Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sianowie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sianowie powstały 9 października 1946 roku. W skład Zarządu Miejskiego wchodzili: burmistrz, wiceburmistrz i trzech członków. Zarząd Miejski kierował poszczególnymi działami miejskiej gospodarki samorządowej. Organem Zarządu Miejskiego było Biuro Zarządu Miejskiego, które między innymi wykonywało czynności kancelaryjne związane z obsługą i działalnością Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium. Struktura wewnętrzna Biura składała się z czterech komórek organizacyjnych. Stanowiły je: 1. Referat Ogólno-Administracyjny, 2. Referat Finansowy, 3. Referat Społeczny, 4. Referat Techniczno-Gospodarczy.
Miejska Rada Narodowa w Sianowie w latach 1946-1950 składała się z 16-22 osób. Rada zbierała się na posiedzeniach. Materiały wnoszone na posiedzenia Rady były wstępnie opracowywane przez jej Prezydium. Rada również powoływała komisje i komitety - stałe, czasowe i nadzwyczajne. W latach 1946-1950 funkcjonowały: 1. Komisja Kontrolna, 2. Komisja Finansowo-Budżetowa, 3. Komisja Osiedleńcza zwana później Komisją Rolną, 4. Komisja Oświatowa, 5. Komisja Opieki Społecznej, 6. Komisja Lokalowa, 7. Komisja Zdrowia, 8. Komisja Drogowa, 9. Komitet Odbudowy Warszawy, 10. Komitet Biblioteczny.
Zarzad Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sianowie zakończyła działalność w pierwszej połowie 1950 roku [szczegółowa data nie jest znana], po wprowadzeniu w życie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sianowie składają się akta następujących komórek organizacyjnych:
I. Zarząd Miejski - 66 j.a.; 1945-1950,
1. Referat Ogólno-Administracyjny sygn. 1-20. Zgromadzone w teczkach Referatu materiały archiwalne pochodzą z lat 1945-1950. Zawierają one między innymi: protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Sianowie, które informują o stanie finansowym miasta, kondycji gospodarczej, przemyśle miejscowym (fabryka zapałek, tartak, betoniarnia, żwirownia). Jednostki archiwalne zawierają także informacje o: rolnictwie, rzemiośle i handlu, stanie zaludnienia, szkolnictwie. W tej grupie rzeczowej znalazły się także normatywy regulujące pracę Biura Zarządu Miejskiego tj. statuty, regulaminy, podziały czynności, wykazy pracowników Biura i przedsiębiorstw komunalnych.
2. Referat Finansowy sygn. 21-49. Akta zachowane w Referacie pochodzą z lat 1945-1950 i dotyczą budżetów, sprawozdań z ich wykonania, planów finansowych przedsiębiorstw i zakładów komunalnych, wymiaru podatku gruntowego.
3. Referat Społeczny sygn. 50-65. Zachowany materiał archiwalny pochodzi z lat 1945-1950 i zawiera między innymi informacje o służbie zdrowia wraz z wykazem lekarzy i położnych. Akta o sygnaturze 53-64 dotyczą głównie zagadnień rolnictwa. Zawierają wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne z uwzględnieniem obszarów gruntów ornych, łąk, pastwisk, lasów oraz stanu zabudowań.
4. Referat Techniczno-Gospodarczy sygn. 65-66. Są to dwie jednostki aktowe z lat 1945-1949 które ukazują starania ówczesnych władz miasta o zabezpieczenie mienia, walkę z szabrownictwem, zapobieganiu dewastacji budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.
II. Miejska Rada Narodowa sygn. 67-91. Zachowane akta pochodzą z lat 1946-1950 i zawierają materiały z posiedzeń Tymczasowej Doradczej, a później Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach.
Całkowicie zmikrofilmowane; mikr Nr H-274 - H-365.

Amount of archival material

91

91

0

0.32

0.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.