Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Karlinie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Karlinie powstały 14 września 1946 roku. W skład Zarządu Miejskiego wchodzili: burmistrz, wiceburmistrz i czterech członków. Zarząd Miejski kierował poszczególnymi działami miejskiej gospodarki samorządowej. Organem Zarządu Miejskiego było Biuro Zarządu Miejskiego, które między innymi wykonywało czynności kancelaryjne związane z obsługą i działalnością Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium. Struktura wewnętrzna Biura składała się w zależności od potrzeb z czterech lub pięciu komórek organizacyjnych. Od czerwca 1948 roku stanowiły je: 1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 2. Dział Finansowo-Budżetowy, 3. Dział Gospodarki Gminnej, 4. Dział Administracji Społecznej, 5. Dział Administracyjny.
Miejska Rada Narodowa w Karlinie w latach 1946-1950 składała się z 13-19 osób.Rada zbierała się na posiedzeniach. Materiały wnoszone na posiedzenia Rady były wstępnie opracowywane przez jej Prezydium.Rada również powoływała komisje i komitety - stałe, czasowe i nadzwyczajne. W latach 1946-1950 funkcjonowały: 1. Komisja Kontrolna, 2. Komisja Finansowo-Budżetowa, 3. Komisja Mieszkaniowo-Osiedleńcza, 4. Komisja Opieki Społecznej, 5. Komisja Oświatowa, 6. Komisja Sanitarna 7. Komisja Pomocy Rolnej [Rolna], 8. Komisja Drogowa, 9. Komisja Budowlana, 10. Komitet Odbudowy Warszawy, 11. Komitet Radiofonizacji.
Zarzad Miejski i Miejska Rada Narodowa w Karlinie zakończyła działalność w pierwszej połowie 1950 roku [szczegółowa data nie jest znana], po wprowadzeniu w życie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Karlinie składają się akta następujących komórek organizacyjnych:
I. Zarząd Miejski - 58 j.a.; 1945-1950;
1. Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. 1-10. Zgromadzone w teczkach Działu materiały archiwalne pochodzą z lat 1945-1950. Zawierają one między innymi: protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Karlinie, które informują o stanie finansowym miasta, kondycji gospodarczej, przemyśle miejscowym, uruchomianiu przedsiębiorstw oraz zakładów użyteczności publicznej. Jednostki archiwalne zawierają także informacje o: szkolnictwie, formach opieki społecznej, handlu, komunikacji, ludności miasta, przebiegu akcji osiedleńczej, sprawach aprowizacji, zdrowia. W tej grupie rzeczowej znalazły się także normatywy regulujące pracę Biura Zarządu Miejskiego tj. statuty, regulaminy, wykazy etatów i stanowisk pracy.
2. Dział Finansowo-Budżetowy sygn. 11-31.W tym Dziale zachowały się budżety administracyjne oraz sprawozdania z ich wykonania, w tym budżety i sprawozdania rachunkowe Zarządu Nieruchomości Miejskich w Karlinie. Są tu również statuty dotyczące poboru podatków i opłat, statut opłat administracyjnych czy też statut podatku od szyldów i plakatów. Poszyt o sygn. 29 zawiera wnioski do planu sześcioletniego w zakresie potrzeb inwestycyjnych miasta.
3. Dział Gospodarki Gminnej sygn. 32-41. Akta zachowane w Dziale pochodzą z lat 1945-1949 i zawierają między innymi akta dotyczące przemysłu, rzemiosła, handlu i rolnictwa. Materiały te ukazują powojenny stan gospodarki miasta, informują o próbach uruchomienia zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych i komunalnych jak cegielnie, betoniarnia. Poszyty oznaczone sygn. 33-34 zawierają wykazy i kwestionariusze dotyczące liczby i rodzaju istniejących w mieście sklepów i warsztatów rzemieślniczych. Natomiast poszyty o sygn. 40 i 41 zawierają wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne.
4. Dział Administracji Społecznej sygn. 42-46. Zachowany materiał archiwalny pochodzi z lat 1945-1949 i zawiera między innymi informacje dotyczące szkolnictwa i oświaty, uruchomienia i działalności Biblioteki Miejskiej i kina, dane statystyczne z zakresu opieki społecznej, liczby mieszkańców i datach ich osiedlenia się w Karlinie.
4. Dział Administracyjny sygn. 47-58. Akta w Dziale zachowały się z lat 1945-1950. W grupie tej znalazły się materiały dotyczące ludności, w tym książki zameldowań.
II. Miejska Rada Narodowa sygn. 59-68. Zachowane akta pochodzą z lat 1946-1949 i zawierają materiały z posiedzeń Tymczasowej Doradczej, a później Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach.
Całkowicie zmikrofilmowane; mikr. H-366 - H-434.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
26/14/0/1.1/1 [Statut organizacyjny, regulamin, statuty etatów stanowisk służbowych, wykazy prowadzonych teczek Biura Zarządu Miejskiego] 1946-1949 0
26/14/0/1.1/2 Zarządzenia wewnętrzne burmistrza 1947-1949 0
26/14/0/1.1/3 Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1948-1950 0
26/14/0/1.1/4 Sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego 1945-1946 0
26/14/0/1.1/5 [Korespondencja dot. Spraw organizacyjnych Zarządu Miejskiego] 1945-1949 0
26/14/0/1.1/6 [Ustalenie nazwy miasta, wykazy ulic i placów oraz okólniki i korespondencja dot. zmian ich nazw] 1946-1948 0
26/14/0/1.1/7 [Korespondencja dot. Ustalenia miejscowości wchodzących w skład gminy miejskiej i jej obszaru] 1947-1948 0
26/14/0/1.1/8 [Protokoły z kontroli zewnętrznej i wewnętrznej przeprowadzonej w Biurze Zarządu Miejskiego oraz korespondencja dot. Wykonania zleceń pokontrolnych] 1945-1950 0
26/14/0/1.1/9 Książka kontroli Zarządu Miejskiego 1947-1948 0
26/14/0/1.1/10 [Sprawozdania z obchodu uroczystości "Święta Morza" i 5-lecia PKWN] 1945-1949 0
26/14/0/1.2/11 Sprawozdanie z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1945/1946 1946-1946 0
26/14/0/1.2/12 Budżet [administracyjny] na rok 1946 1946-1946 0
26/14/0/1.2/13 Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1946 1947-1947 0
26/14/0/1.2/14 Budżet [administracyjny] na rok1947 1947-1947 0
26/14/0/1.2/15 Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1947 1948-1948 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

68

68

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.