175); Organizacja gmin 1893-1922: obsada stanowisk w Wydziale Powiatowym i urzędach gminnych, urządzenia pomieszczeń biurowych, tworzenie okręgów urzędowych i okręgów dworskich, biblioteki, świadczenia (sygn. 176-183); Sprawy personalne, socjalne i sporne 1866-1922: sprawy osobowe i socjalne urzędników, zaopatrzenie w żywność i artykuły przemysłowe (sygn. 184-195); Sprawy komunalne, administracyjne i finansowe 1874-1922: dostawy energii elektrycznej dla powiatu, rzeźnie, fundacje, pożyczki, opieka nad ubogimi, akta dotyczące urzędów stanu cywilnego, koncesje, podatki, sprawy procesowe, sprawy komunalne poszczególnych gmin, budowa dróg, spółki wodne (sygn. 196-494). Akta dotyczące obecnych powiatów pszczyńskiego i tyskiego. Anteriora: Landratsamt in Pless /Starostwo Powiatowe w Pszczynie/.
Dopływ [1782] 1872-1922 [1932]: sprawy przemysłowe, budowa dróg i linii kolejowych, ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych (sygn. 3/1/1-48), sprawy nadzoru nad USC (sygn. 3/2/1-4)
Rysunki techniczne

Amount of archival material

570

518

0

14.87

13.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.