Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Białogardzie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Miejski w Białogardzie powstał 8 marca 1945 roku, a utworzenie Miejskiej Rady Narodowej w Białogardzie nastąpiło jesienią 1946 roku. W skład Zarządu Miejskiego wchodzili: burmistrz, wiceburmistrz i trzech członków. Zarząd Miejski kierował poszczególnymi działami miejskiej gospodarki samorządowej. Organem Zarządu Miejskiego było Biuro Zarządu Miejskiego, które między innymi wykonywało czynności kancelaryjne związane z obsługą i działalnością Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium. Struktura wewnętrzna Biura ulegała częstym zmianom. W 1950 roku w jego skład wchodziło dziewięć komórek organizacyjnych. Stanowiły je: 1. Referat Ogólny, 2. Referat Finansowy, 3. Referat Podatkowy, 4. Referat Administracji Ogólnej, 5. Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności, 6. Referat Kwaterunkowy, 7. Referat Rolny, 8. Referat Opieki Społecznej, 9. Referat Wojskowy.
Miejska Rada Narodowa w Białogardzie w latach 1946-1950 składała się z 26-32 członków. Rada zbierała się na posiedzeniach. Materiały wnoszone na posiedzenia Rady były wstępnie opracowywane przez jej Prezydium. Rada również powoływała komisje i komitety - stałe, czasowe i nadzwyczajne. W latach 1946-1950 funkcjonowały: 1. Komisja Opieki Społecznej, 2. Komisja Oświatowa, 3. Komisja Repolonizacyjna, 4. Komisja Przeciwpożarowa, 5. Komisja Lokalowa, 6. Komisja Budowlana, 7. Komisja Przydziału Mieszkań, 8. Komisja Rolna, 9. Komisja Zdrowia, 10. Komisja Prawna.
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Białogardzie zakończyła działalność w pierwszej połowie 1950 roku [szczegółowa data nie jest znana], po wprowadzeniu w życie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bialogardzie składają się akta następujących komórek organizacyjnych:
I. Zarząd Miejski - 33 j.a.; 1945-1950;
1. Referat Ogólny sygn. 1-4. Zgromadzone w teczkach Referatu materiały archiwalne pochodzą z lat 1946-1950 i zawierają one między innymi protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Białogardzie z 1949 roku. Jednostki archiwalne zawierają także informacje o: statutach dotyczących poboru różnego rodzaju podatków i opłat w tym np. od prawa do polowania, od spożycia w zakładach gastronomicznych. W tej grupie rzeczowej znalazły się także normatywy regulujące pracę Biura Zarządu Miejskiego tj. statuty, regulaminy, wykazy etatów i stanowisk służbowych.
2. Referat Finansowy sygn. 5-27. W tym Referacie zachowały się w komplecie budżety administracyjne oraz sprawozdania z ich wykonania. Do sprawozdań często załączano wykazy projektów etatów, statuty opłat i podatków, kosztorysy. Materiały Referatu pochodzą z lat 1945-1950.
3. Referat Admnistracji Ogólnej sygn. 28-29. Datacja akt obejmuje lata 1945-1947. Poszyty zawierają między innymi akta dotyczące rzemiosła, handlu i przemysłu, w tym protokóły sporządzane przy przejmowaniu sklepów, warsztatów i zakładów.
4. Referat Kwaterunkowy sygn. 30. Zachowany materiał archiwalny pochodzi z lat 1945-1947 i zawiera miesięczne sprawozdania Referatu informujące o przydziałach mieszkań i trybie ich przekazywania użytkownikom.
5. Referat Rolny obejmuje dwa poszyty o sygn. 31-32 i zawiera akta z lat 1947-1949 dotyczące gospodarstw rolnych istniejących na terenie miasta i ich struktury.
6. Referat Wojskowy sygn. 33. W Referacie zachował się tylko jeden poszyt, a akta w nim przechowywane są datowane na lata 1945-1946. Oprócz protokółu kontroli znaduje się tu spis zdobyczy wojennych i wykaz składów amunicji w mieście.
II. Miejska Rada Narodowa sygn. 34-40. Zachowane akta pochodzą z lat 1948-1950 i zawierają materiały z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach.
Całkowicie zmikrofilmowane; mikr. H-830 - H-869.

Amount of archival material

40

40

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.