Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W maju 1945 roku rozpoczęło działalność Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. Swoją siedzibę miało w Karlinie. W listopadzie 1947 roku siedzibę Starostwa przeniesiono do Kołobrzegu. Starostwem kierował starosta, mianowany i odwoływany przez wojewodę. Urząd Starostwa był organem starosty, przy pomocy którego wykonywał zadania jako przedstawiciel rządu w terenie. Wykonywał również zadania jako szef administracji ogólnej. Posiadał on uprawnienia nie tylko do administracji zespolonej, ale również uprawnienia kontrolno-koordynacyjne w odniesieniu do organów administracji niezespolonej. Struktura organizacyjna urzędu często ulegała zmianom. We wrześniu 1946 roku w jego skład wchodziły następujące komórki wewnętrzne: 1. Referat Ogólno-Administracyjny, 2. Referat Społeczno-Polityczny, 3. Referat Wojskowy, 4. Referat Aprowizacji i Handlu, 5. Referat Opieki Społecznej, 6. Referat Samorządowy, 7. Referat Karno-Administracyjny, 8. Referat Budżetowo-Gospodarczy, 9. Referat Przemysłowy, 10. Referat Pożarnictwa, 11. Referat Zdrowia, 12. Referat Weterynaryjny, 13. Referat Osiedleńczy, 14. Referat Kultury i Sztuki.
Staroście podlegały władze i urzędy z terenu powiatu tj. zarządy miejskie i gminne, będące organami wykonawczymi samorządu miejskiego i gminnego. Starosta był także z urzędu przewodniczącym Wydziału Powiatowego, będącego organem wykonawczym Powiatowej Rady Narodowej.
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu zakończyło działalność w pierwszej połowie 1950 roku [szczegółowa data nie jest znana], po wprowadzeniu w życie ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ustawa ta zlikwidowała dwutorowość w strukturze aparatu administracyjnego wprowadzając w miejsce dotychczasowego współistnienia rad narodowych i systemu ogólnej administracji - rady narodowe jako organa jednolitej władzy państwowej.
Na zespół archiwalny o nazwie Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu składają się akta następujących komórek organizacyjnych:
1. Referat Ogólno-Organizacyjny - sygn. 1-9; 9 j.a.; z lat 1945-1950 - powstanie urzędu, struktura wewnętrzna, zmiany organizacyjne, zakres działania,
2. Referat Administracyjno-Prawny - sygn. 10; 1 j.a.; 1947 r. - poświadczenia obywatelstwa polskiego dla osób zamieszkujących teren powiatu,
3. Referat Karno-Administracyjny - sygn. 11; 1 j.a.; z lat 1945-1948 - rejestr spraw karnych obejmujący sprawy kradzieży, łapownictwa, nielegalnego uboju bydła, sprzedaż mięsa, niewywiązywanie się z obowiązku świadczeń rzeczowych,
4. Referat Społeczno-Polityczny - sygn. 12-14; 3 j.a.; z lat 1946-1947 - korespodencja w sprawach paszportów i przepustek, zamieszkiwania strefy nadgranicznej, wykazy obywateli radzieckich zamieszkałych na terenie powiatu, sprawozdawczość z zakrseu przestępczości, działalność organizacji i stowarzyszeń, zjazdy, wiece, akademie, zebrania,
5. Referat Ekonomiczno-Statystyczny - sygn. 15-16; 2 j.a.; z lat 1945-1946 - ewidencja ludności, sprawy gospodarcze, warunki mieszkaniowe, ilość i wielkość gospodarstw rolnych, warsztaty, sklepy,
6. Referat Osiedleńczy - sygn. 17-31; 15 j.a.; z lat 1945-1950 - osadnictwo wojskowe, sprawy parcelacyjne, materiał statystyczny, sprawozdania, protokóły, repolonizacja, rejestry nieruchomości przekazywanych na własność lub dzierżawę,
7. Referat Aprowizacji - sygn. 32; 1 j.a.; 1945 r. - sprawozdania opisowe z działalności referatu, gospodarka powiatu, warsztaty i sklepy, pikarnie, rzeźnie
8. Referat Przemysłu i Handlu - sygn. 33-38; 6 j.a.; z lat 1945-1949 - przejmowanie zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych od radzieckich władz wojskowych, stan zachowania i ilość obiektów, informacje o kształtowaniu się cen,
9. Referat Rolnictwa i Reform Rolych - sygn. 39-41; 3 j.a.; z lat 1947-1950 - wykazy powierzchni gromad, spisy zagród wiejskich wytypowanych do rozbiórki lub odbudowy, informacje dotyczące regulacji gruntów, sprawy budżetowo-gospodarcze, sprawy personalne,
10. Referat Samorządowy - sygn. 42-44; 3 j.a.; z lat 1945-1948 - protokólarze z odpraw w Starostwie Powiatowym, protokóły z kontroli w urzędach gminnych zarządach wiejskich
Całkowicie zmikrofilmowane; mikr. H-89 - H-132.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
26/18/0/1/1 [Korespondencje dot.] podziału Obwodu na gminy i gromady, statystyka oraz sprawy repolonizacji 1945-1946 0
26/18/0/1/2 Zarządzenia wewnętrzne Starosty Powiatowego 1946-1948 0
26/18/0/1/3 Dziennik czynności Pełnomocnika Rządu na Obwód Kołobrzeg 1946-1946 0
26/18/0/1/4 [Zarządzenia, okólniki oraz korespondencja dot.] srtuktury wewnętrznej Starostwa i trybu jego urzędowania 1946-1949 0
26/18/0/1/5 [Korespondencja dot. nadzoru nad czynnościami biurowymi Starostwa i sprawami jego wewnrznego urzędowania] 1950-1950 0
26/18/0/1/6 Protokóły z kontrolii Starostwa [przeprowadzonych z ramienia Powiatowej Rady Narodowej] 1947-1949 0
26/18/0/1/7 Sprawozdania Starosty [o sytuacji ogólnej powiat Kołobrzeg] 1949-1949 0
26/18/0/1/8 [Korespondencja dot.] nadzoru [Stasrostwa]] nad urzędowaniem urzędów i organów podległych 1949-1949 0
26/18/0/1/9 Wycinki z gazet dot. m. Kołobrzegu 1948-1948 0
26/18/0/2/10 Zaświadczenia stwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego 1947-1947 0
26/18/0/3/11 Rejestr spraw karnych Vol. I 1945-1948 0
26/18/0/4/12 Rejestr cywilnych obywateli ZSSR [zamieszkałych w powiat Kołobrzeg] 1946-1946 0
26/18/0/4/13 Korespondencja i zarządzenia dot. przepustek zagranicznych, paszportó oraz strefy nadgranicznej 1946-1947 0
26/18/0/4/14 [Korespondencja, sprawozdania i wnioski dot. spraw społeczno-politycznych powiatu- przestępczość, zjazdy, wiece, akademie].] 1946-1946 0
26/18/0/5/15 [Kwestionariusze statystyczne dot.] stanu zaludnienia poszczególnych gmin 1945-1945 0
1 2 3

Amount of archival material

44

44

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.