Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu powstały 15 września 1946 roku. W skład Zarządu Miejskiego wchodzili: burmistrz, wiceburmistrz oraz 5-6 ławników wybieranych przez Miejską Radę Narodową. Zarząd Miejski kierował poszczególnymi działami miejskiej gospodarki samorządowej. Organem Zarządu Miejskiego było Biuro Zarządu Miejskiego, które między innymi wykonywało czynności kancelaryjne związane z obsługą i działalnością Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium. Struktura wewnętrzna Biura składała się, w zależności od potrzeb z 5 lub 6 komórek organizacyjnych. W 1950 roku stanowiły je: 1. Referat Organizacyjny, 2. Referat Finansowo- Budżetowy, 3. Referat Administracyjny, 4. Kasa Miejska, 5. Referat Spraw Technicznych i Majątkowych, 6. Urząd Stanu Cywilnego.
Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu w latach 1946-1950 składała się z 12-24 członków. Rada zbierała się na posiedzeniach. Materiały wnoszone na posiedzenia Rady były wstępnie opracowywane przez jej Prezydium. Rada również powoływała komisje - stałe, czasowe i nadzwyczajne. W latach 1946-1950 funkcjonowały: 1. Komisja Kultury i Oświaty, 2. Komisja Biblioteczna, 3. Komisja Morsko-Ekonomiczna, 4. Komisja Rolna, 5. Komisja Odwoławcza do spraw podatku gruntowego, 6. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, 7. Komisja Drogowa.
Zarzad Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kołobzrgu zakończyła działalność w pierwszej połowie 1950 roku [szczegółowa data nie jest znana], po wprowadzeniu w życie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu składają się akta następujących komórek organizacyjnych:
I. Zarząd Miejski - 35 j.a.; 1945-1950,
1. Referat Organizacyjny sygn. 1-9. Zgromadzone w teczkach Referatu materiały archiwalne pochodzą z lat 1945-1950. Zawierają one między innymi: protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Kołobrzegu, które informują o stanie finansowym miasta, kondycji gospodarczej, przemyśle miejscowym, likwidacji zniszczeń wojennych, usuwaniu gruzów i wraków pojazdów, ekshumacji zwłok, remontów domów, odbudowie i uruchomianiu pzedsiębiorstw oraz zakładów użyteczności publicznej. Jednostki archiwalne zawierają także informacje o: projektach i planach nazw ulic i placów miasta wraz z ich wykazami. W tej grupie rzeczowej znalazły się także normatywy regulujące pracę Biura Zarządu Miejskiego tj. statuty, regulaminy, podziały czynności.
2. Referat Administracyjny sygn. 10-15. Akta zachowane w Referacie pochodzą z lat 1945-1948 i zawierają między innymi: raporty sytuacyjne informujące o stanie liczbowym ludności polskiej, jak i niemieckiej, dane o rzemiośle, przemyśle i rolnictwie.
3. Referat Spraw Technicznych i Majątkowych sygn. 16-18. Zachowany materiał archiwalny pochodzi z lat 1945-1949 i zawiera między innymi informacje o majątku miasta [place, skwery, domy, ogrody], likwidacji zniszczeń powojennych i przebiegu akcji odbudowy miasta.
4. Referat Finansowo-Budżetowy sygn. 19-35. Są to jednostki aktowe z lat 1945-1950, na które składają się budżety miasta i przedsiębiorstw miejskich oraz sprawozdania z ich wykonania.
II. Miejska Rada Narodowa sygn. 36-46. Zachowane akta pochodzą z lat 1945-1950 i zawierają materiały z posiedzeń Tymczasowej Doradczej, a później Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach.
Całkowicie zmikrofilmowane; mikr. H-870 - H-915.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
26/13/0/1.1/1 Statut Organizacyjny i Regulamin Biura Zarządu Miejskiego 1950-1950 0
26/13/0/1.1/2 Statut etatów stanowisk służbowych pracowników Zarządu Miejskiego 1946-1947 0
26/13/0/1.1/3 Zarządzenia wewnętrzne [burmistrza] 1947-1947 0
26/13/0/1.1/4 Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Zarządu Miejskiego 1946-1948 0
26/13/0/1.1/5 Protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1949-1950 0
26/13/0/1.1/6 [Zalecenia kontroli przeprowadzanych przez władze zwierzchnie oraz korespondencja dot. ich wykonania] 1947-1948 0
26/13/0/1.1/7 Projekty nazw [ulic i placów miasta Kołobrzeg] 1945-1949 0
26/13/0/1.1/8 [Korespondencja dot. Przynależności m. Kołobrzegu do Związku Gospodarczego Miast Morskich] 1946-1947 0
26/13/0/1.1/9 Protokóły z posiedzeń koła Polskiej Partii Socjalistycznej przy Zarządzie Miejskim 1945-1946 0
26/13/0/1.2/10 Raporty sytuacyjne Zarządu Miejskiego [dot. Spraw osadnictwa, rolnictwa, rzemiosła, przemysłu i aprowizacji] 1946-1946 0
26/13/0/1.2/11 [Meldunek burmistrza o przebiegu akcji osiedleńczej, repatriacji Niemców i zwalczaniu szbrownictwa oraz wnioski dot. Usprawnienia tych czynności] 1946-1946 0
26/13/0/1.2/12 [Korespondencja, protokóły, raporty i wykazy dot. Sytuacji rolniczo-aprowizacyjnej m. Kołobrzegu] 1945-1945 0
26/13/0/1.2/13 Ankieta Ekonomiczno-Gospodarcza gminy miejskiej [Kołobrzeg] 1947-1947 0
26/13/0/1.2/14 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne [grunty] w miejscowości Kołobrzeg 1948-1948 0
26/13/0/1.2/15 Rozdział przedmiotów wśród mieszkańców miasta Kołobrzeg [akcja UNRA] 1945-1945 0
1 2 3 4

Amount of archival material

46

46

0

0.27

0.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.