Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Koszalinie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Miejski w Koszalinie powstał w maju 1945 roku, a utworzenie Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie nastąpiło we wrześniu 1946 roku. W skład Zarządu Miejskiego wchodzili: burmistrz, wiceburmistrz i trzech członków. Zarząd Miejski kierował poszczególnymi działami miejskiej gospodarki samorządowej. Organem Zarządu Miejskiego było Biuro Zarządu Miejskiego, które między innymi wykonywało czynności kancelaryjne związane z obsługą i działalnością Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium. Struktura wewnętrzna Biura ulegała częstym zmianom. W 1947 roku w jego skład wchodziło sześć komórek organizacyjnych zwanych działami. Stanowiły je: 1. Dział Ogólny, 2. Dział Administracyjny, 3. Dział Finansowy, 4. Dział Społeczny, 5. Dział Techniczny, 6. Dział Przedsiębiorstw Miejskich.
Miejska Rada Narodowa w Koszalinie w latach 1946-1950 składała się z 24-32 członków. Rada zbierała się na posiedzeniach. Materiały wnoszone na posiedzenia Rady były wstępnie opracowywane przez jej Prezydium. Rada również powoływała komisje i komitety - stałe i doraźne. W latach 1946-1950 funkcjonowały: 1. Komisja Kontroli Społecznej, 2. Komisja Finansowo-Budżetowa, 3. Komisja Oświatowa, 4. Komisja Opieki Społecznej, 5. Komisja Osiedleńcza, 6. Komisja Rolna, 7. Komisja Szacunkowa, 8. Komisja Sanitarna, 9. Komisja Zdrowia, 10. Komisja Lokalowo-Budowlana, 11. Komisja Inwestycyjno-Gospodarcza.
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Koszalinie zakończyła działalność w pierwszej połowie 1950 roku [szczegółowa data nie jest znana], po wprowadzeniu w życie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
Na zespół Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Koszalinie składają się akta następujących komórek organizacyjnych:
I. Zarząd Miejski - 60 j.a.; 1945-1950;
1. Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. 1-39. Zgromadzone w Dziale materiały archiwalne pochodzą z lat 1945-1950 i zawierają one między innymi: akta dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego, wykazy pracowników Zarządu, wykazy ulic Koszalina z uwzględnieniem dawnych nazw niemieckich i obecnych polskich - sygn. 15 i 16, korespondencję z Pełnomocnikiem Rządu na obwód Koszalin obejmującą sprawy zagospodarowania i osadnictwa, sprawozdania okresowe z działalności działów i referatów w których znajdują się informacje o powstaniu i organizacji przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, warsztatów rzemieślniczych, spółdzielń, kin, bibliotek.
2. Dział Finansowo-Budżetowy sygn. 40-60. W Dziale zachowały się budżety administracyjne miasta, przedsiębiorstw miejskich oraz sprawozdania z ich wykonania. Ich uzupełnieniem są księgi dochodów i wydatków miasta. Datacja materiału archiwalnego obejmuje lata 1945-1950.
II. Miejska Rada Narodowa sygn. 61-88. Zachowane akta pochodzą z lat 1945-1950 i zawierają materiały z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji. Zachowana dokumentacja obrazuje ówczesne życie miasta w najróżnorodniejszych jego dziedzinach.
Całkowicie zmikrofilmowane; mikr. H-1 - H-88.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
26/17/0/1.1/1 Statut etatów stanowisk służbowych, statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego, wykazy pracowników Zarządu Miejskiego i Zakładów Miejskich oraz korespondencja i wycinki z gazet 1946-1949 0
26/17/0/1.1/2 Statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego 1947-1950 0
26/17/0/1.1/3 Protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1946-1946 0
26/17/0/1.1/4 Protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1947-1947 0
26/17/0/1.1/5 Protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1948-1948 0
26/17/0/1.1/6 Protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1949-1949 0
26/17/0/1.1/7 Protokóly z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1950-1950 0
26/17/0/1.1/8 Zarządzenia Zarządu Miejskiego [w sprawach wewnętrznego urzędowania] 1945-1947 0
26/17/0/1.1/9 Zarządzenia Zarządu Miejskiego 1945-1949 0
26/17/0/1.1/10 Korespondencja z różnymi władzami i instytucjami 1946-1949 0
26/17/0/1.1/11 Organizacja biura Zarządu Miejskiego oraz Przedsiębiorstw Miejskich 1946-1949 0
26/17/0/1.1/12 Wykaz pracowników Zarzadu Miejskiego wg stanu na dzień 15.VI 1945-1945 0
26/17/0/1.1/13 Korespondencje dotyczące usuwania szyldów i napisów niemieckich z terenu miasta 1948-1950 0
26/17/0/1.1/14 Zestawienie wyników współzawodnictwa pracy poszczególnych działów Zarządu Miejskiego i Zarządów Gminnych 1949-1950 0
26/17/0/1.1/15 [Protokóły z posiedzeń Komisji powołanej do przemianowania ulic m. Koszalina. Spisy ulic i domów.] 1945-1947 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

88

88

0

0.85

0.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.